2015 Rhif 1016 (Cy. 71)

PENSIYNAU GWASANAETHAU CYHOEDDUS, CYMRU

Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2015

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau)

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaethau trosiannol ar gyfer aelod o Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân 1992 (“Cynllun 1992”) ac aelod o Gynllun Pensiwn Newydd y Diffoddwyr Tân (CPNDT) nad oes modd iddynt bellach barhau’n aelodau actif o’r Cynlluniau hynny, o ganlyniad i’r darpariaethau trosiannol yn Atodlen 2 i Reoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015 (“Rheoliadau 2015”).

Mae’r diwygiadau i Atodlen 2 o Reoliadau 2015 yn darparu ar gyfer y buddion afiechyd a’r buddion goroesi mewn perthynas ag aelod actif o Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015 a drinnir fel “aelod actif” o Gynllun 1992 ac CPNDT at y diben hwn. Mae’r diwygiadau yn gwneud darpariaeth ynghylch pa bryd y trinnir aelod o’r Cynlluniau hyn fel aelod “actif” a pha bryd y’i trinnir fel aelod gohiriedig. Gwneir diwygiadau canlyniadol at y dibenion hyn, yn CPNDT ac yng Nghynllun 1992.

Mae’r diwygiadau i’r Atodlen hefyd yn gwneud diwygiadau canlyniadol mewn cysylltiad ag Atodlen 7 (cyswllt cyflog terfynol) i Ddeddf Pensiynau’r Gwasanaethau Cyhoeddus 2013. Gwneir diwygiadau pellach mewn cysylltiad â hyn yn y diffiniadau o “tâl pensiynadwy” a “tâl pensiynadwy terfynol” yn CPNDT ac yn y diffiniadau o “tâl pensiynadwy” a “tâl pensiynadwy cyfartalog” yng Nghynllun 1992.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, mae asesiad effaith rheoleiddiol wedi ei baratoi o’r costau a’r manteision sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. Gellir cael copi gan y Gangen Tân a Lluoedd Arfog, Llywodraeth Cymru, Rhyd-y-car, Merthyr Tudful, CF48 1UZ neu 0300 062 8221.

 


2015 Rhif 1016 (Cy. 71)

PENSIYNAU GWASANAETHAU CYHOEDDUS, CYMRU

Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2015

Gwnaed                               31 Mawrth 2015

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru       31 Mawrth 2015

Yn dod i rym                             1 Ebrill 2015

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 1(1) a (2)([1]), 2(1), 3(1), (2), (3)(a) ac (c), (6) a (7), 18(5) a (6) o Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaethau Cyhoeddus 2013([2]), a pharagraff 6(b) o Atodlen 2, Atodlen 3 a pharagraffau 1(2)(ii), 2(2)(ii) a 5(1) o Atodlen 7 i'r Ddeddf honno.

Yn unol ag adran 21 o'r Ddeddf honno, mae Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â chynrychiolwyr y personau hynny y mae’n ymddangos yn debygol i Weinidogion Cymru y bydd y Rheoliadau hyn yn effeithio arnynt.

Enwi a chychwyn

1.(1)(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2015.

(2) Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Ebrill 2015.

Diwygio Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015

2. Mae Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015([3]) sy'n sefydlu Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015 wedi eu diwygio yn unol ag Atodlen 1 i'r Rheoliadau hyn.

Diwygio Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007

3. Mae Atodlen 1 i Orchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007([4]) (lle y mae Cynllun Pensiwn Newydd y Diffoddwyr Tân (Cymru) wedi ei nodi) wedi ei diwygio yn unol ag Atodlen 2 i'r Rheoliadau hyn.

Diwygio Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân 1992

4. Mae Atodlen 2 i Orchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân 1992([5]) (lle y mae Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) wedi ei nodi), fel y mae'n cael effaith yng Nghymru, wedi ei diwygio yn unol ag Atodlen 3 i'r Rheoliadau hyn.

 

 

 

 

 

Leighton Andrews

Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, un o Weinidogion Cymru

31 Mawrth 2015

YR ATODLENNI

                    ATODLEN 1        Rheoliad 2

Diwygiadau i Reoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015

1.Yn Rhan 1 (rhagarweiniol), yn rheoliad 3 (dehongli)—

(a)     yn y mannau priodol mewnosoder—

mae i “aelod arbennig cysylltiedig o CPNDT” (“connected special member of the NFPS”) yr ystyr a roddir yn rheol 1D o Ran 2 o CPNDT;”;

mae i “aelod cysylltiedig o CPNDT” (“connected member of the NFPS”) yr ystyr a roddir yn rheol 1C o Ran 2 o CPNDT;”;

 “mae i “aelod gohiriedig o CPNDT” (“deferred member of the NFPS”) yr ystyr a roddir yn rheol 2(1) o Ran 1 o CPNDT;”;

“ystyr “aelod gohiriedig o Gynllun 1992” (“deferred member of the 1992 Scheme”) yw person sydd â’r hawl ganddo i bensiwn gohiriedig o dan reol B5 o Gynllun 1992;”;

“mae i “cyfnod dechreuol” (“initial period”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 86 (ystyr “cyfnod dechreuol”);”;

“ystyr “gwasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 2015” (“pensionable service in the 2015 Scheme”) yw unrhyw wasanaeth pensiynadwy parhaus mewn perthynas â’r cyfrif aelod actif yn y cynllun hwn yr ychwanegwyd gwasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 1992 ato at ddibenion rheoliad 66 (gwasanaeth cymwys) o’r Rheoliadau hyn am y cyfnod tra bo paragraff (7) o reol A3 o Gynllun 1992 yn parhau’n gymwys i’r person hwnnw.”;

“mae i “pensiwn addasedig afiechyd haen isaf” (“adjusted lower tier ill-health pension”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 75(4) (cyfradd flynyddol dyfarniadau afiechyd);”;

“ystyr “pensiwn parhaus” (“continued pension”) yw—

(a)    mewn perthynas ag aelod o CPNDT, yr hawlogaeth i bensiwn o dan reol 1B o Ran 3 o CPNDT,

(b)    mewn perthynas ag aelod o Gynllun 1992, yr hawlogaeth i bensiwn o dan reol B2A o Gynllun 1992;”;

“mae i “swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT” (“equivalent amount to the NFPS lower tier ill-health pension”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 74(5)(a) (hawlogaeth i bensiwn afiechyd haen isaf a phensiwn afiechyd haen uchaf);”;

“mae i “swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992” (“equivalent amount to the 1992 Scheme lower tier ill-health pension”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 74(5) (hawlogaeth i bensiwn afiechyd haen isaf a phensiwn afiechyd haen uchaf);”;

(b)     yn y diffiniad o “pensiwn ymddeol”, ar ôl paragraff (b) mewnosoder—

(c) dyfarniad afiechyd a thaliad o unrhyw swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992 (os oes un) a thaliad o unrhyw swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT (os es un);.

2. Yn Rhan 2 (llywodraethu), ar ddiwedd paragraff (2) o reoliad 4 (rheolwr cynllun) mewnosoder “mewn perthynas â phob un o gyfrifon pensiwn yr aelod”.

3. Yn Rhan 3 (aelodaeth o’r cynllun) ym Mhennod 1 (cymhwystra ar gyfer aelodaeth actif), yn rheoliad 15 (cyflogaeth gynllun), yn lle paragraff (3) rhodder—

(3)  Mae person sy’n aelod o Gynllun 1992 neu o CPNDT yn bodloni’r gofyniad yn y paragraff hwn.

4. Yn Rhan 4 (cyfrifon pensiwn), ym Mhennod 8 (cyfrif ymddeol), yn rheoliad 60 (y cyfrif i bennu swm y pensiwn ymddeol (aelodau actif))—

(a)     ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(3A) Os oes gan yr aelod actif hawlogaeth i swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992 neu swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT, rhaid i’r cyfrif ymddeol bennu’r swm hwnnw.;

(b)     ar ôl paragraff (4) mewnosoder—

(4A) Ar gyfer swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992 neu swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT, rhaid i’r cyfrif ymddeol bennu swm unrhyw gymudiad.

5. Yn Rhan 5 (buddion ymddeol), ym Mhennod 2—

(a)     yn rheoliad 68 (cyfradd flynyddol pensiwn ymddeol (aelodau actif))—

                           (i)    ym mharagraff (2), yn lle “is-baragraffau (a), (b) ac (c)” rhodder “is-baragraffau (a), (b), (ba) ac (c)”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (2)(b) mewnosoder—

(ba)  y cyfanswm canlynol—

                       (i)  y swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT (os es un) neu’r swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992 (os oes un) a bennir yng nghyfrif ymddeol yr aelod,

                      (ii)  ar ôl didynnu swm y cymudiad (os oes un), a bennir yn y cyfrif hwnnw mewn perthynas â’r swm hwnnw; ac;

(b)     yn rheoliad 71 (ymddeoliad a ysgogir gan gyflogwr), ar ôl paragraff (2) mewnosoder—

(3) Pan fo cyflogwr yn ystyried gwneud y penderfyniad ym mharagraff (2) mewn cysylltiad ag aelod actif sy’n aelod cysylltiedig o CPNDT, neu’n aelod arbennig cysylltiedig o CPNDT, mewn perthynas â chyfrif pensiwn yr aelod actif hwnnw, rhaid i’r cyflogwr ystyried hefyd wneud penderfyniad o dan reol 6 (pensiwn yn sgil ymddeoliad cynnar ar archiad yr awdurdod) o Ran 3 o’r CPNDT.;

(c)     yn rheoliad 74 (hawlogaeth i bensiwn afiechyd haen isaf a phensiwn afiechyd haen uchaf), ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(4) Pan fo hawl gan aelod actif (A) i gael pensiwn afiechyd haen isaf, a pharagraff 22 (aelod trosiannol nad yw wedi cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan CPNDT) neu baragraff 24 (aelod trosiannol nad yw wedi cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan Gynllun 1992) o Atodlen 2 i’r Rheoliadau hyn yn gymwys mewn perthynas ag A—

(a)   os paragraff 22 sy’n gymwys mewn perthynas ag A, mae gan A hawlogaeth hefyd i swm cyfwerth â swm blynyddol y pensiwn afiechyd haen isaf a fyddai’n daladwy i’r aelod o dan CPNDT, pe bai hawl gan yr aelod i gael taliad o bensiwn afiechyd haen isaf o dan reol 2(2) o CPNDT;

(b)  os paragraff 24 sy’n gymwys mewn perthynas ag A, mae gan A hawlogaeth hefyd i swm cyfwerth â swm blynyddol y pensiwn afiechyd haen isaf a fyddai’n daladwy i’r aelod o dan Gynllun 1992, pe bai hawl gan yr aelod i gael taliad o bensiwn afiechyd haen isaf o dan reol B3 (dyfarniadau afiechyd) o Gynllun 1992.

(5) Yn y Rheoliadau hyn—

(a)   cyfeirir at y swm cyfwerth â swm blynyddol pensiwn afiechyd haen isaf yn is-baragraff (a) o baragraff (4) fel y “swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT” (“equivalent amount to the NFPS lower tier ill-health pension”);

(b)  cyfeirir at y swm cyfwerth â swm blynyddol pensiwn afiechyd haen isaf yn is-baragraff (b) o baragraff (4) fel y “swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992” (“equivalent amount to the 1992 Scheme lower tier ill-health pension”).;

(d)     yn rheoliad 75 (cyfradd flynyddol dyfarniadau afiechyd)—

                           (i)    ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(3A) Yn achos aelod sydd â hawl i swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT neu i swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992, mae’r pensiwn addasedig afiechyd haen isaf yn cynnwys y swm cyfwerth addasedig.”;

                         (ii)    ym mharagraff (4), yn y man priodol mewnosoder—

ystyr “y swm cyfwerth addasedig” (“the adjusted equivalent amount”) yw—

(a)   yn achos aelod sydd â hawl i swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT, y swm hwnnw a gyfrifir—

                       (i)  gan hepgor o’r cyfrifiad swm unrhyw gyfnod ychwanegol o wasanaeth a brynwyd o dan Ran 11 o CPNDT, a

                      (ii)  heb ddidynnu unrhyw gyfran a gymudwyd; a

(b)  yn achos aelod sydd â hawl i swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992, y swm hwnnw a gyfrifir heb ddidynnu unrhyw gyfran a gymudwyd;;

(e)     yn rheoliad 78 (canlyniadau adolygu), ar ôl paragraff (6) mewnosoder—

(6A) Os oes gan I hawl i swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT neu i swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992, mae paragraffau (3) a (5) yn gymwys fel pe bai’r cyfeiriad at “pensiwn afiechyd haen isaf” yn cynnwys swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT neu swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992, yn ôl fel y digwydd.;

(f)      ar ôl rheoliad 80 (opsiwn i gymudo rhan o’r pensiwn) mewnosoder—

Opsiwn i gymudo rhan o swm gyfwerth

80A.—(1) Caiff aelod sy’n cael yr hawl i daliad ar unwaith o swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT neu i swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992 arfer opsiwn o dan y rheoliad hwn i gyfnewid rhan o’r pensiwn am gyfandaliad.

(2) Ni chaniateir arfer yr opsiwn ac eithrio—

(a)   drwy hysbysiad ysgrifenedig i’r rheolwr cynllun, sy’n nodi’r swm sydd i’w gymudo; a

(b)  cyn gwneud y taliad cyntaf o’r swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT neu swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992.

(3) Pan fo hawl gan y person i gael taliad ar unwaith o swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT ac yntau’n arfer yr opsiwn i gymudo o dan y rheoliad hwn, cyfrifir y cyfandaliad—

(a)   yn achos person sy’n aelod cysylltiedig o CPNDT, yn unol â pharagraffau (2) a (4) o reol 9 (cymudo: cyffredinol) o Ran 3 o CPNDT, ac

(b)  yn achos person sy’n aelod arbennig cysylltiedig o CPNDT, yn unol â pharagraffau (2A), (4) a (4A) o reol 9 o Ran 3 o’r cynllun hwnnw.

6. Yn Rhan 6 (buddion marwolaeth)—

(a)     ym Mhennod 1 (dehongli), yn rheoliad 86 (ystyr “cyfnod dechreuol”), yn lle “At ddibenion y Rhan hon” rhodder “At ddibenion y Rheoliadau hyn”;

(b)     ym Mhennod 2 (pensiynau ar gyfer partneriaid sy’n goroesi)—

                           (i)    ym mharagraff (3) o reoliad 87 (pensiwn sy’n daladwy i bartner sy’n goroesi, ar farwolaeth aelod actif) yn lle “Yn ddarostyngedig i reoliad 91 (lleihau pensiynau mewn achosion o wahaniaeth oedran eang)” rhodder “Yn ddarostyngedig i baragraff (4) a rheoliad 91 (lleihau pensiynau mewn achosion o wahaniaeth oedran eang)”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (3) o reoliad 87 mewnosoder—

(4) Os oedd yr aelod y cyfeirir ato ym mharagraff (1) yn aelod trosiannol a chanddo fudd pensiwn ychwanegol o dan reol 7A neu 7B o CPNDT neu fudd pensiwn ychwanegol o dan reol B5B neu B5C o Gynllun 1992, ychwanegir hanner y swm o fudd pensiwn ychwanegol at swm cyfradd flynyddol pensiwn y partner sy’n goroesi, y cyfeirir ato ym mharagraff (3).;

                       (iii)    ar ddechrau paragraff (2) o reoliad 95 (pensiwn plentyn cymwys ar farwolaeth aelod actif) mewnosoder “Yn ddarostyngedig i baragraff (3)”, ac ar ôl y paragraff hwnnw mewnosoder—

(3) Os oedd yr aelod y cyfeirir ato ym mharagraff (1) yn aelod trosiannol a chanddo fudd pensiwn ychwanegol o dan reol 7A neu 7B o CPNDT neu fudd pensiwn ychwanegol o dan reol B5B neu B5C o Gynllun 1992, ychwanegir swm y budd pensiwn ychwanegol at y pensiwn afiechyd haen uchaf y cyfeirir ato ym mharagraff (2).;

(c)     ym Mhennod 4 (cyfandaliadau o fuddion marwolaeth), ar ôl paragraff (4) yn rheoliad 102 (ystyr “tâl terfynol”) mewnosoder—

(5) Os yw’r aelod y cyfeirir ato ym mharagraff (1) yn aelod trosiannol a oedd mewn gwasanaeth pensiynadwy o dan Gynllun 1992 neu CPNDT, yn ôl fel y digwydd, yn ystod y cyfnod y cyfeirir ato ym mharagraff (1)(a) neu (1)(b), a gwasanaeth o’r cynllun hwnnw wedi ei gynnwys yn y gwasanaeth cymwys ar gyfer y cyfrif pensiwn y telir y cyfandaliad o fudd marwolaeth mewn cysylltiad ag ef—

(a)   mae tâl pensiynadwy ym mharagraff (1)(a) neu (1)(b) yn cynnwys tâl pensiynadwy cyfartalog, a ddehonglir yn unol â rheol G1 os oedd y person yn aelod o Gynllun 1992, neu dâl pensiynadwy o dan reol 1 neu reol 2 o Ran 11 o CPNDT os oedd y person yn aelod-ddiffoddwr tân neu’n aelod-ddiffoddwr tân arbennig o CPNDT, a

(b)  mae gwasanaeth pensiynadwy yn cynnwys gwasanaeth pensiynadwy a ddehonglir yn unol â rheol F1 os oedd y person yn aelod o Gynllun 1992 neu wasanaeth pensiynadwy a ddehonglir yn unol â rheolau 2 i 5 o Ran 10 o CPNDT.;

(d)     ar ôl paragraff (3) o reoliad 105 (cyfandaliad sy’n daladwy ar farwolaeth aelod actif) mewnosoder—

(4) Os oedd cyfrif yr aelod actif y telir y cyfandaliad o fudd marwolaeth mewn cysylltiad ag ef yn cynnwys gwasanaeth pensiynadwy sy’n gyfrifadwy fel gwasanaeth cymwys o dan reol F1 o Gynllun 1992 ac arian rhodd i berthynas dibynnol wedi ei dalu o dan reol E3 o Gynllun 1992, neu daliad o falans cyfraniadau i’r ystad wedi ei dalu o dan reol E4 o Gynllun 1992, rhaid didynnu’r symiau hynny o swm y cyfandaliad budd marwolaeth sy'n daladwy o dan y rheoliad hwn.

7. Mae Atodlen 2 (darpariaethau trosiannol) wedi ei diwygio fel a ganlyn—

(a)     yn Rhan 1, ym mharagraff 3(2) yn lle “Yn ddarostyngedig i is-baragraff (3)” rhodder “Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (3) a (4)” ac ar ôl is-baragraff (3) mewnosoder—

(4) yn achos aelod diogelwch taprog o CPNDT sy’n aelod arbennig o CPNDT, canfyddir y dyddiad cau diogelwch taprog drwy gymhwyso’r dyddiad perthnasol yng ngholofn 3 o’r tabl Cynllun 1992 yn Rhan 4 o’r Atodlen hon, i’r dyddiad geni y cyfeirir ato yng ngholofn 1 a cholofn 2.;

(b)     yn Rhan 2, ym mharagraff 9, ar ôl is-baragraff (2) mewnosoder—

(2A) Os oedd P yn aelod diogelwch llawn o Gynllun 1992 ac ar ôl ymddeol o wasanaeth pensiynadwy yn y cynllun hwn, yn cael yr hawl i bensiwn gwasanaeth parhaus o dan reol B1A, pensiwn cyffredin o dan reol B1, dyfarniad gwasanaeth byr o dan reol B2 neu bensiwn parhaus o dan reol B2A o’r cynllun hwnnw, mae P yn peidio â bod yn gymwys i fod yn aelod diogelwch llawn o CPNDT.;

(c)     yn Rhan 3, ym mharagraff 15, ar ôl is-baragraff (1) mewnosoder—

(1A) Os oedd P yn aelod diogelwch llawn o Gynllun 1992 ac ar ôl ymddeol o wasanaeth pensiynadwy yn y cynllun hwn, yn cael yr hawl i bensiwn gwasanaeth parhaus o dan reol B1A, pensiwn cyffredin o dan reol B1, dyfarniad gwasanaeth byr o dan reol B2 neu bensiwn parhaus o dan reol B2A o’r cynllun hwnnw, mae P yn peidio â bod yn gymwys i fod yn aelod diogelwch taprog o CPNDT.;

(d)     ar ôl Rhan 3 mewnosoder—

RHAN 3A

Talu buddion afiechyd i aelodau trosiannol

Aelod trosiannol nad yw wedi cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan CPNDT

22.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol sydd â pharhad gwasanaeth ac—

(a)   sy’n aelod cysylltiedig o CPNDT neu’n aelod arbennig cysylltiedig o CPNDT;

(b)  sy’n cael yr hawl i ddyfarniad afiechyd o dan y cynllun hwn mewn perthynas â chyflogaeth gynllun berthnasol; ac

(c)   nad yw wedi cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan CPNDT.

(2) Os yw’r paragraff hwn yn gymwys—

(a)   nid oes na phensiwn afiechyd haen isaf na phensiwn afiechyd haen uchaf yn daladwy o dan reol 2 (dyfarndal yn sgil ymddeol oherwydd afiechyd) o CPNDT; a

(b)  mae dyfarniad afiechyd yn daladwy o dan y cynllun hwn yn unol â’r paragraff hwn.

(3) Os yw’r aelod yn bodloni’r amodau ar gyfer pensiwn afiechyd haen isaf yn unig o dan y cynllun hwn, y gyfradd flynyddol o bensiwn afiechyd haen isaf sy’n daladwy o dan y cynllun hwn yw cyfanswm y canlynol—

(a)   y gyfradd flynyddol o bensiwn afiechyd haen isaf sy’n daladwy o dan y cynllun hwn; a

(b)  swm sy’n daladwy o dan reoliad 74 (hawlogaeth i bensiwn afiechyd haen isaf a phensiwn afiechyd haen uchaf).

(4) Pan fo’r aelod yn bodloni’r amodau ar gyfer pensiwn afiechyd haen uchaf o dan y cynllun hwn, mae’r pensiwn addasedig afiechyd haen isaf yn rheoliad 75(4) (cyfradd flynyddol dyfarniadau afiechyd) yn cynnwys y swm yn is-baragraff (3)(b) at ddibenion cyfrifo cyfradd flynyddol y pensiwn afiechyd haen uchaf.

(5) Wedi i ddyfarniad afiechyd ddod yn daladwy o dan y cynllun hwn, os gwneir taliad gwerth trosglwyddo o dan Bennod 2 (trosglwyddiadau allan o’r Cynllun) o Ran 12 (trosglwyddiadau i mewn ac allan o'r Cynllun) o CPNDT mewn cysylltiad â hawliau’r aelod o dan y Cynllun hwnnw, a’r trosglwyddiad yn ymwneud â chyfnod o wasanaeth a gynhwysir fel gwasanaeth cymwys mewn perthynas â chyfrif ymddeol yr aelod, rhaid i’r rheolwr cynllun ddidynnu o’r dyfarniad afiechyd y swm mewn cysylltiad â gwasanaeth yn CPNDT sy’n hafal i’r gwerth a gynrychiolir gan y taliad gwerth trosglwyddo hwnnw.

(6) Yn y paragraff hwn—

ystyr “cyflogaeth gynllun berthnasol” (“relevant scheme employment”) yw’r cyfnod parhaus o wasanaeth pensiynadwy mewn cyflogaeth gynllun mewn perthynas â’r cyfrif aelod actif yr ychwanegwyd ato’r gwasanaeth cymwys ar gyfer yr aelod cysylltiedig hwnnw o CPNDT neu’r aelod arbennig cysylltiedig hwnnw o’r CPNDT at ddibenion rheoliad 66 (gwasanaeth cymwys).

Aelod trosiannol sy’n cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan CPNDT

23.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol sydd â pharhad gwasanaeth ac sy’n cael taliad o ddyfarniad afiechyd yn unol â pharagraff 22.

(2) Pan fo’r aelod yn cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan CPNDT—

(a)   mae’r swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT a bennir o dan reoliad 68(2)(ba) (cyfradd flynyddol pensiwn ymddeol (aelodau actif)) yn peidio â bod yn daladwy o dan y cynllun hwn; a

(b)  mae’r aelod yn cael yr hawl o dan CPNDT i daliad ar unwaith o bensiwn parhaus, sydd â’i swm yn hafal i gyfradd flynyddol y swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT a oedd yn daladwy yn union cyn y dyddiad y cyrhaeddodd yr aelod oedran pensiwn arferol.

Aelod trosiannol nad yw wedi cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan Gynllun 1992

24.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol—

(a)   a oedd mewn gwasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 1992 tan y diwrnod cyn y dyddiad trosiant; a

(b)  sydd wedi parhau mewn gwasanaeth pensiynadwy mewn cyflogaeth gynllun berthnasol, neu sydd wedi ei drin fel aelod actif o’r cynllun hwn mewn perthynas â’r gyflogaeth honno, hyd nes i’r aelod hwnnw gael yr hawl i ddyfarniad afiechyd o dan y cynllun hwn; ac

(c)   nad yw wedi cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan Gynllun 1992 nac ychwaith yr oedran pan fodlonir amodau rheol B1 (pensiwn cyffredin) fel y’i haddaswyd gan reol B1A (pensiwn gwasanaeth parhaus) o’r cynllun hwnnw.

(2) Os yw’r paragraff hwn yn gymwys—

(a)   nid oes pensiwn afiechyd haen isaf na phensiwn afiechyd haen uchaf yn daladwy o dan reol B3 (dyfarniadau afiechyd) o Gynllun 1992; a

(b)  mae dyfarniad afiechyd yn daladwy o dan y cynllun hwn.

(3) Os yw’r aelod yn bodloni’r amodau ar gyfer pensiwn afiechyd haen isaf yn unig o dan y cynllun hwn, y gyfradd flynyddol o bensiwn afiechyd haen isaf sy’n daladwy o dan y cynllun hwn yw cyfanswm y canlynol—

(a)   y gyfradd flynyddol o bensiwn afiechyd haen isaf sy’n daladwy o dan y cynllun hwn; a

(b)  swm sy’n daladwy o dan reoliad 74(4) (hawlogaeth i bensiwn afiechyd haen isaf a phensiwn afiechyd haen uchaf).

(4) Pan fo’r aelod yn bodloni’r amodau ar gyfer pensiwn afiechyd haen uchaf o dan y cynllun hwn, mae’r pensiwn addasedig afiechyd haen isaf yn rheoliad 75(4) (cyfradd flynyddol dyfarniadau afiechyd) yn cynnwys y swm yn is-baragraff (3)(b) at ddibenion cyfrifo cyfradd flynyddol y pensiwn afiechyd haen uchaf.

(5) Wedi i ddyfarniad afiechyd ddod yn daladwy o dan y cynllun hwn, os gwneir taliad gwerth trosglwyddo o dan reol F9 (taliad o werth trosglwyddo) o Gynllun 1992 mewn cysylltiad â hawliau’r aelod o dan y cynllun hwnnw, a’r trosglwyddiad yn ymwneud â chyfnod o wasanaeth a gynhwysir fel gwasanaeth cymwys mewn perthynas â chyfrif ymddeol yr aelod hwnnw, rhaid i’r rheolwr cynllun ddidynnu, o swm y dyfarniad afiechyd, swm mewn cysylltiad â gwasanaeth yng Nghynllun 1992 sy’n hafal i’r gwerth a gynrychiolir gan y taliad o werth trosglwyddo hwnnw.

(6) Yn y paragraff hwn—

ystyr “cyflogaeth gynllun berthnasol” (“relevant scheme employment”) yw’r cyfnod parhaus o wasanaeth pensiynadwy mewn cyflogaeth gynllun mewn perthynas â’r cyfrif aelod actif yr ychwanegwyd ato’r gwasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 1992 at ddibenion rheoliad 66 (gwasanaeth cymwys).

Aelod trosiannol sy’n cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan Gynllun 1992

25.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol sy’n cael taliad o ddyfarniad afiechyd yn unol â pharagraff 24.

(2) Pan fo’r aelod yn cyrraedd oedran pensiwn arferol o dan Gynllun 1992 neu’r oedran ar gyfer ymddeol a ganfyddir o dan reol B1A(3)(i) o’r cynllun hwnnw—

(a)   mae’r aelod yn peidio â bod â’r hawl i daliad ar unwaith o swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992 o dan reoliad 74(4)(b) (hawlogaeth i bensiwn afiechyd haen isaf a phensiwn afiechyd haen uchaf) o dan y cynllun hwn; a

(b)  mae’r aelod yn cael yr hawl o dan Gynllun 1992 i daliad ar unwaith o bensiwn parhaus, sydd â’i swm yn hafal i gyfradd flynyddol y swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf Cynllun 1992 a oedd yn daladwy yn union cyn y dyddiad y cyrhaeddodd yr aelod oedran pensiwn arferol neu’r oedran ar gyfer ymddeol a ganfyddir o dan reol B1A(3)(i) o Gynllun 1992.

RHAN 3B

Talu buddion marwolaeth mewn cysylltiad ag aelodau trosiannol

Cyfradd flynyddol pensiynau i bartneriaid sy’n goroesi, sy’n daladwy o dan y cynllun hwn pan fydd farw aelodau trosiannol penodol sydd â buddion cronedig yng Nghynllun 1992, tra’n gwasanaethu

26.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol—

(a)   a oedd mewn gwasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 1992 tan y diwrnod cyn y dyddiad trosiant;

(b)  sydd wedi parhau mewn gwasanaeth pensiynadwy mewn cyflogaeth gynllun, neu i gael ei drin fel aelod actif o’r cynllun hwn, hyd at farwolaeth yr aelod hwnnw; ac

(c)   a fu farw fel aelod actif o’r cynllun hwn.

(2) Nid oes dyfarniadau yn daladwy i briodau a phartneriaid sifil sy’n goroesi o dan Ran C (dyfarniadau yn dilyn marwolaeth: priodau) o Gynllun 1992 mewn cysylltiad ag aelod y mae’r paragraff hwn yn gymwys iddo.

(3) Nid oes hawl gan briod neu bartner sifil aelod y mae’r paragraff hwn yn gymwys iddo i gael pensiwn profedigaeth o dan reol E8 o Gynllun 1992.

Cyfradd flynyddol pensiynau sy’n daladwy i blentyn cymwys o dan y cynllun hwn pan fydd farw aelod trosiannol, sydd â buddion cronedig yn CPNDT, tra’n gwasanaethu

27.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol sydd â pharhad gwasanaeth ac yn aelod cysylltiedig o CPNDT neu’n aelod arbennig cysylltiedig o CPNDT—

(a)   a fu farw tra’n aelod actif o’r cynllun hwn; a

(b)  sydd â chyfnod o 3 mis o leiaf o wasanaeth cymwys.

(2) Nid yw pensiynau ar gyfer plentyn cymwys yn daladwy o dan CPNDT mewn perthynas â’r aelod hwnnw.

Cyfradd flynyddol pensiynau sy’n daladwy i blentyn cymwys o dan y cynllun hwn pan fydd farw aelod trosiannol, sydd â buddion cronedig yng Nghynllun 1992, tra’n gwasanaethu

28.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol—

(a)   a oedd mewn gwasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 1992 tan y diwrnod cyn y dyddiad trosiant;

(b)  sydd wedi parhau mewn gwasanaeth pensiynadwy mewn cyflogaeth gynllun, neu i gael ei drin fel aelod actif o’r cynllun hwn, hyd at farwolaeth yr aelod hwnnw; ac

(c)   a fu farw fel aelod actif o’r cynllun hwn.

(2) Nid yw dyfarniadau ar gyfer plentyn cymwys yn daladwy o dan Ran D (dyfarniadau yn dilyn marwolaeth – plant) ac nid oes pensiwn profedigaeth yn daladwy o dan reol E8A o Gynllun 1992 mewn cysylltiad â’r aelod hwnnw.

Swm y cyfandaliad o fudd marwolaeth sy’n daladwy o dan y cynllun hwn pan fydd farw aelod trosiannol, sydd â buddion cronedig yn CPNDT, tra’n gwasanaethu

29.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol (T) sy’n aelod o CPNDT ac a fu farw fel aelod actif o’r cynllun hwn.

(2) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (3), os bu farw T fel aelod-bensiynwr o CPNDT, swm y cyfandaliad budd marwolaeth sy’n daladwy o dan y cynllun hwn yw’r mwyaf o naill ai swm y cyfandaliad budd marwolaeth sy’n daladwy o dan reoliad 105(2) neu swm y grant marwolaeth ôl-ymddeol sy’n daladwy o dan reol 2 (grant marwolaeth ôl-ymddeol) o Ran 5 o CPNDT.

(3) Os oedd T, ar yr adeg y bu farw, yn aelod-bensiynwr o’r cynllun hwn ac yn aelod actif o’r cynllun hwn, a rheoliad 107 (cyfandaliad sy’n daladwy ar farwolaeth mewn achosion penodol) yn gymwys, ac os swm y cyfandaliad budd marwolaeth o dan reoliad 106 (cyfandaliad sy’n daladwy ar farwolaeth aelod-bensiynwr) yw’r mwyaf sy’n daladwy yn yr achos hwnnw, rhaid darllen is-baragraff (2) fel pe rhoddid “rheoliad 106” yn lle “rheoliad 105”.

Swm y cyfandaliad o fudd marwolaeth sy’n daladwy o dan y cynllun hwn pan fydd farw aelod trosiannol, sydd â buddion cronedig yng Nghynllun 1992, tra’n gwasanaethu

30.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol (T) sy’n aelod o Gynllun 1992 ac a fu farw fel aelod actif o’r cynllun hwn.

(2) Mae is-baragraff (3) yn gymwys os oedd paragraff (7) o reol A3 o Gynllun 1992 yn gymwys i T yn union cyn ei farwolaeth a chyfandaliad o grant marwolaeth, y pennir ei swm yn rheoliad 105(2) (cyfandaliad sy’n daladwy ar farwolaeth aelod actif) o’r cynllun hwn, yn daladwy i’r personau hynny a benderfynir gan y rheolwr cynllun o dan reoliad 104 (person y mae cyfandaliad budd marwolaeth yn daladwy iddo) ac—

(a)   cyfandaliad grant marwolaeth wedi ei dalu o dan reol E1 o Gynllun 1992,

(b)  taliad o’r balans o’r cyfraniadau wedi ei wneud o dan reol E4 o Gynllun 1992, neu

(c)   arian rhodd i berthynas dibynnol wedi ei dalu o dan reol E3 o Gynllun 1992.

(3) Pan fo’r is-baragraff hwn yn gymwys, rhaid didynnu’r taliadau a wnaed ac y cyfeirir atynt ym mharagraffau (a), (b) neu (c) o is-baragraff (2) allan o’r cyfandaliad grant marwolaeth sy’n daladwy o dan reoliad 105.

(4) Mae is-baragraff (5) yn gymwys os bu T farw fel aelod gohiriedig o Gynllun 1992 neu os oedd yn cael pensiwn o’r cynllun hwnnw, a chyfandaliad o grant marwolaeth, y pennir ei swm yn rheoliad 105(2) o’r cynllun hwn, yn daladwy i’r personau hynny a benderfynir gan y rheolwr cynllun o dan reoliad 104 ac—

(a)   arian rhodd i berthynas dibynnol wedi ei dalu o dan reol E3 o Gynllun 1992, neu

(b)  swm o grant marwolaeth ôl-ymddeol wedi ei dalu o dan reol E4.

(5) Pan fo’r is-baragraff hwn yn gymwys, rhaid didynnu’r taliadau a wnaed ac y cyfeirir atynt ym mharagraffau (a) neu (b) o is-baragraff (4) allan o’r cyfandaliad grant marwolaeth sy’n daladwy o dan reoliad 105.

RHAN 3C

Darpariaethau trosiannol mewn perthynas ag CPNDT a Chynllun 1992

Gwasanaeth pensiynadwy o dan CPNDT

31.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol (T) sy’n aelod cysylltiedig o’r CPNDT neu’n aelod arbennig cysylltiedig o’r CPNDT, a chanddo barhad gwasanaeth.

(2) Mae’r darpariaethau canlynol o Bennod 2 (prynu gwasanaeth ychwanegol) o Ran 11 (tâl pensiynadwy, cyfraniadau pensiwn a phrynu gwasanaeth ychwanegol) o CPNDT yn parhau’n gymwys ar ôl y dyddiad trosiant, fel pe bai T yn parhau mewn gwasanaeth pensiynadwy o dan y cynllun hwnnw—

(a)   y darpariaethau sy’n ymwneud â thalu cyfraniadau cyfnodol i brynu gwasanaeth ychwanegol os oedd T wedi gwneud dewisiad i brynu gwasanaeth ychwanegol o dan reoliad 6 (dewis prynu gwasanaeth ychwanegol) neu os yw T yn dychwelyd i wasanaeth pensiynadwy fel diffoddwr tân ar ôl cyfnod o wasanaeth di-dâl neu absenoldeb di-dâl a T yn gwneud dewisiad i brynu gwasanaeth ychwanegol mewn cysylltiad â’r cyfnod cyn y dyddiad trosiant o dan y rheol honno; a

(b)  y darpariaethau sy’n ymwneud â thalu’r cyfraniadau pensiwn cyfnod arbennig gorfodol sy’n daladwy mewn cysylltiad â dewisiad i brynu gwasanaeth yn ystod y cyfnod cyfyngedig o dan reol 6A (dewis prynu gwasanaeth yn ystod y cyfnod cyfyngedig).

(3) Wrth benderfynu a yw T yn gymwys o dan CPNDT ar gyfer buddion ymddeol (ac eithrio dyfarniad wrth ymddeol oherwydd afiechyd neu bensiwn gohiriedig), mae gwasanaeth pensiynadwy T o dan CPNDT yn terfynu pan fo gwasanaeth pensiynadwy T o dan y cynllun hwn yn terfynu.

Cyflog terfynol aelodau trosiannol penodol at unrhyw ddibenion CPNDT

32.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i aelod trosiannol (T) sydd â pharhad gwasanaeth, sydd mewn gwasanaeth pensiynadwy o dan y cynllun hwn ac sy’n aelod o CPNDT.

(2) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (3) i (5), wrth benderfynu tâl pensiynadwy terfynol T at unrhyw ddibenion CPNDT o dan Atodlen 7 i Ddeddf 2013 (cyswllt cyflog terfynol)—

(a)   mae darpariaethau paragraff 1 neu baragraff 2 o’r Atodlen honno yn gymwys fel pe bai’r cyfeiriad at “final salary” yn gyfeiriad at “final pensionable pay”, a

(b)  rhaid ystyried bod tâl pensiynadwy sy’n deillio o wasanaeth o dan y cynllun hwn wedi deillio o wasanaeth o dan CPNDT.

(3) Os yw tâl pensiynadwy T sy’n deillio o wasanaeth o dan y cynllun hwn, ar adeg pan benderfynir tâl pensiynadwy terfynol T at unrhyw ddibenion CPNDT o dan Atodlen 7 (cyswllt cyflog terfynol) i Ddeddf 2013, yn is na thâl pensiynadwy T sy’n deillio o wasanaeth o dan CPNDT ar y diwrnod cyn y dyddiad trosiant—

(a)   nid yw is-baragraff (2) yn gymwys, a

(b)  penderfynir tâl pensiynadwy terfynol T yn unol â rheol 1 (tâl pensiynadwy) a rheol 2 (tâl pensiynadwy terfynol) o Ran 11 o CPNDT.

(4) Os yw tâl pensiynadwy T sy’n deillio o wasanaeth o dan y cynllun hwn, ar adeg pan benderfynir tâl pensiynadwy terfynol T at unrhyw ddibenion CPNDT o dan Atodlen 7 (cyswllt cyflog terfynol) i Ddeddf 2013, yn is na’r tâl pensiynadwy ar gyfer unrhyw flwyddyn ar ôl y dyddiad trosiant, rhaid ystyried at ddibenion Atodlen 7 mai’r tâl pensiynadwy ar gyfer y flwyddyn o wasanaeth cyn y gostyngiad yn y tâl pensiynadwy yw’r tâl pensiynadwy sy’n deillio o wasanaeth o dan CPNDT.

(5) Mae’r diffiniad, yn rheoliad 26, o’r tâl pensiynadwy sy’n deillio o wasanaeth o dan y cynllun hwn wedi ei addasu at ddibenion is-baragraffau (2) a (4) drwy hepgor paragraff (1)(d) o’r rheoliad hwnnw, ac mewn achos pan delir i T unrhyw lwfans neu atodiad, o fewn ystyr paragraff (6) o reol 1 o Ran 11 o CPNDT, y byddai’r cyflogwr wedi ei drin yn bensiynadwy o dan y cynllun hwnnw pe bai’r aelod yn parhau’n aelod-ddiffoddwr tân o’r cynllun hwnnw, trinnir y swm hwnnw fel pe bai’n gynwysedig yn y tâl pensiynadwy at ddibenion penderfynu tâl pensiynadwy terfynol T o dan CPNDT.

Cyflog terfynol aelodau trosiannol penodol at unrhyw ddibenion Cynllun 1992

33.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag aelod trosiannol (T) sydd â pharhad gwasanaeth, sydd mewn gwasanaeth pensiynadwy o dan y cynllun hwn ac sy’n aelod o Gynllun 1992.

(2) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (3) i (5), wrth benderfynu tâl pensiynadwy cyfartalog T at unrhyw ddibenion Cynllun 1992 o dan Atodlen 7 i Ddeddf 2013 (cyswllt cyflog terfynol)—

(a)   mae darpariaethau paragraff 1 o’r Atodlen honno yn gymwys fel pe bai cyfeiriad at “final salary” yn gyfeiriad at “average pensionable pay”, a

(b)  rhaid ystyried bod tâl pensiynadwy sy’n deillio o wasanaeth o dan y cynllun hwn wedi deillio o wasanaeth o dan Gynllun 1992.

(3) Os yw tâl pensiynadwy T sy’n deillio o wasanaeth o dan y cynllun hwn, ar adeg pan benderfynir tâl pensiynadwy cyfartalog T at unrhyw ddibenion Cynllun 1992 o dan Atodlen 7 (cyswllt cyflog terfynol) i Ddeddf 2013, yn is na thâl pensiynadwy T sy’n deillio o wasanaeth o dan Gynllun 1992 ar y diwrnod cyn y dyddiad trosiant—

(a)   nid yw is-baragraff (2) yn gymwys, a

(b)  penderfynir tâl pensiynadwy cyfartalog T yn unol â rheol G1 (tâl pensiynadwy a thâl pensiynadwy cyfartalog) o Gynllun 1992.

(4) Os yw tâl pensiynadwy T sy’n deillio o wasanaeth o dan y cynllun hwn, ar adeg pan benderfynir tâl pensiynadwy cyfartalog T at unrhyw ddibenion Cynllun 1992 o dan Atodlen 7 (cyswllt cyflog terfynol) i Ddeddf 2013, yn is na’r tâl pensiynadwy ar gyfer unrhyw flwyddyn ar ôl y dyddiad trosiant, rhaid ystyried at ddibenion Atodlen 7 mai’r tâl pensiynadwy ar gyfer y flwyddyn o wasanaeth cyn y gostyngiad yn y tâl pensiynadwy yw’r tâl pensiynadwy sy’n deillio o wasanaeth o dan Gynllun 1992.

(5) Mae’r diffiniad, yn rheoliad 26, o’r tâl pensiynadwy sy’n deillio o wasanaeth o dan y cynllun hwn wedi ei addasu at ddibenion is-baragraffau (2) a (4) drwy hepgor paragraff (1)(d) o’r rheoliad hwnnw, ac mewn achos pan delir i’r aelod o Gynllun 1992 unrhyw lwfans neu atodiad o fewn ystyr paragraff (9) o reol G1 (tâl pensiynadwy a thâl pensiynadwy cyfartalog), y byddai’r cyflogwr wedi ei drin yn dâl pensiynadwy o dan y Cynllun hwnnw pe bai’r aelod yn parhau â’r hawl i gyfrif gwasanaeth pensiynadwy yn y Cynllun hwnnw, caiff y swm hwnnw ei gynnwys yn y tâl pensiynadwy at ddibenion penderfynu tâl pensiynadwy cyfartalog T o dan Gynllun 1992.

Gwasanaeth pensiynadwy parhaus o dan Gynllun 1992

34.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i aelod trosiannol (T) a oedd mewn gwasanaeth pensiynadwy o dan Gynllun 1992 ar y dyddiad cyn dyddiad trosiant yr aelod hwnnw, ac a ymunodd â’r cynllun hwn ar y dyddiad trosiant, ac sydd wedi parhau mewn gwasanaeth pensiynadwy o dan y cynllun hwn tan y dyddiad pan fo T yn dod yn gymwys o dan Gynllun 1992 ar gyfer dyfarniad o dan y cynllun hwnnw.

(2) Bodlonir y gofyniad ym mharagraff (1) fod T wedi parhau mewn gwasanaeth pensiynadwy o dan y cynllun hwn os yw T wedi bod, neu wedi ei drin fel pe bai, yn aelod actif o’r cynllun hwn.

(3) Ar gyfer penderfynu a yw T yn gymwys o dan Gynllun 1992 i gael buddion ymddeol (ac eithrio dyfarniad ymddeol ar sail afiechyd neu bensiwn gohiriedig), mae gwasanaeth pensiynadwy T o dan Gynllun 1992 yn terfynu pan fo gwasanaeth pensiynadwy T o dan y cynllun hwn yn terfynu.

(4) At ddibenion cyfrifo’r pensiwn o dan reol B1A o Gynllun 1992 ac ar gyfer y cymudo o dan reol B7 (cymudo – darpariaeth gyffredinol) o’r cynllun hwnnw, mae gwasanaeth pensiynadwy o dan y cynllun hwn yn gyfrifadwy o dan reol F2 (gwasanaeth cyfredol) o’r cynllun hwnnw fel gwasanaeth pensiynadwy 2015.

(5) Os oedd T wedi gwneud dewisiad i dalu cyfraniadau cyfnodol ar gyfer buddion cynyddol o dan reol G6 (dewis prynu buddion cynyddol) o Gynllun 1992, mae’r cyfraniadau hyn yn parhau’n daladwy fel pe bai T wedi parhau mewn gwasanaeth pensiynadwy o dan Gynllun 1992 hyd nes bydd T yn gadael gwasanaeth pensiynadwy o dan Gynllun 2015.

(6) Os yw T, ar ôl y dyddiad trosiant, yn dychwelyd i’w waith yn dilyn cyfnod o absenoldeb mamolaeth neu absenoldeb mabwysiadu, a hawl ganddo i ddewis talu cyfraniadau pensiwn mewn cysylltiad â’r cyfnod hwnnw o dan reol G2A (cyfraniadau pensiwn opsiynol yn ystod absenoldeb mamolaeth a mabwysiadu) o Gynllun 1992, ni chaniateir gwneud y dewisiad ac eithrio mewn cysylltiad â’r cyfnod cyn y dyddiad trosiant.

(7) Pan fo’r paragraff hwn yn gymwys, a hawl gan T i gael pensiwn cyffredin o dan reol B1 (pensiwn cyffredin) o Gynllun 1992 neu ddyfarndal gwasanaeth byr o dan reol B2 (dyfarndal gwasanaeth byr) o’r cynllun hwnnw, cyfrifir pensiwn cyffredin T neu ddyfarndal gwasanaeth byr T, yn ôl fel y digwydd, yn unol â Rhan 2A o Atodlen 2 i Gynllun 1992 ac nid yw Rhan 1 a Rhan 2 o Atodlen 2 i’r cynllun hwnnw yn gymwys.

Aelod gohiriedig o Gynllun 1992

35. Mae aelod trosiannol sydd â buddion cronedig yng Nghynllun 1992 ac nad yw paragraff 34 yn gymwys iddo yn aelod gohiriedig o Gynllun 1992.

Aelod gohiriedig o CPNDT

36.—(1) Nid yw aelod trosiannol (T), sydd â pharhad gwasanaeth ac sy’n aelod cysylltiedig o CPNDT neu’n aelod arbennig cysylltiedig o CPNDT yn dod yn aelod gohiriedig o’r cynllun hwnnw oni fydd T yn dod yn aelod gohiriedig o’r cynllun hwn mewn perthynas â’r cyfrif aelod actif yr ychwanegwyd ato’r gwasanaeth cymwys ar gyfer yr aelod cysylltiedig hwnnw o CPNDT neu’r aelod arbennig cysylltiedig hwnnw o CPNDT.

(2) Os yw T yn optio allan o’r cynllun hwn mewn perthynas â chyflogaeth gynllun, neu’n gadael cyflogaeth gynllun cyn cael yr hawl i bensiwn mewn perthynas â’r gwasanaeth pensiynadwy hwnnw, a bod gan T dri mis, o leiaf, o wasanaeth cymwys—

(a)   daw T yn aelod gohiriedig o CPNDT mewn perthynas â gwasanaeth pensiynadwy o dan y cynllun hwnnw; a

(b)  mae unrhyw daliadau cyfnodol am wasanaeth ychwanegol o dan CPNDT yn peidio â bod yn daladwy.

(3) Os yw T yn dychwelyd i wasanaeth pensiynadwy o dan y cynllun hwn ar ôl bwlch mewn gwasanaeth nad yw’n hwy na 5 mlynedd, mae T yn peidio â bod yn aelod gohiriedig o CPNDT.

Rheolwr cynllun yn penderfynu nad oes gan aelod o CPNDT hawl i ddyfarniad afiechyd

37.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys os yw’r awdurdod wedi penderfynu cael barn ysgrifenedig gan YMCA ynglŷn ag a yw aelod o CPNDT yn anabl yn barhaol, neu’n abl i ymgymryd â chyflogaeth reolaidd, cyn penderfynu a oes hawl gan yr aelod i gael dyfarniad afiechyd, ac nad yw’r penderfyniad wedi ei wneud cyn dyddiad trosiant yr aelod.

(2) Os yw’r paragraff hwn yn gymwys, mae’r aelod yn ymuno â’r cynllun hwn ar y diweddaraf o’r canlynol—

(a)   dyddiad trosiant yr aelod;

(b)  os yw’r aelod yn penderfynu peidio ag apelio, diwedd y cyfnod o 28 diwrnod o’r dyddiad y mae’r aelod yn cael yr olaf o’r dogfennau y mae’n ofynnol i’r awdurdod eu cyflenwi o dan reol 4 (apelau yn erbyn penderfyniadau sydd wedi'u seilio ar gyngor meddygol) o Ran 8 o CPNDT;

(c)   os yw’r aelod yn tynnu’r apêl yn ôl, y dyddiad y tynnir yr apêl yn ôl; a

(d)  pan fo apêl gan yr aelod wedi ei chlywed, ar ddiwedd y cyfnod o 28 diwrnod o’r dyddiad y mae’r aelod yn cael adroddiad y bwrdd o ganolwyr meddygol os nad oes datganiad wedi ei gyflenwi gan yr awdurdod i Weinidogion Cymru neu, os yw’r bwrdd yn ailystyried ei benderfyniad, yn cael yr hysbysiad sy’n cadarnhau’r penderfyniad neu’r penderfyniad diwygiedig.

Rheolwr cynllun yn penderfynu nad oes gan aelod o Gynllun 1992 hawl i ddyfarniad afiechyd

38.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys os yw’r awdurdod wedi penderfynu cael barn ysgrifenedig gan YMCA o dan reol H1 (penderfyniad gan awdurdod tân) o Gynllun 1992 ynglŷn ag a yw aelod o’r cynllun hwnnw yn anabl yn barhaol, neu’n abl i ymgymryd â chyflogaeth reolaidd, cyn penderfynu a oes hawl gan yr aelod i gael dyfarniad afiechyd, ac nad yw’r penderfyniad wedi ei wneud cyn dyddiad trosiant yr aelod.

(2) Os yw’r paragraff hwn yn gymwys, mae’r aelod yn ymuno â’r cynllun hwn ar y diweddaraf o’r canlynol—

(a)   dyddiad trosiant yr aelod;

(b)  os yw’r aelod yn penderfynu peidio ag apelio, diwedd y cyfnod o 28 diwrnod o’r dyddiad y mae’r aelod yn cael yr olaf o’r dogfennau y mae’n ofynnol i’r awdurdod eu cyflenwi o dan reol H2A (apelau yn erbyn barn sy’n seiliedig ar gyngor meddygol) o Ran H o Gynllun 1992;

(c)   os yw’r aelod yn tynnu’r apêl yn ôl, y dyddiad y tynnir yr apêl yn ôl; a

(d)  pan fo apêl gan yr aelod wedi ei chlywed, ar ddiwedd y cyfnod o 28 diwrnod o’r dyddiad y mae’r aelod yn cael adroddiad y bwrdd o ganolwyr meddygol neu, os yw’r bwrdd yn ailystyried ei benderfyniad, yn cael yr hysbysiad sy’n cadarnhau’r penderfyniad neu’r penderfyniad diwygiedig.

Ad-dalu cyfraniadau o dan CPNDT

39. Os yw aelod trosiannol (T), sydd â pharhad gwasanaeth, yn optio allan o’r cynllun hwn, a bod gan T lai na 3 mis o wasanaeth cymwys yn CPNDT a’r cynllun hwn—

(a)   rhaid ad-dalu i T ei gyfraniadau pensiwn a’i gyfraniadau pensiwn arbennig a’i gyfraniadau pensiwn cyfnod arbennig gorfodol a dalwyd o dan CPNDT; a

(b)  bydd unrhyw daliadau cyfnodol pellach am wasanaeth ychwanegol, a oedd i’w talu o dan CPNDT yn peidio â bod yn daladwy.

Cymhwystra am fuddion ymddeol o dan CPNDT

40. Ar gyfer penderfynu a yw aelod trosiannol sydd â pharhad gwasanaeth yn gymwys i gael buddion ymddeol o dan CPNDT, mae gwasanaeth cymwys yr aelod yn cynnwys cyfanswm y canlynol—

(a)   gwasanaeth cymwys yr aelod o dan CPNDT; a

(b)  gwasanaeth cymwys yr aelod o dan y cynllun hwn.

Cymhwystra am fuddion ymddeol o dan Gynllun 1992

41. Ar gyfer penderfynu a yw aelod trosiannol sydd â pharhad gwasanaeth yn gymwys i gael buddion ymddeol o dan Gynllun 1992, mae gwasanaeth cymwys yr aelod yn cynnwys cyfanswm y canlynol —

(a)   gwasanaeth cymwys yr aelod o dan Gynllun 1992; a

(b)  gwasanaeth cymwys yr aelod o dan y cynllun hwn.

Cyswllt cyflog terfynol i beidio â chael ei gymhwyso drachefn at bensiwn a delir eisoes o dan CPNDT

42. Pan fo unrhyw elfen o bensiwn o dan CPNDT, a delir eisoes o dan y Cynllun hwnnw, wedi ei chyfrifo drwy gyfeirio at Atodlen 7 (cyswllt cyflog terfynol) i Ddeddf 2013, ni ailgyfrifir yr elfen honno o’r pensiwn drwy gyfeirio at Atodlen 7 o ganlyniad i gyfnod diweddarach o wasanaeth cyhoeddus pensiynadwy (o fewn ystyr paragraff 3 o Atodlen 7 i Ddeddf 2013).

Cyswllt cyflog terfynol i beidio â chael ei gymhwyso drachefn at bensiwn a delir eisoes o dan Gynllun 1992

43. Pan fo unrhyw elfen o bensiwn o dan Gynllun 1992, a delir eisoes o dan y cynllun hwnnw, wedi ei chyfrifo drwy gyfeirio at Atodlen 7 (cyswllt cyflog terfynol) i Ddeddf 2013, ni ailgyfrifir yr elfen honno o’r pensiwn drwy gyfeirio at Atodlen 7 (cyswllt cyflog terfynol) i Ddeddf 2013 o ganlyniad i gyfnod diweddarach o wasanaeth cyhoeddus pensiynadwy (o fewn ystyr paragraff 3 o Atodlen 7 i’r Ddeddf).

RHAN 3D

Trosglwyddo buddion cyflog terfynol

Ystyr “budd cyflog terfynol”

44.—(1) Yn y Rhan hon, ystyr “budd cyflog terfynol” (“final salary benefit”) yw budd sydd wedi cronni o dan gynllun cyflog terfynol, yn ddarostyngedig i is-baragraff (2).

(2) Os rhan yn unig o’r hawlogaeth pensiwn, sy’n daladwy i berson neu mewn cysylltiad â pherson o dan gynllun cyflog terfynol sy’n seiliedig ar wasanaeth pensiynadwy’r person hwnnw, a benderfynir neu y caniateir ei phenderfynu drwy gyfeirio at gyflog terfynol y person hwnnw, ystyr “budd cyflog terfynol” yw’r budd y penderfynir yr hawlogaeth pensiwn mewn cysylltiad ag ef felly.

Derbyn taliadau gwerth trosglwyddiad clwb

45. Rhaid i unrhyw ran o daliad gwerth trosglwyddiad clwb o gynllun arall, sy’n ymwneud â budd cyflog terfynol aelod, gael ei dalu i mewn i’r CPNDT.

Aelod o’r cynllun hwn neu o’r CPNDT

46.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i berson sy’n trosglwyddo buddion cyflog terfynol i mewn i’r CPNDT.

(2) Onid yw’r person yn aelod a ddiogelir o CPNDT, bydd gwasanaeth y person mewn perthynas â’r buddion cyflog terfynol a drosglwyddwyd i mewn i CPNDT yn cael ei ystyried fel gwasanaeth cymwys at ddibenion y cynllun hwn, a bydd y person—

(a)   yn dod yn aelod o’r cynllun hwn; a

(b)  yn cael ei ystyried fel aelod trosiannol sydd â pharhad gwasanaeth.

                    ATODLEN 2        Rheoliad 3

Diwygio Atodlen 1 i Orchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007

1. Yn Rhan 1 (enwi a dehongli), yn rheol 2(1)—

(a)     yn y mannau priodol, mewnosoder—

mae i “aelod arbennig cysylltiedig” (“connected special member”) yr ystyr a roddir yn rheol 1D o Ran 2;”;

“mae i “aelod cysylltiedig” (“connected member”) yr ystyr a roddir yn rheol 1C o Ran 2;”;

“mae i “aelod trosiannol” (“transition member”) yr ystyr a roddir ym mharagraff 1 o Atodlen 2 i Reoliadau 2015;;

 “mae i “cyflogaeth gynllun” (“scheme employment”) mewn perthynas â Chynllun 2015 yr ystyr a roddir yn rheoliad 15 o Reoliadau 2015;”;

 “ystyr “cyswllt cyflog terfynol” (“final salary link”) yw’r cyswllt cyflog terfynol sy’n gymwys pan fo gofynion paragraff 1 neu baragraff 2 o Atodlen 7 i Ddeddf 2013 wedi eu bodloni;”;

ystyr “Deddf 2013” (“the 2013 Act”) yw Deddf Pensiynau’r Gwasanaethau Cyhoeddus 2013;”;

“mae i “dyddiad cau diogelwch taprog” (“tapered protection closing date”) yr ystyr a roddir ym mharagraff 3 o Atodlen 2 i Reoliadau 2015;”;

“ystyr “dyddiad cau’r cynllun” (“scheme closing date”) yw 31 Mawrth 2015;”;

“ystyr “dyddiad trosiant” (“transition date”) yw—

(a)   os yw’r aelod-ddiffoddwr tân neu’r aelod-ddiffoddwr tân arbennig yn aelod diogelwch taprog o’r Cynllun hwn, y dyddiad ar ôl y dyddiad cau diogelwch taprog ar gyfer yr aelod hwnnw;

(b)  os nad yw’r aelod-ddiffoddwr tân neu’r aelod-ddiffoddwr tân arbennig yn aelod diogelwch llawn o’r Cynllun hwn nac yn aelod diogelwch taprog o’r Cynllun hwn, y dyddiad ar ôl dyddiad cau’r cynllun; neu

(c)   y dyddiad y peidiodd yr aelod â bod yn aelod diogelwch llawn o’r Cynllun hwn;”;

 “mae i “parhad gwasanaeth” (“continuity of service”) yr ystyr a roddir ym mharagraff 2 o Atodlen 2 i Reoliadau 2015;”;

“mae i “pensiwn parhaus” (“continued pension”) yr ystyr a roddir yn rheol 1B o Ran 3;”;

“mae i “swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT” (“equivalent amount to the NFPS lower tier ill-health pension”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 74(5) o Reoliadau 2015;”;

(b)      yn lle’r diffiniad o “Actiwari’r Cynllun” rhodder—

“ystyr “Actiwari’r Cynllun” (“Scheme Actuary”) yw’r actiwari a benodwyd gan Weinidogion Cymru o dan reoliad 159 (penodi actiwari’r cynllun) o Reoliadau 2015;”;

(c)     yn lle’r diffiniad o “aelod arbennig” rhodder—

“ystyr “aelod arbennig” (“special member”) yw—

(a)   aelod-ddiffoddwr tân arbennig,

(b)  aelod gohiriedig arbennig,

(c)   aelod-bensiynwr arbennig,

(ch) aelod arbennig cysylltiedig;.

2. Yn Rhan 2 (aelodaeth o’r cynllun, diweddu ac ymddeol)—

(a)     ar ôl rheol 1A (aelodaeth arbennig) mewnosoder—

Diweddu aelodaeth diffoddwr tân ac aelodaeth diffoddwr tân arbennig

1B. Mae person yn peidio â bod yn aelod-ddiffoddwr tân neu’n aelod-ddiffoddwr tân arbennig o’r Cynllun hwn—

(a)   os nad yw’r aelod yn aelod diogelwch llawn o’r Cynllun hwn neu’n aelod diogelwch taprog o’r Cynllun hwn, ar ddyddiad cau’r cynllun;

(b)  os yw’r aelod yn aelod diogelwch taprog o’r Cynllun hwn, ar y dyddiad cau diogelwch taprog neu, os yw’n gynharach, ar y dyddiad y mae’r aelod yn peidio â bod yn aelod diogelwch taprog;

(c)   os yw’r aelod yn aelod diogelwch llawn o’r Cynllun hwn, ar y dyddiad y mae’r aelod yn ymddeol o gyflogaeth gynllun yng Nghynllun 2015 neu, os yw’n gynharach, ar y dyddiad y mae’r aelod yn peidio â bod yn aelod diogelwch llawn o’r Cynllun hwn.

Aelodaeth safonol o’r Cynllun hwn ar ôl y dyddiad trosiant

1C.—(1) Yn achos aelod safonol o’r Cynllun hwn y mae rheol 1B yn gymwys iddo ac sy’n ymuno â Chynllun 2015 gyda pharhad gwasanaeth—

(a)   os yw’r person (P) hwnnw yn parhau mewn gwasanaeth pensiynadwy yn y Cynllun hwnnw, mae P yn aelod cysylltiedig o’r Cynllun hwn mewn cysylltiad â’r aelodaeth y mae paragraff (4) yn gymwys iddi;

(b)  os yw P yn optio allan o wasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 2015 neu’n gadael cyflogaeth gynllun yng Nghynllun 2015 cyn cyrraedd oedran ymddeol arferol, mae P yn aelod gohiriedig o’r Cynllun hwn;

(c)   os yw P yn optio i mewn i Gynllun 2015 neu’n ymgymryd â chyflogaeth gynllun yng Nghynllun 2015 a pharagraff (2) yn gymwys, mae P eto’n aelod cysylltiedig o’r Cynllun hwn.

(2) Mae’r paragraff hwn yn gymwys os yw P yn dychwelyd i wasanaeth pensiynadwy o dan Gynllun 2015 ar ôl bwlch mewn gwasanaeth pensiynadwy nad yw’n hwy na 5 mlynedd.

(3) Yn achos aelod safonol o’r Cynllun hwn y mae rheol 1B yn gymwys iddo ac sy’n ymuno â Chynllun 2015 gyda bwlch mewn gwasanaeth pensiynadwy o fwy na 5 mlynedd, mae’r aelod hwnnw’n aelod gohiriedig o’r Cynllun hwn.

(4) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas â’r cyfrif aelod actif o Gynllun 2015 yr ychwanegwyd ato wasanaeth cymwys yr aelodaeth o’r Cynllun hwn at ddibenion rheoliad 66 (gwasanaeth cymwys) o Reoliadau 2015, neu, os trosglwyddwyd y cofnodion o’r cyfrif i gyfrif aelod actif arall o dan reoliad 158 (trosglwyddo cofnodion cyfrif pensiwn) o’r Rheoliadau hynny, i’r cyfrif aelod actif hwnnw.

Aelodaeth arbennig o’r Cynllun hwn ar ôl y dyddiad trosiant

1D.—(1) Yn achos aelod arbennig o’r Cynllun hwn y mae rheol 1B yn gymwys iddo—

(a)   os oedd y person hwnnw (A) yn aelod-ddiffoddwr tân arbennig o’r Cynllun hwn a ymunodd â Chynllun 2015 yn union wedi i reol 1B ddod yn gymwys i A, neu a oedd wedi ymuno â’r Cynllun hwn fel aelod arbennig ar neu ar ôl y dyddiad y daeth rheol 1B yn gymwys i A, mae A yn aelod arbennig cysylltiedig o’r Cynllun hwn mewn cysylltiad â’r aelodaeth y mae paragraff (2) yn gymwys iddi;

(b)  os oedd y person hwnnw (G) yn aelod-ddiffoddwr tân arbennig o’r Cynllun hwn a ymunodd â Chynllun 2015 gyda bwlch mewn gwasanaeth pensiynadwy wedi i reol 1B ddod yn gymwys i G, neu a oedd wedi ymuno â’r Cynllun hwn fel aelod arbennig gyda bwlch mewn gwasanaeth pensiynadwy ar ôl y dyddiad y daeth rheol 1B yn gymwys i G, mae G yn aelod gohiriedig arbennig o’r Cynllun hwn mewn cysylltiad â’r aelodaeth y mae paragraff (2) yn gymwys iddi;

(c)   os yw A yn optio allan o wasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 2015 neu’n gadael cyflogaeth gynllun cyn cyrraedd oedran ymddeol arferol, mae A yn aelod gohiriedig arbennig o’r Cynllun hwn.

(2) Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas â’r cyfrif aelod actif o Gynllun 2015 yr ychwanegwyd ato wasanaeth cymwys yr aelodaeth o’r Cynllun hwn at ddibenion rheoliad 66 (gwasanaeth cymwys) o Reoliadau 2015, neu, os trosglwyddwyd y cofnodion o’r cyfrif i gyfrif aelod actif arall o dan reoliad 158 (trosglwyddo cofnodion cyfrif pensiwn) o’r Rheoliadau hynny, i gyfrif yr aelod hwnnw.

Aelodaeth o’r Cynllun hwn pan delir dyfarniad afiechyd o Gynllun 2015

1E.—(1) Mae person sydd â hawl ganddo i gael taliad o swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT o dan Gynllun 2015 yn parhau’n aelod cysylltiedig neu’n aelod arbennig cysylltiedig o’r Cynllun hwn.

(2) Mae person a oedd â hawl ganddo i gael dyfarniad afiechyd o dan y Cynllun hwn neu o dan Gynllun 2015 ac sy’n derbyn cynnig o gyflogaeth y cyfeirir ato yn rheol 2 o Ran 9 o’r Cynllun hwn neu y cyfeirir ato yn rheoliad 78(3)(b) o Gynllun 2015 yn parhau’n aelod cysylltiedig neu’n aelod arbennig cysylltiedig o’r Cynllun hwn.;

(b)     yn rheol 3 (yr oedran ymddeol arferol a'r oedran buddion arferol), ar ôl paragraff (4) mewnosoder—

(5) Oedran ymddeol arferol aelodau cysylltiedig yw 60 oed.

(6) Oedran ymddeol arferol aelodau arbennig cysylltiedig yw 55 oed.; ac

(c)     yn rheol 4 (diwrnod olaf aelodaeth)—

                           (i)    ym mharagraff (1) yn lle “Pan fo aelod-ddiffoddwr tân” rhodder “Yn ddarostyngedig i baragraffau (3) i (5), pan fo aelod-ddiffoddwr tân”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (2) mewnosoder—

(3) Bernir mai diwrnod olaf aelodaeth aelod-ddiffoddwr tân neu aelod-ddiffoddwr tân arbennig, nad yw’n aelod diogelwch llawn o’r Cynllun hwn nac yn aelod diogelwch taprog o’r Cynllun hwn, yw dyddiad cau’r cynllun.

(4) Bernir mai diwrnod olaf aelodaeth aelod-ddiffoddwr tân neu aelod-ddiffoddwr tân arbennig, sy’n aelod diogelwch taprog o’r Cynllun hwn, yw’r dyddiad cau diogelwch taprog neu, os yw’n gynharach, y dyddiad y bydd yr aelod hwnnw’n peidio â bod yn aelod diogelwch taprog.

(5) Bernir mai diwrnod olaf aelodaeth aelod-ddiffoddwr tân neu aelod-ddiffoddwr tân arbennig, sy’n aelod diogelwch llawn o’r Cynllun hwn, yw’r dyddiad y mae’r aelod hwnnw’n peidio â bod yn aelod diogelwch llawn o’r Cynllun hwn.

3. Yn Rhan 3 (dyfarndaliadau personol)—

(a)     yn rheol 1 (pensiwn cyffredin), ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), mae'r rheol hon yn gymwys i aelod cysylltiedig o’r Cynllun hwn a oedd yn aelod-ddiffoddwr tân o’r Cynllun hwn, sy'n bodloni amod cymhwyster ac sy'n ymddeol o gyflogaeth gynllun yng Nghynllun 2015 ar ôl cyrraedd yr oedran ymddeol arferol o dan y Cynllun hwn.;

(b)     yn rheol 1A (pensiwn cyffredin aelod arbennig), ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), mae'r rheol hon yn gymwys i aelod arbennig cysylltiedig o’r Cynllun hwn, sy'n bodloni amod cymhwyster arbennig ac sy'n ymddeol o gyflogaeth gynllun yng Nghynllun 2015 ar ôl cyrraedd yr oedran ymddeol arferol.;

(c)     ar ôl rheol 1A (pensiwn cyffredin aelod arbennig) mewnosoder—

“Pensiwn parhaus

1B. Pan fo hawl gan aelod cysylltiedig, neu aelod arbennig cysylltiedig, i gael swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT o dan reoliad 74(4)(a) (hawlogaeth i bensiwn afiechyd haen isaf a phensiwn afiechyd haen uchaf) o Reoliadau 2015 a’r aelod hwnnw’n cyrraedd yr oedran ymddeol arferol o dan y Cynllun hwn, mae hawl gan yr aelod hwnnw i gael pensiwn parhaus sydd â’i swm yn hafal i gyfradd flynyddol y swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT.;

(d)     yn rheol 3 (pensiwn gohiriedig), ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) Yn ddarostyngedig i baragraff (7), mae’r rheol hon yn gymwys i berson sy’n peidio â bod yn aelod-ddiffoddwr tân neu’n aelod-ddiffoddwr tân arbennig o dan reol 1B (diweddu aelodaeth diffoddwr tân ac aelodaeth diffoddwr tân arbennig) o Ran 2.

(1B) Yn ddarostyngedig i baragraff (7), mae’r rheol hon yn gymwys i aelod cysylltiedig, neu aelod arbennig cysylltiedig sydd—

(a)   yn optio allan o wasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 2015,

(b)  yn gadael cyflogaeth gynllun o dan Gynllun 2015 cyn cyrraedd yr oedran ymddeol arferol, neu

(c)   yn peidio â bod â’r hawl i bensiwn afiechyd haen isaf neu bensiwn afiechyd haen uchaf o dan Gynllun 2015 o ganlyniad i adolygiad o dan reoliad 78 (canlyniadau adolygu) o Reoliadau 2015 ac yn gwrthod cynnig o gyflogaeth a wneir gan yr awdurdod, y cyfeirir ato yn rheoliad 78(3)(b) o’r Rheoliadau hynny.

(1C) Mae’r rheol hon yn peidio â bod yn gymwys i aelod cysylltiedig sy’n ailymuno â Chynllun 2015 ar ôl bwlch mewn gwasanaeth pensiynadwy nad yw’n hwy na 5 mlynedd.;

(e)     yn rheol 4 (dileu pensiwn gohiriedig)—

                           (i)    ym mharagraff (1) yn lle “Pan” rhodder “Yn ddarostyngedig i baragraff (4), pan”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(4) Os nad yw’r person sydd â hawl i gael pensiwn gohiriedig yn aelod a ddiogelir o’r Cynllun hwn, ni chaiff yr aelod gyfarwyddo’r awdurdod i ddileu’r pensiwn gohiriedig.

(5) Os oedd y person sydd â hawl i gael pensiwn gohiriedig yn aelod cysylltiedig o’r Cynllun hwn ac yn ailymuno â Chynllun 2015 ar ôl bwlch mewn gwasanaeth pensiynadwy nad yw’n hwy na 5 mlynedd, rhaid i’r awdurdod ddileu’r pensiwn gohiriedig.;

(f)      yn rheol 6 (pensiwn yn sgil ymddeoliad cynnar ar archiad yr awdurdod), ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

“(4) Pan fo awdurdod yn ystyried gwneud penderfyniad o dan reoliad 71 (ymddeoliad a ysgogir gan gyflogwr) o Reoliadau 2015 y dylai aelod actif o’r Cynllun hwnnw, sydd wedi cyrraedd yr oedran 55, gael taliad o bensiwn heb y gostyngiad talu’n gynnar, rhaid i’r awdurdod ystyried hefyd wneud penderfyniad o dan baragraff (1) o’r rheol hon.;

(g)     yn rheol 7 (yr hawlogaeth i gael dau bensiwn), ar ôl paragraff (9) mewnosoder—

(10) Os yw person y mae’r rheol hon yn gymwys iddo yn berson y mae paragraff (7) o reol 1 o Ran 11 yn gymwys iddo, mae’r rheol hon yn gymwys os rhoddir, ym mharagraff (4), yn lle “tâl pensiynadwy terfynol y mae gan yr aelod hawlogaeth i’w gael ar y diwrnod olaf o aelodaeth yr aelod o’r Cynllun” y geiriau “tâl pensiynadwy terfynol fel y’i haddesir gan baragraff (7) neu (8) o reol 1 o Ran 11.;

(h)     yn rheol 7C (budd pensiwn ychwanegol: darpariaethau atodol)—

                           (i)    ar ôl paragraff (2) mewnosoder—

(2A) Pan fo rheol 1B o Ran 2 yn gymwys i berson (P) nad yw’n aelod cysylltiedig nac â’r hawl i gael taliad o ddyfarniad afiechyd o dan reoliad 74 (hawlogaeth i bensiwn afiechyd haen isaf a phensiwn afiechyd haen uchaf) o Reoliadau 2015, mae budd pensiwn ychwanegol yn daladwy ar yr oedran buddion arferol, ac mae paragraffau (4) i (6) o reol 3 (pensiwn gohiriedig) yn gymwys mewn perthynas â’r budd hwnnw fel pe bai’n bensiwn gohiriedig y mae hawl gan P i’w gael o dan y rheol honno.”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(3A) Pan fo hawl gan yr aelod-ddiffoddwr tân i gael dyfarniad afiechyd o dan reoliad 74 o Reoliadau 2015, mae budd pensiwn ychwanegol yn daladwy o dan y Cynllun hwn yr un pryd ag y mae’r swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT yn daladwy o dan Gynllun 2015.;

(i)      yn rheol 9 (cymudo: cyffredinol)—

                           (i)    ym mharagraff (1) yn lle “Yn ddarostyngedig i baragraffau (3) a (4)” rhodder “Yn ddarostyngedig i baragraffau (1B), (3) a (4)”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) Mae’r rheol hon yn gymwys i swm cyfwerth â’r pensiwn afiechyd haen isaf CPNDT a gynhwysir yng nghyfradd flynyddol pensiwn ymddeol ar gyfer y person o dan reoliad 68(2)(ba) o Reoliadau 2015.

(1B) Pan fo hawl gan berson i gael pensiwn parhaus o dan reol 1B, ni chaiff y person hwnnw gymudo cyfran o’r pensiwn hwnnw o dan y rheol hon.;

(j)      yn rheol 11 (dyrannu pensiwn), ym mharagraff (1), ar ôl “Caiff aelod-ddiffoddwr tân,” mewnosoder “, aelod cysylltiedig neu aelod arbennig cysylltiedig”.

4. Yn Rhan 10 (gwasanaeth cymhwysol a gwasanaeth pensiynadwy)—

(a)     yn rheol 1 (gwasanaeth cymhwysol), ar ôl paragraff (f) hepgorer “ac” ac ar ôl paragraff (ff) mewnosoder—

ac

(g)  unrhyw gyfnod o wasanaeth pensiynadwy ar gyfer y cyfrif aelod actif o dan Gynllun 2015 yr ychwanegwyd gwasanaeth cymhwysol y person ato at ddibenion gwasanaeth cymhwysol yng Nghynllun 2015.;

(b)     ar ôl rheol 3 (gwasanaeth anghyfrifadwy) mewnosoder—

Y cyfnod ar ôl y dyddiad trosiant

3A. Nid yw cyfnod o wasanaeth neu o absenoldeb neu absenoldeb di-dâl ar ôl dyddiad trosiant person yn gyfrifadwy fel gwasanaeth pensiynadwy nac fel gwasanaeth pensiynadwy arbennig o dan y Cynllun hwn.

5. Yn Rhan 11 (tâl pensiynadwy, cyfraniadau pensiwn a phrynu gwasanaeth ychwanegol), ym Mhennod 1 (tâl pensiynadwy a chyfraniadau pensiwn)—

(a)     yn rheol 1 (tâl pensiynadwy)—

                           (i)    ym mharagraff (1) yn lle “Yn ddarostyngedig i baragraffau (3) a (6) a rheol 3(3)” rhodder “Yn ddarostyngedig i baragraffau (3), (6) a (7) a rheol 3(3)”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (6) mewnosoder—

(7) Yn ddarostyngedig i baragraffau (8) a (9), os bu rheol 1B o Ran 2 yn gymwys i aelod o’r Cynllun hwn sydd wedi ymuno â Chynllun 2015 gyda pharhad gwasanaeth, a pharagraff 1 neu 2 o Atodlen 7 (cyswllt cyflog terfynol) i Ddeddf 2013 yn gymwys i’r person hwnnw, nid yw paragraff (1) o’r rheol hon yn gymwys, a phenderfynir y tâl pensiynadwy terfynol yn unol ag Atodlen 7,fel bod tâl pensiynadwy’r aelod o dan Reoliadau 2015 (fel y’i haddesir gan baragraff 33 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau hynny) sy’n deillio o wasanaeth yng Nghynllun 2015 i’w ystyried fel tâl pensiynadwy sy’n deillio o wasanaeth yn y Cynllun hwn.

(8) Pan fo paragraff (7) a pharagraff 33(4) o Atodlen 2 i Reoliadau 2015 yn gymwys i aelod o’r Cynllun hwn, y tâl pensiynadwy sydd i’w ystyried fel pe bai’n deillio o wasanaeth yn y Cynllun hwn yw’r tâl pensiynadwy sy’n deillio o wasanaeth yng Nghynllun 2015 o dan Reoliadau 2015 (fel y’i haddesir gan baragraff 33 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau hynny) ar gyfer y flwyddyn olaf o wasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 2015 cyn y gostyngiad mewn tâl pensiynadwy.

(9) Pan fo paragraff 33(3) o Atodlen 2 i Reoliadau 2015 yn gymwys i aelod o’r Cynllun hwn, penderfynir y tâl pensiynadwy yn unol â pharagraff (1) o’r rheol hon, ac nid yw paragraff (7) yn gymwys.

(b)     yn rheol 2 (tâl pensiynadwy terfynol)—

                           (i)    ym mharagraff (2) yn lle “Yn ddarostyngedig i baragraff (3)” rhodder “Yn ddarostyngedig i baragraffau (2A) a (3)”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (2) mewnosoder—

(2A) Yn achos aelod cysylltiedig neu aelod gohiriedig y mae paragraff (7) o reol 1 yn gymwys iddo, ystyr “y dyddiad perthnasol” (“the relevant date”) yw—

(a)   pan fo’r cyswllt cyflog terfynol yn gymwys, y diwrnod olaf o wasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 2015, neu

(b)  pan fo paragraff 33(4) o Atodlen 2 i Reoliadau 2015 yn gymwys, y diwrnod olaf o wasanaeth pensiynadwy yng Nghynllun 2015 cyn y gostyngiad mewn tâl pensiynadwy yng Nghynllun 2015.;

(c)     yn rheol 4 (cyfraniadau pensiwn dewisol yn ystod seibiant mamolaeth a seibiant mabwysiadu)—

                           (i)    ym mharagraff (3) yn lle “Yn ddarostyngedig i baragraff (6)” rhodder “Yn ddarostyngedig i baragraffau (6) a (7)”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(3A) Pan fo’r aelod-ddiffoddwr tân yn dychwelyd i’r gwaith, neu’n peidio â bod yn gyflogedig, ar ôl y dyddiad trosiant, ni chaniateir gwneud y dewisiad o dan baragraff (3) ac eithrio mewn cysylltiad â’r cyfnod cyn y dyddiad trosiant.;

                       (iii)    ar ôl paragraff (6) mewnosoder—

(7) Os yw person y mae’r rheol hon yn gymwys iddo yn aelod cysylltiedig sy’n marw cyn diwedd y cyfnod o 30 diwrnod y cyfeirir ato ym mharagraff (3) heb roi’r hysbysiad gofynnol—

(a)   bernir bod y person hwnnw wedi rhoi’r hysbysiad gofynnol, a

(b)  o ran yr awdurdod—

                       (i)  rhaid iddo roi i gynrychiolwyr personol y person ddatganiad o swm y cyfraniadau sy'n ddyledus; a

                      (ii)  gyda chydsyniad y cynrychiolwyr personol, caiff gasglu'r cyfraniadau drwy ddidynnu y swm sy’n ofynnol o unrhyw gyfandaliad budd marwolaeth sy'n daladwy o dan reoliad 105 (cyfandaliad sy’n daladwy ar farwolaeth aelod actif) o Reoliadau 2015.;

(d)     yn rheol 6A (dewis prynu gwasanaeth yn ystod y cyfnod cyfyngedig)—

                           (i)    ar ôl paragraff (7) mewnosoder—

(7A) Rhaid i berson sy’n bwriadu ymuno â’r Cynllun hwn fel aelod arbennig cysylltiedig wneud y dewisiad ym mharagraff (7) a phan fo person yn dewis ymuno â’r Cynllun hwn fel aelod arbennig cysylltiedig, rhaid trin y cyfeiriad at “aelod-ddiffoddwr tân arbennig” yn y rheol hon ac yn rheol 6B fel pe bai’n cyfeirio at “aelod arbennig cysylltiedig”.;

                         (ii)    ar ôl paragraff (9) mewnosoder—

(9A) Os nad yw aelod-ddiffoddwr tân arbennig wedi talu’r holl gyfraniadau pensiwn cyfnod arbennig gorfodol cyn y dyddiad pan fo rheol 1B o Ran 2 yn gymwys i’r aelod hwnnw, caiff yr aelod barhau i dalu’r cyfraniadau hynny ar ôl y dyddiad hwnnw.;

(e)     yn rheol 7 (hyd y cyfnod talu cyfraniadau cyfnodol a rhoi terfyn cyn pryd ar eu talu)—

                           (i)    ar ddiwedd is-baragraff (c) o baragraff (2) hepgorer “neu” ac ar ôl is-baragraff (ch) mewnosoder—

“neu

(d)  yn achos aelod cysylltiedig, neu aelod arbennig cysylltiedig, ar y dyddiad y mae’r aelod yn peidio â bod mewn gwasanaeth pensiynadwy o dan Gynllun 2015.;

(f)      yn rheol 8 (rhoi'r gorau i gyfraniadau cyfnodol a'u hailgychwyn), ar ôl paragraff (6) mewnosoder—

(7) Mae’r rheol hon yn gymwys i aelod cysylltiedig, neu aelod arbennig cysylltiedig, fel y mae’n gymwys i aelod-ddiffoddwr tân.;

(g)     yn rheol 9 (cyfraniadau cyfnodol ar gyfer cyfnodau o wasanaeth di-dâl neu absenoldeb di-dâl), ar ôl paragraff (4) mewnosoder—

(5) Mae’r rheol hon yn gymwys i aelod cysylltiedig, neu aelod arbennig cysylltiedig, fel y mae’n gymwys i aelod-ddiffoddwr tân sy’n dewis prynu gwasanaeth ychwanegol mewn cysylltiad â chyfnod o wasanaeth di-dâl neu absenoldeb di-dâl cyn y dyddiad trosiant.

(6) Os yw’r aelod cysylltiedig yn cydymffurfio â’r gofynion ym mharagraff (2), caiff y person hwnnw ei gwneud yn ofynnol bod yr awdurdod yn trin y cyfnod y cyfeirir ato ym mharagraff (5) fel gwasanaeth pensiynadwy neu, yn achos aelod arbennig cysylltiedig, fel gwasanaeth pensiynadwy arbennig.

6. Yn Rhan 12 (trosglwyddiadau i mewn ac allan o'r Cynllun)—

(a)     ym Mhennod 1 (dehongli Rhan 12 a hawlogaeth i gael taliad gwerth trosglwyddo)—

                           (i)    yn rheol 1 (dehongli Rhan 12), yn y man priodol mewnosoder—

“ystyr “budd cyflog terfynol” (“final salary benefit”) yw budd sydd wedi cronni o dan gynllun cyflog terfynol fel y diffinnir “final salary scheme” yn adran 37 (dehongli cyffredinol) o Ddeddf 2013;”;

                         (ii)    yn rheol 2 (yr hawlogaeth i gael taliad gwerth trosglwyddo), ym mharagraff (2), ar ôl “Yn ddarostyngedig i” mewnosoder “baragraff (2A) ac i” ac ar ôl paragraff (2) mewnosoder—

(2A) Nid oes hawl gan aelod trosiannol (T), sy’n aelod cysylltiedig o’r Cynllun hwn neu sydd wedi cael pensiwn afiechyd haen isaf o dan Gynllun 2015, i’w gwneud yn ofynnol bod taliad gwerth trosglwyddo yn cael ei wneud mewn cysylltiad â’r hawliau i gael buddion sydd wedi cronni ar gyfer, neu mewn cysylltiad â, T o dan y Cynllun hwn.;

(b)     ym Mhennod 3 (trosglwyddiadau i mewn i’r Cynllun)—

                           (i)    yn rheol 8 (ceisiadau am dderbyn taliad gwerth trosglwyddo o gynllun arall), ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(4) Caiff person sy’n aelod a ddiogelir o’r Cynllun hwn, neu berson sy’n dod yn aelod actif o Gynllun 2015, wneud cais i daliad gwerth trosglwyddo o gynllun pensiwn gwasanaeth cyhoeddus arall, sy’n gynllun cyflog terfynol neu sy’n cynnwys budd cyflog terfynol, gael ei dderbyn gan yr awdurdod at ddibenion y Cynllun hwn.;

                         (ii)    yn rheol 9 (y weithdrefn ar gyfer ceisiadau o dan reol 8), ym mharagraff (2) yn lle “Yn ddarostyngedig i baragraff (4)” rhodder “Yn ddarostyngedig i baragraffau (4) a (5),” ac ar ôl paragraff (4) mewnosoder—

(5) Pan wneir y cais gan berson sy’n ymuno â’r Cynllun hwn fel aelod-ddiffoddwr tân (ac eithrio aelod-ddiffoddwr tân arbennig) rhaid gwneud y cais o fewn un flwyddyn wedi i’r person ddod yn aelod-ddiffoddwr tân o’r Cynllun hwn neu o fewn un flwyddyn wedi i’r person ddod yn aelod actif o Gynllun 2015, yn ôl fel y digwydd.;

                       (iii)    yn rheol 10 (derbyn taliadau gwerth trosglwyddo), ym mharagraff (1) yn lle “Yn ddarostyngedig i baragraff (3) isod” rhodder “Yn ddarostyngedig i baragraffau (3) a (4) isod” ac ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(4) Os gwneir y cais o dan reol 8 gan berson y mae paragraff (4) o’r rheol honno’n gymwys iddo, nid yw paragraffau (2) a (3) (terfyn ar swm uchaf y gwasanaeth pensiynadwy y caniateir ei gronni) o reol 2 o Ran 10 yn gymwys i’r taliad gwerth trosglwyddo hwnnw a rhaid i’r awdurdod dderbyn y talid gwerth trosglwyddo onid yw paragraff (3) o’r rheol hon yn gymwys..

7. Yn Rhan 15 (darpariaethau amrywiol), ar ôl rheol 4 (datganiadau blynyddol o fuddion) mewnosoder—

“Prisiadau actiwaraidd

4A. Pan fo actiwari’r cynllun yn cyflawni prisiad o Gynllun 2015 ac mae’n ofynnol iddo gyflawni prisiad o’r Cynllun hwn, rhaid i’r awdurdod ddarparu i actiwari’r cynllun unrhyw ddata sy’n ofynnol gan actiwari’r cynllun er mwyn cyflawni prisiad a pharatoi adroddiad ar y prisiad.

8. Yn Atodiad 1 (pensiynau afiechyd), ar ôl paragraff (6) mewnosoder—

(7) Pan fo hawl gan aelod cysylltiedig neu aelod arbennig cysylltiedig o’r Cynllun hwn i gael taliad o swm cyfwerth â phensiwn afiechyd haen isaf, rhaid cyfrifo’r swm hwnnw yn unol â pharagraff (1) o’r atodiad hwn.

                    ATODLEN 3        Rheoliad 4

Diwygio Atodlen 2 i Orchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân 1992

1. Yn Rhan A (darpariaethau cyffredinol ac ymddeol)—

(a)     yn rheol A3 (ei gymhwyso at ddiffoddwyr tân rheolaidd yn unig), ym mharagraff (1) yn lle “Subject to paragraphs (3) to (5)” rhodder “Subject to paragraphs (3) to (6)” ac ar ôl paragraff (5) mewnosoder—

(6) This paragraph applies to a person who satisfies the requirements of paragraph (5) if that person ceases to be a person who is entitled to reckon service as a firefighter as pensionable service under rule F2 (current service) of this Scheme—

(a)   where the person is not a full protection member of this Scheme or a tapered protection member of this Scheme, on the scheme closing date;

(b)  where the person is a tapered protection member of this Scheme, on the tapered protection closing date or, if earlier, on the date on which the person ceases to be a tapered protection member; 

(c)   where the person is a full protection member of this Scheme, on the date on which the member retires from scheme employment in the 2015 Scheme or, if earlier, on the date on which the person ceases to be a full protection member of this Scheme.

(7) Where paragraph (6) applies, if the person remains in continuous pensionable service under the 2015 Scheme, or is treated as an active member of that Scheme, after the transition date without a break in that service or membership until the date on which that person retires or ceases to be an active member of that Scheme, and the pension account for that scheme employment was the account to which the pensionable service from this Scheme was added, the person is entitled to a pension under rule B1A of this Scheme.

(8) A person who is entitled to the payment of an equivalent amount to the 1992 Scheme lower tier ill-health pension is treated as having been in continuous pensionable service under the 2015 Scheme for the purposes of paragraph (7) of this rule.

(9) Where paragraph (6) applies to a person who was entitled to an ill-health award under this Scheme or under the 2015 Scheme and who accepts an offer of employment made as referred to in rule K1A(2)(b) of this Scheme or referred to in regulation 78(3)(b) of the 2015 Scheme, that person is treated as having been in continuous pensionable service under the 2015 Scheme for the purposes of paragraph (7) of this rule.

(10) A person who refuses the offer of employment mentioned in paragraph (9) becomes entitled to a deferred pension under rule B5 of this Scheme and paragraph (7) does not apply to that member.;

(b)     ar ôl rheol A13 (oedran pensiwn arferol) mewnosoder—

A13A. The normal pension age for a regular firefighter to whom paragraph (7) of rule A3 applies is 55.

2. Yn Rhan B (dyfarndaliadau personol)—

(a)     yn rheol B1 (pensiwn cyffredin), ym mharagraff (2) ar ôl is-baragraff (c) mewnosoder—

or

(d)  a person to whom paragraph (6) of rule A3 applies.;

(b)     ar ôl rheol B1 (pensiwn cyffredin) mewnosoder—

“Continuous service pension

B1A.—(1) Where a person satisfies the requirements of paragraph (7) of rule A3, that person is entitled on retiring from scheme employment in the 2015 Scheme at or after normal pension age to a continuous service pension calculated in accordance with Part 2A of Schedule 2.

(2) A person to whom paragraph (1) applies is not entitled to a pension or award under rule B1 (ordinary pension), B2 (short service award), rule B3 (ill-health awards) or B5 (deferred pension).

(3) Where rule B1 (ordinary pension) would have applied to a person to whom paragraph (1) applies if rule A3(6) (exclusive application to regular firefighters) had not applied to that person—

(a)   the age at which that person may retire is ascertained by applying rule B1 to that person as if the reference to the “pensionable service” in paragraph (1)(a) included “2015 pensionable service”, and

(b)  in paragraph (1) of this rule for “normal pension age” as if the age is ascertained in sub-paragraph (a).

B1B.—(1) A person to whom rule B1A does not apply and to whom paragraph (6) of rule A3 does apply is entitled to a deferred pension under rule B5 (deferred pension).

(2) A person who is entitled to a deferred pension under paragraph (1) of this rule is not entitled to a pension or award under rule B1A (continuous service pension), rule B1 (ordinary pension), rule B2 (short service award), or rule B3 (ill-health awards).;

(c)     yn rheol B1 (pensiwn cyffredin), ym mharagraff (2) ar ôl is-baragraff (c) mewnosoder—

or

(d)  a person to whom paragraph (6) of rule A3 applies.;

(d)     yn rheol B2 (dyfarndal gwasanaeth byr)—

                           (i)    ym mharagraff (1) yn lle “This rule applies” rhodder “Subject to paragraph (3), this rule applies”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (2) mewnosoder—

(3) This rule does not apply to a person to whom paragraph (6) of rule A3 applies.;

(e)     ar ôl rheol B2 (dyfarndal gwasanaeth byr) mewnosoder—

“Continued pension

B2A. Where a person to whom paragraph (7) of rule A3 applies is entitled to an equivalent amount of 1992 lower tier ill-health pension under regulation 74(4)(b) (entitlement to lower tier ill-health pension and to higher tier ill-health pension) of the 2015 Regulations and that person reaches normal pension age under this Scheme or the age for retirement ascertained in accordance with rule B1A(3)(i), that person is entitled to a continued pension of an amount equal to the annual rate of the equivalent amount to the 1992 Scheme lower tier ill-health pension.;

(f)      yn rheol B3 (dyfarndaliadau afiechyd)—

                           (i)    ym mharagraff (1) yn lle “This rule applies” rhodder “Subject to paragraph (1A), this rule applies”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A)  This rule applies to a person if paragraph (6) of rule A3 applies to that person and the requirements of paragraph (7) of that rule are not satisfied.;

(g)     yn rheol B5 (pensiwn gohiriedig) ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) This rule applies to a person to whom paragraph (6) of rule A3 applies if paragraph (7) of that rule does not apply to that person.;

(h)     yn rheol B5A (yr hawlogaeth i gael dau bensiwn) ar ôl paragraff (8) mewnosoder—

(9) Where a person to whom this rule applies is a person to whom paragraph (10) of rule G1 applies, in paragraph (3) for “E is the firefighter’s average pensionable pay for the year ending with his last day of service” substitute “E is the firefighter’s average pensionable pay as modified by paragraph (10) of rule G1 for the year ending with his last day of service in the 2015 Scheme”.;

(i)      yn rheol B5D (budd pensiwn ychwanegol: darpariaethau atodol)—

                           (i)    ym mharagraff (1) yn lle “Subject to paragraphs (2) and (3)” rhodder “Subject to paragraphs (1A), (2) and (3)”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) Where additional pension benefit under rule B5B or B5C is payable to a person, who is entitled to a continuous service pension under rule B1A, it is payable from normal pension age or at the age ascertained in accordance with paragraph (3)(i) of rule B1A if that is earlier.;

                       (iii)    ar ôl paragraff (2) mewnosoder—

(2A) Where a person to whom paragraph (6) of rule A3 applies is not entitled to a continuous service pension under rule B1A or to an ill-health award under regulation 74 of the 2015 Regulations, paragraph (2) of this rule applies to that person as if that person were a firefighter who had resigned or been dismissed or made an election under rule G3.;

                        (iv)    ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(3A) Where the firefighter is entitled to an ill-health award under regulation 74 of the 2015 Regulations, additional pension benefit is payable under this Scheme at the same time as the equivalent amount to the 1992 Scheme lower tier ill-health pension is payable.;

(j)      yn rheol B7 (cymudo – darpariaeth gyffredinol)—

                           (i)    ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) This rule also applies to a pension under rule B1A and to the equivalent amount to the 1992 Scheme lower tier ill-health pension where that amount is included in the annual rate of a retirement pension for a person under regulation 68(2)(ba) (annual rate of retirement pension (active members)) of the 2015 Regulations.;

                         (ii)    ym mharagraff (2) yn lle “Subject to paragraph (2A)” rhodder “Subject to paragraphs (2A) and (2B)” ac ar ôl paragraff (2A) mewnosoder—

(2B) Where a person is entitled to a continued pension under rule B2A, that person may not commute a portion of that pension under this rule.;

                       (iii)    ym mharagraff (5) yn lle “Subject to paragraph (5A)” rhodder “Subject to paragraphs (5A) and (5B)” ac ar ôl paragraff (5A) mewnosoder—

(5B) In the case of a person who is entitled to a pension under rule B1A or to the equivalent amount to the 1992 Scheme lower tier ill-health pension where the annual rate of a retirement pension under regulation 68(2)(ba) of the 2015 Regulations includes that amount, the reference to “pensionable service” in sub-paragraph (a) of paragraph (5) includes “2015 pensionable service”.;

(k)     yn rheol B9 (dyrannu), ar ôl is-baragraff (1) mewnosoder—

(1A) This rule applies to a pension under rule B1A..

3. Yn Rhan C (dyfarndaliadau yn sgil marwolaeth –priodau) yn rheol C1 (pensiwn cyffredin priod), ym mharagraff (1) yn lle “This rule applies” rhodder “Subject to paragraph (1A), this rule applies” ac ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) This rule does not apply to a person who dies leaving a spouse or civil partner while serving as a regular firefighter if paragraph (6) of rule A3 applied to that person.

4. Yn Rhan D (dyfarndaliadau yn sgil marwolaeth – plant) yn rheol D1 (lwfans cyffredin plentyn), ym mharagraff (1) yn lle “This rule applies” rhodder “Subject to paragraph (1A) this rule applies” ac ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) This rule does not apply to a person who dies leaving a child while serving as a regular firefighter if paragraph (6) of rule A3 applied to that person.

5. Yn Rhan E (dyfarndaliadau yn sgil marwolaeth – darpariaethau ychwanegol)—

(a)     ym mharagraff (1) o reol E1 (cyfandaliad o grant marwolaeth) yn lle “On the death of” rhodder “Subject to paragraph (1A), on the death of” ac ar ôl y paragraff hwnnw mewnosoder—

(1A) This rule does not apply to a person who dies while serving as a regular firefighter if paragraph (6) of rule A3 applied to that person.;

(b)     ym mharagraff (1) o reol E3 (arian rhodd i berthynas dibynnol) yn lle “This rule applies” rhodder “Subject to paragraph (1A), this rule applies” ac ar ôl y paragraff hwnnw mewnosoder—

(1A) This rule does not apply to a person who dies while serving as a regular firefighter if paragraph (6) of rule A3 applied to that person.;

(c)     ym mharagraff (1) o reol E4 (talu’r balans o gyfraniadau i ystad) yn lle “This rule applies” rhodder “Subject to paragraph (1A), this rule applies” ac ar ôl y paragraff hwnnw mewnosoder—

(1A) This rule does not apply to a person who dies while serving as a regular firefighter if paragraph (6) of rule A3 applied to that person.;

(d)     ym mharagraff (1) o reol E8A (pensiwn profedigaeth: plant) yn lle “This rule applies” rhodder “Subject to paragraph (1A), this rule applies” ac ar ôl y paragraff hwnnw mewnosoder—

(1A) This rule does not apply where the deceased died while serving as a regular firefighter if paragraph (6) of rule A3 had applied to the deceased.

6. Yn Rhan F (gwasanaeth pensiynadwy a gwerthoedd trosglwyddo)—

(a)     yn rheol F2 (gwasanaeth cyfredol)—

                           (i)    ym mharagraff (2), ar ôl is-baragraff (a) mewnosoder—

(ab)  any period of service as a regular firefighter beginning with the day on which paragraph (6) of rule A3 applies to that person, or;

                         (ii)    ar ôl paragraff (7) mewnosoder—

(8) A person to whom paragraph (7) of rule A3 applies is entitled to reckon as 2015 pensionable service any continuous pensionable service in relation to the active member’s account in the 2015 Scheme to which pensionable service in this Scheme was added for the purpose of regulation 66 (qualifying service) of the 2015 Regulations for the period whilst paragraph (7) of rule A3 continues to apply.;

(b)     yn rheol F9 (talu gwerthoedd trosglwyddo)—

                           (i)    ym mharagraff (1) yn lle “Subject to paragraphs (2) to (8A)” rhodder “Subject to paragraphs (1A) to (8A)”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (1) mewnosoder—

(1A) A transfer value may not be paid if—

(a)   paragraph (6) of rule A3 applies to the person, and

(b)  paragraph 1(1) of Schedule 7 to the 2013 Act applies to that person by virtue of the person’s pensionable service in the 2015 Scheme so that person’s final salary falls to be determined by reference to paragraph 1(2) of that Schedule.

(1B) A transfer value may not be paid if paragraph (7) of rule A3 applies to the person and that person is receiving payment of the equivalent amount to the 1992 Scheme lower tier ill-health pension from the 2015 Scheme under the 2015 Regulations.

7. Yn Rhan G (tâl pensiynadwy a chyfraniadau)—

(a)     yn rheol G1 (tâl pensiynadwy a thâl pensiynadwy cyfartalog)—

                           (i)    ym mharagraff (1) yn lle “Subject to paragraphs (2) and (9)” rhodder “Subject to paragraphs (2), (9) and (10)”;

                         (ii)    ar ôl paragraff (9) mewnosoder—

(10) Where paragraph (6) of rule A3 (exclusive application to regular firefighters) applies to a regular firefighter and paragraph 1 of Schedule 7 (final salary link) to the 2013 Act applies to that person, paragraph (1) of this rule does not apply and the average pensionable pay is determined in accordance with Schedule 7 so that the member’s pensionable pay under the 2015 Regulations, as modified by paragraph 34 of Schedule 2 to those Regulations, derived from service in the 2015 Scheme is to be regarded as derived from service in this Scheme.

(11) Where paragraph (10) and paragraph 34(4) of Schedule 2 to the 2015 Regulations apply to a member of this Scheme, the pensionable pay to be regarded as derived from service in this Scheme is the pensionable pay derived from service in the 2015 Scheme under the 2015 Regulations as modified by paragraph 34 of Schedule 2 to those Regulations for the last year of pensionable service before the reduction in pensionable pay.

(12) Where the pensionable pay under the 2015 Regulations is the pensionable pay of the person employed as a retained firefighter or as a volunteer firefighter for the purposes of paragraphs (10) and (11), the pensionable pay under the 2015 Regulations is that of a wholetime regular firefighter employed in a similar role and with equivalent qualifying service.

(13) Where paragraph 34(3) of Schedule 2 to the 2015 Regulations applies to a person to whom paragraph (6) of rule A3 applies, average pensionable pay is determined in accordance with paragraph (3) of this rule and paragraph (10) does not apply in the case of that person.

(14) Subject to paragraph (13), where paragraph (10) applies—

(a)   in sub-paragraph (a) of paragraph (4) “the date of the person’s last day of service as a regular firefighter” is to be read as “the date of the person’s last day of service in scheme employment in the 2015 Scheme”;

(b)  in sub-paragraph (b) of paragraph (4) “in a period during which contributions were payable under rule G2” is to be read as “in a period during which member contributions were payable under regulation 119 of the 2015 Regulations”; and

(c)   in sub-paragraph (e) of paragraph (6), where any unpaid period of additional maternity leave or adoption leave is within a period for which the pensionable pay derived from 2015 scheme service is treated as pensionable pay derived from this Scheme, “contributions have been paid under rule G2A” is to be read as “contributions have been paid under regulation 122 of the 2015 Regulations”.

(15) In a case where paragraphs (1) and (11) apply, in sub-paragraph (a) of paragraph (4) “the date of the person’s last day of service as a regular firefighter” is to be read as “the date of the person’s last day of service in scheme employment in the 2015 Scheme before the reduction of pensionable pay”.;

(b)     yn rheol G2A (cyfraniadau pensiwn dewisol yn ystod seibiant mamolaeth a seibiant mabwysiadu), ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

(3A) Where the regular firefighter returns to work, or ceases to be employed, after the date on which paragraph (6) of rule A3 applies to that person, the election under paragraph (3) may only be made in respect of the period before paragraph (6) applied to that person.;

(c)     yn rheol G7 (talu cyfraniadau o dro i dro ar gyfer buddion uwch), ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

“(4A) In the case of a person to whom paragraph (7) of rule A3 applies—

(a)   periodical payments continue to be payable whilst paragraph (7) applies;

(b)  where the person is entitled to the payment of an equivalent amount to the 1992 Scheme lower tier ill-health pension under regulation 74 of the 2015 Regulations and following review of that award under regulation 77 of those Regulations, accepts the offer of employment, the contributions again become payable.;

(d)     yn rheol G8 (effaith talu am fuddion uwch), yn is-baragraff (a) o baragraff (1), ar ôl “pension under rule” mewnosoder “B1A” ac ar ôl “B5(” mewnosoder “continued”.

8. Yn Rhan I (geirfa) o Atodlen 1 (dehongli), yn y mannau priodol mewnosoder—

“The 2013 Act”

The Public Service Pensions Act 2013.

 

“The 2015 Regulations”

The Firefighters’ Pension Scheme (Wales) Regulations 2015.

 

“2015 pensionable service”

Construe in accordance with rule F2(8).

 

“The 2015 Scheme”

The Firefighters’ Pension Scheme (Wales) 2015 which is established in the Firefighters’ Pension Scheme (Wales) Regulations 2015.

 

“Continued pension”

Construe in accordance with rule B2A.

 

“Continuous service pension”

Construe in accordance with rule B1A.

 

“Equivalent amount to the 1992 lower tier ill-health pension”

 

Construe in accordance with regulation 74(5) of the 2015 Regulations.

“Full protection member of this Scheme”

A person who is a full protection member of this Scheme by virtue of paragraph 9 of Schedule 2 to the 2015 Regulations.

 

“Scheme closing date”

31 March 2015.

“Tapered protection closing date”

Construe in accordance with paragraph 3 of Schedule 2 to the 2015 Regulations.

 

“Tapered protection member of this Scheme”

 

A person who is a tapered protection member of this Scheme by virtue of paragraph 15 of Schedule 2 to the 2015 Regulations.

9. Yn Atodlen 2—

(a)     ar ôl Rhan 2 mewnosoder—

PART 2A

Continuous service pension

1. Subject to Parts 6A and 8 of this Schedule, the amount of a continuous service pension of a member of this Scheme to whom paragraph (7) of rule A3 applies, or has applied, is—

A/60 x B/C x APP

Where—

APP is person’s average pensionable pay,

B is the period in years of the person’s pensionable service until the day before the person’s transition date,

C is the period in years of the person’s pensionable service and of the person’s 2015 Scheme pensionable service (subject to a maximum of pensionable service of 40 years),

A is the sum of E + (F x 2) and must not exceed 40 years

Where—

E is the period in years of the person’s pensionable service and of the person’s 2015 pensionable service up to 20 years,

F is the period in years by which the person’s pensionable service and the person’s 2015 pensionable service exceeds 20 years.;

(b)     yn Rhan 6A—

                           (i)    ym mharagraff 1, ar ôl is-baragraff (b) mewnosoder—

(ba)  continuous service pension under Part 2A,;

                         (ii)    ar ôl paragraff 2 mewnosoder—

(3) Where the award listed in paragraph 1 is a continuous service pension, the reference to “pensionable service” in paragraphs 1 and 2 includes 2015 pensionable service.([1])           Gweler hefyd adran 1(3) ac Atodlen 1.

([2])           2013 p. 25.             

([3])           O.S. 2015/622 (Cy. 50).

([4])           O.S. 2007/1072 (Cy. 110); Gwnaed diwygiadau i Atodlen 1 nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

([5])           O.S. 1992/129. Gwnaed diwygiadau i Atodlen 2 nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn. Newidiwyd enw'r cynllun i Gynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) gan O.S. 2004/2918 (Cy. 257). Yn rhinwedd O.S. 2007/1072 (Cy. 110), yn ddarostyngedig i rai arbedion, nid yw'r cynllun yn cael unrhyw effaith mewn perthynas ag unrhyw berson sy'n dechrau cyflogaeth gydag awdurdod tân ac achub yng Nghymru ar neu ar ôl 6 Ebrill 2006.