Adroddiad Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol.

10/02/2015

Grŵp Trawsbleidiol ar Ddiwygio Ariannol

Aelodaeth y grŵp a swydd-ddeiliaid.

Darren Millar (Cadeirydd)

Russell George

Janet Finch-Saunders

Julie Morgan (Aelod)

Eluned Parrott (Aelod)

Justin Lilley (Positive Money / Arian Cymru)

Rhian Marie Thomas (Barclaycard)

Meirion Morgan (Gorwel)

John Waters (Cronfa Bancio Cymunedol Robert Owen)

Akmal Hanuk] (Canolfan Bancio a Chyllid Islamaidd)

Ben Dyson (Positive Money)

Fran Boait, (Positive Money)

 

Cyfarfodydd blaenorol y Grŵp ers y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.

Cyfarfod cyntaf.

Dyddiad y cyfarfod:     23/09/2014

Yn bresennol:             

John Waters - Cronfa Bancio Cymunedol Robert Owen

Josh Miles, Cynghorydd Polisi, Ffederasiwn y Busnesau Bach

Dr Rachel Bowen, Ffederasiwn y Busnesau Bach

Sarah Freeman - Cymdeithas Tai Calon Tai

Martin Price - Annibynnol

Jane Taylor - Positive News

Vicky Moller - EcoCymru

Gruffydd Meredith - Arian Cymru

Daniel Batten - Annibynnol

Bob Gronow - Undeb Credyd Nantymoel

Indyren Yagambrun -Triumph Legal

Michelle Davies - Pound Caerdydd

Claire Smith - Canolfan Cydweithredol Cymru

Dean Coombes - Awesome Cardiff

Gary McCulock - Annibynnol

Christopher Stoodley - Annibynnol

Crynodeb o’r materion a drafodwyd:

Cynaliadwyedd a chaledi yw’r heriau polisi mawr yn ystod ein hoes ni. Mae gwneud rhagor gyda llai yn cysylltu’r ddau agenda pan fydd arian yn brin. Arian cyfred newydd ‘cyflenwol’ - Bitcoin ar y lefel ryngwladol, y Bristol Pound ar y lefel ranbarthol a LETS neu Time Banks ar y lefel leol - yn dangos y posibiliadau ar gyfer creu arian cyfred eraill. Ond nid yw’r un o’r rhain yn ateb cyflawn. Mewn gwirionedd, nid yw’n ymwneud yn bennaf ag arian cyfred. Yn wir, mae’n ymwneud ag anghenion nad ydynt wedi’u diwallu ac adnoddau nad ydynt wedi’u defnyddio’n ddigonol yn cuddio’n ddwfn yn ein cymunedau. Mae gan John Syniad o Bwys, i greu economïau mwy cynaliadwy ar y lefel leol.

Yr ail Gyfarfod.

Dyddiad y cyfarfod: 24/06/2014

Yn bresennol:

Richard Essex - Description: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif Adfywio Sgiliau Cymru

Richard Kite - Wedi ymddeol

Pippa Bartolotti - y Blaid Werdd yng Nghymru

John Waters- Bancio Cymunedol Robert Owen

Akmal Hanuk - Description: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif Bancio a Chyllid Islamaidd

Richard Prior - JLTPensions

Anthony Slaughter - y Blaid Werdd yng Nghymru

Jane Taylor - Positive News

Bob Gronow - Annibynnol

Parag Patel - Funding Empire    

Justin Lilley - Arian Cymru

Indyren Yagambrun - BGlobal PR

Neil Turner - Annibynnol

Harry White - Wedi ymddeol

Daniel Batten - Annibynnol

Dean Coombes - Awesome Cardiff

Jeremy Miles- Sefydliad Bevan  

Jeanette Reis - Cynnal Cymru

Rhodri Thomas        - Cynnal Cymru

Alex Bird - Cyngor Cydweithredol Cymru 

Gruffydd Meredith - Sovereign Wales          Description: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Chris Groves   - Prifysgol Caerdydd

Mark Hooper - Indy Cube

Nicholas Clifton – Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Chris Kenvin - Cwmni Ymgynghorwyr Peak

Rita Singh - Cynnal Cymru

Ramon Corria - Cyngor Masnach Caerdydd

Crynodeb o’r materion a drafodwyd

Ar hyn o bryd, mae’n ymddangos bod cymorth ariannol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru yn bytiog, ac yn fwy perthnasol, nid yw Cyllid Cymru, y sefydliad sy’n gyfrifol am ddarparu cyllid o ran dyledion a chyllid ecwiti i fusnesau bach a chanolig, yn canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu economi Cymru ac mae wedi bod yn codi cyfraddau sylweddol uwch ar fusnesau bach a chanolig na’r hyn sy’n ofynnol o dan reoliadau’r UE.

Felly, mae angen i Lywodraeth Cymru ddatblygu dull gweithredu, fel y dull a geir mewn gwledydd fel Canada, lle mae arian cyhoeddus ar gyfer busnesau bach a chanolig yn fforddiadwy, yn canolbwyntio ar ddatblygu economaidd, yn cael ei ategu gan gymorth busnes ac wedi’i gyfeirio tuag at anghenion y cwsmer busnes.

Mae hefyd yn hanfodol nad yw’r sector cyhoeddus yn disodli y sector preifat, ond ei fod yn gweithio ochr yn ochr â’r banciau, y cwmnïau cyfalaf menter a rhanddeiliaid eraill i fynd i’r afael â methiant y farchnad o ran darparu cyllid i fusnesau bach a chanolig.

Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r Grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol.


Barnardo’s Cymru

Trident Court

E Moors Rd

Caerdydd

CF24 5TD

Deryn.

Deryn Consulting Ltd
1 Caspian Point
Bae Caerdydd

CF48 4DRY Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant

Diane Englehardt House
 Llys Treglown

 Ffordd Dowlais
 Caerdydd
 CF24 5LQ

Positif Politics

104-105 Stryd Bute

Caerdydd

CF10 5AD 

 


Datganiad Ariannol Blynyddol.

30/03/2015

Grŵp Trawsbleidiol ar Ddiwygio Ariannol

Darren Millar (Cadeirydd)

Justin Lilley, Arian Cymru - Ysgrifennydd

Treuliau’r Grŵp.

 

Dim.

£0.00

Cost yr holl nwyddau.

 

Ni phrynwyd nwyddau.

£0.00

Buddiannau a gafwyd gan y grŵp neu gan aelodau unigol o gyrff allanol.

 

Ni chafwyd buddiannau.

£0.00

Ysgrifenyddiaeth neu gymorth arall.

Ni chafwyd cymorth ariannol.

£0.00

Gwasanaethau a ddarparwyd i’r Grŵp, fel lletygarwch.

Talwyd am yr holl luniaeth gan Arian Cymru.

Dyddiad

Disgrifiad o’r darparwr a’i enw

Costau

 

 

£0.00

Cyfanswm y costau

 

£0.00