Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales

 

Y Pwyllgor Cyllid
The Finance Committee

 

 

Dydd Mercher, 16 Tachwedd 2011
Wednesday
, 16 November 2011

 

 

Cynnwys
Contents

 

...........

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon
Introduction, Apologies and Substitutions

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog Rhif 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod ar gyfer yr Eitemau a Ganlyn
Motion under Standing Order No. 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting for the Following Business

 

 

Cofnodir y trafodion hyn yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir cyfieithiad Saesneg o gyfraniadau yn y Gymraeg.

 

These proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, an English translation of Welsh speeches is included.

 

 

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

 

Peter Black

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Welsh Liberal Democrats

 

Christine Chapman

Llafur
Labour

 

Jocelyn Davies

Plaid Cymru (Cadeirydd y Pwyllgor)
The Party of Wales (Committee Chair)

 

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

 

Mike Hedges

Llafur

Labour

 

Ann Jones

Llafur
Labour

 

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

 

Dan Collier

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

 

Tom Jackson

 

Clerc
Clerk

 

Martin Jennings

Y Gwasanaeth Ymchwil
The Research Service

 

Sue Morgan

Cynghorydd Cyfreithiol

Legal Adviser

 

Ian Summers

Cynghorydd Cyllid a Llywodraethu
Finance and Governance Advisor

 

Eleanor Roy

Y Gwasanaeth Ymchwil
The Research Service

 

 

Dechreuodd y cyfarfod am 9.29 a.m.

The meeting began at 9.29 a.m.

 

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon
Introduction, Apologies and Substitutions

 

 

[1]               Jocelyn Davies: Welcome to this meeting of the Finance Committee. We will shortly be going into private session, but I remind everybody that interpretation is available on channel 1 and amplification on channel 0. Please check that your mobile phones and any other electronic devices are switched off. We are not expecting a fire drill, so if the alarm sounds, it is probably a genuine emergency.

 

 

[2]               We have received apologies from Ieuan Wyn Jones and Julie Morgan.

 

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog Rhif 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod ar gyfer yr Eitemau a Ganlyn
Motion under Standing Order No. 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting for the Following Business


 

[3]               Jocelyn Davies: I move that

 

 

the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order No. 17.42(vi).

 

 

[4]               I see that the committee is in agreement.

 

 

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 9.30 a.m.
The public part of the meeting ended at 9.30 a.m.