Papur Tystiolaeth Ysgrifenedig ar Ddinas-Ranbarthau, Ardaloedd Menter a'r Metro gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

 

1.   Cyflwyniad

 

1.1         Diben y papur hwn yw cynorthwyo'r Pwyllgor gyda'u sesiwn graffu ar y Dinas-Ranbarthau, yr Ardaloedd Menter a’r Metro. 

 

1.2         Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ar yr un pynciau ar 4 Rhagfyr 2014.   Fe wnes i ddarparu Papur Tystiolaeth Ysgrifenedig ar gyfer y sesiwn hwnnw. 

 

1.3         Mae'r Papur yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd ers y sesiwn honno. 

 

2.   Dinas-Ranbarthau

 

2.1         Mae Byrddau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Dinas-Ranbarth Bae Abertawe wedi darparu arweinyddiaeth, gweledigaeth strategol, syniadau a chyngor.  Mae hyn wedi darparu ffocws ac wedi creu egni o ran chwilio am gyfleoedd i ddatblygu yn rhanbarthau’r ddinas. 

 

2.2         Roedd y telerau penodi i Fyrddau'r Dinas-Ranbarthau ar gyfer cyfnod penodol o 18 mis.  Fodd bynnag, rwy’n ymestyn y cyfnod penodi ar gyfer y ddau Fwrdd i'w galluogi i gwblhau'r gwaith sydd ganddynt ar hyn o bryd - ar ôl hynny, byddwn yn ystyried y sefyllfa ymhellach. 

 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

2.3         Mae Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd, gan gynnal cyfarfodydd ar draws y rhanbarth a chael trafodaethau gydag amrywiaeth o randdeiliaid ac arbenigwyr. 

 

2.4         Un o'r allbynnau allweddol ers cyfarfod y Pwyllgor ar 4 Rhagfyr fu datblygu a chyhoeddi 'Sbarduno Economi Cymru'.[1]  Nododd y ddogfen hon garreg filltir bwysig yn natblygiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

2.5         Mae’n amlygu'r cyfle i'r rhanbarth - ei phobl, cymunedau, busnesau, ac ystod eang o grwpiau eraill - uno o amgylch pedair thema allweddol:

 

·         cysylltedd (digidol a ffisegol);

·         sgiliau;

·         arloesedd a thwf;

·         hunaniaeth. 

 

2.6         Ers cyhoeddi’r adroddiad, mae'r Bwrdd wedi treulio'r wythnosau diwethaf yn ystyried y ffordd orau i droi'r weledigaeth yn ffordd o gyflawni prosiectau penodol.   Bydd y Bwrdd yn rhoi cyngor pellach i mi ar y mater hwn erbyn ddiwedd Mehefin a byddaf yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi Aelodau. 

 

Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

 

2.7         Mae Bwrdd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe wedi gwneud cynnydd sylweddol dros y chwe mis diwethaf.  Trwy ganolbwyntio ar brosiectau mawr, mae'r Bwrdd eisoes yn dechrau arddangos ei rôl fel sbardun ar gyfer newid.  Mae yna nifer o ddatblygiadau arwyddocaol yn hyn o beth:

 

·         Ym mis Ionawr, cyhoeddodd y Bwrdd ddogfen o'r enw 'Strategaeth Twf ar gyfer Dinas-Ranbarth Bae Abertawe'[2], sy'n nodi gweledigaeth uchelgeisiol a heriol ar gyfer Abertawe a'r rhanbarth ehangach;

 

·         mae'r Bwrdd wedi parhau i ystyried sut i sicrhau gwerth gorau am arian o'r cylch cyllido Ewropeaidd sydd ar y gweill, gan edrych ar brosiectau o bwysigrwydd rhanbarthol;

 

·         yn fwy diweddar mae'r Bwrdd wedi chwarae rhan allweddol yn cynnal Uwchgynhadledd Arloesedd rhyngwladol a welodd y canlynol yn digwydd:

 

-       lansio Llwyfan Menter Band-eang BT i Abertawe;

 

-       a chreu brand newydd sbon. 

 

Mae'r Bwrdd wedi bod yn gweithio ar ddarparu'r Llwyfan Menter a chreu'r brand ers peth amser. 

 

2.8         Llwyfan Menter BT yw'r cyntaf o'i fath yn y byd.  Mae  llwyfannau menter eraill yng Nghaergrawnt a Newcastle ffocws ar y defnyddiwr yn hytrach nag ar fenter, ac felly mae'n gam sylweddol ymlaen ar gyfer y Rhanbarth.  Trwy gysylltiadau â Phrifysgol Abertawe a chyda'r potensial ar gyfer cwmnïau deillio a busnesau newydd gwerth uchel, mae'n fuddsoddiad a allai greu buddiannau sylweddol ar gyfer y Rhanbarth. 

 

 

3.   Ardaloedd Menter

 

3.1         Mae'r Ardaloedd Menter yn parhau i ddatblygu a chyflwyno cyfleoedd tymor hir ar gyfer twf a swyddi.  Rwyf wedi diweddaru'r Aelodau yn rheolaidd ynghylch y cynnydd trwy ymddangosiadau yn y Pwyllgor hwn, Datganiadau yn y Cyfarfod Llawn a thrwy wybodaeth gan gynnwys manylion y gwaith sy’n cael ei wneud a chanlyniadau arolygon hydredol.

 

 

3.2         Yn fwy diweddar, fel i mi gynnig yn y Pwyllgor diwethaf, rydym wedi dechrau cyhoeddi cynlluniau strategol unigol wedi'u diweddaru ar gyfer pob Ardal Fenter.[3]  Byddaf hefyd yn adrodd ynghylch y set ddiweddaraf o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol maes o law.   

 

3.3         Mae ychydig o newidiadau wedi cael eu gwneud i’r Byrddau sy’n addas at y diben.  Enghraifft ddiweddar o hyn yw penodi Chris Sutton fel Cadeirydd Ardal Fenter Canol Caerdydd.  Mae gan Chris gyfoeth o brofiad a bydd yn gaffaeliad mawr i'r Bwrdd ac yn wir i'n hagwedd ehangach at Ardaloedd Menter. 

 

3.4         Mae deiliadaeth y Byrddau cyfredol yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2015.  Rwy’n glir bod yna angen am strwythur Bwrdd wedi Gorffennaf 2015 i roi trosolwg a chyfarwyddyd parhaus.  Felly, rwyf wedi penderfynu y bydd proses benodi annibynnol yn cael ei chynnal a bydd manylion y Byrddau’n cael eu hysbysebu’n fuan.  Rwyf hefyd yn ystyried dyrannu cyllideb wedi'i neilltuo i bob un ei defnyddio ar brosiectau allweddol. 

 

4.   Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

 

4.1         Mae Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyflwyno cyfleoedd sylweddol i ddarparu ateb o ran trafnidiaeth integredig sy'n sbarduno gweithgaredd economaidd. 

 

4.2         Mae'r cynnydd yr ydym wedi ei wneud hyd yma gyda'r Metro, y camau gweithredu sydd wedi eu nodi ar gyfer y cam cyflwyno nesaf, a rhai syniadau newydd y gellir eu profi ymhellach cyn buddsoddi yn y dyfodol i gyd wedi eu nodi yn fy niweddariad diwethaf i gael ei gyhoeddi am y Metro.[4]  Mae hwn yn nodi gweledigaeth o rwydwaith trafnidiaeth helaeth ar draws y ddinas-ranbarth ehangach.

 

4.3         Er bod y buddsoddiadau seilwaith posibl wedi bod yn destun gwerthuso ar lefel uchel, rydym bellach yn ymgymryd â'r gwaith manwl pellach i ddylunio, datblygu a gwerthuso rhaglen o ddarparu. Mae opsiynau dylunio a masnacheiddio’n dod rhagddynt yn dda.

 

4.4         Yn ddiweddar, cyhoeddais y byddwn yn creu is-gwmni di-d difidend i Lywodraeth Cymru fel rhan allweddol o’n dull o weithio i gyflawni’r system drafnidiaeth integredig fwyaf effeithiol yng Nghymru.  Yn y lle cyntaf, bydd y cwmni’n rhoi help a chyngor technegol er mwyn gyrru prosiectau cysylltiedig y Metro yn eu blaenau  gan fod yn benodol a chaffael ar Fasnachfraint nesaf Cymru ar gyfer Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Phrosiect Moderneiddio a Thrydaneiddio’r Cymoedd.

 

4.5         Rwyf hefyd wedi cytuno i gomisiynu model trafnidiaeth rhanbarthol ar gyfer Dinas-ranbarth Dinas Caerdydd.  Bydd hwn yn becyn cymorth hanfodol i’n helpu i gynllunio a chynnal y Metro a’r dulliau teithio ehangach yn yr ardal a bydd yn golygu y bydd y cwmni newydd di-ddifidend yn gallu i fynd ati o ddifri gyda’i waith a bod yn llwyr seiliedig ar dystiolaeth.

 

4.6         Mae hefyd cynnydd da wedi cael gyda rhai prosiectau seilwaith pwysig fel buddsoddiad £77 miliwn yng ngham 1 prosiect y Metro gydag agor gorsaf newydd yn Pye Corner ar 14 Rhagfyr.   Bydd prosiectau eraill yn cynnwys cyflwyno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] http://gov.wales/docs/det/publications/150306cardiffcapitalregionen.pdf

[2] http://gov.wales/docs/det/publications/150216-a-growth-strategy-for-the-swansea-bay-city-region-en.pdf

[3] http://gov.wales/docs/det/publications/141222-ezw-en.pdf  http://gov.wales/docs/det/publications/140522ezwkpi1213-1314en.pdf

http://gov.wales/docs/det/publications/131212-welsh-gov-ezw-key-performance-indicators-en.pdf

[4] http://gov.wales/docs/det/publications/150505-ezw-ebbw-vale-strategic-en.pdf

http://gov.wales/docs/det/publications/150505-ezw-snowdonia-strategic-en.pdf