I helpu’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ystyried y Bil Rheoleiddio ar Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), byddai’r Pwyllgor yn croesawu’ch sylwadau ar unrhyw un o’r cwestiynau a ganlyn.

Cyffredinol

 1. A ydych yn credu y bydd y Bil, fel y'i drafftiwyd, yn cyflawni'r nodau  (sicrhau llesiant dinasyddion a gwella ansawdd gofal a chymorth yng Nghymru) sydd i’w gweld yn adran 3 (paragraff 3.15) o'r Memorandwm Esboniadol? A oes angen deddfwriaeth i gyflawni'r nodau hyn?
 2. A oes unrhyw rwystrau posibl a allai ei gwneud yn anodd rhoi darpariaethau'r Bil ar waith ac, os felly, beth ydynt ac a yw'r Bil yn eu hystyried yn ddigonol?
 3. A ydych yn credu bod unrhyw broblemau’n ymwneud â chydraddoldeb yn y darpariaethau presennol yn y Bil ar gyfer amddiffyn grwpiau gwahanol sy’n defnyddio gwasanaethau?
 4. A ydych yn credu bod unrhyw faterion o bwys wedi'u hepgor o'r Bil neu a oes unrhyw elfennau rydych yn credu y dylid eu cryfhau?
 5. A ydych yn credu y bydd unrhyw ganlyniadau anfwriadol yn deillio o'r Bil?

Darpariaethau yn y Bil

Hoffai’r Pwyllgor gael eich sylwadau ar ddarpariaethau yn y Bil, ac i ba radddau y byddant yn cyflawni’r dibenion a nodir. Er enghraifft:

 1. Beth yw eich barn am y darpariaethau yn rhan 1 o'r Bil ar gyfer rheoleiddio gwasanaethau gofal cymdeithasol?
  Er enghraifft, mabwysiadu model rheoleiddio sy’n seiliedig ar wasanaethau, ymgysylltu â'r cyhoedd, a phwerau i gyflwyno system sgorio fel rhan o’r drefn arolygu ac i godi ffioedd. 
 2. Beth yw eich barn am y darpariaethau yn rhan 1 o'r Bil ar gyfer rheoleiddio gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol?
  Er enghraifft, ystyried y canlyniadau a gaiff defnyddwyr gwasanaethau wrth adolygu perfformiad gwasanaethau cymdeithasol, cynyddu cyfranogiad y cyhoedd, a gosod dyletswydd newydd ar wasanaethau gofal cymdeithasol i baratoi adroddiadau ar y farchnad leol.
 3. Beth yw eich barn ynghylch y darpariaethau yn rhan 1 o'r Bil ar gyfer datblygu system i oruchwylio’r farchnad yn y sector gofal cymdeithasol?
  Er enghraifft, asesu cynaliadwyedd ariannol a chorfforaethol darparwyr gwasanaethau a pharatoi adroddiad ar sefydlogrwydd y farchnad yn genedlaethol.
 4. Beth yw eich barn ynghylch y darpariaethau yn rhan 3 o'r Bil i newid enw a chyfansoddiad Cyngor Gofal Cymru  gan roi’r enw Gofal Cymdeithasol Cymru arno ac ehangu ei gylch gwaith?
 5. Beth yw eich barn ynglŷn â’r darpariaethau yn rhannau 4-8 o'r Bil ar gyfer rheoleiddio'r gweithlu?
  Er enghraifft, y cynigion i beidio ag ehangu’r broses gofrestru i gynnwys categorïau newydd o staff, i gael gwared ar gofrestru gwirfoddol ac i gyflwyno gorchmynion gwahardd.
 6. Beth yw eich barn ar y darpariaethau yn rhan 9 o'r Bil i gyrff rheoleiddio gydweithredu a chydweithio

Pwerau dirprwyedig

Mae’r Bil yn cynnwys pwerau i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau a chyhoeddi canllawiau, ac i Ofal Cymdeithasol Cymru wneud Rheolau.

 1. Yn eich barn chi, a yw’r Bil yn cynnig cydbwysedd rhesymol rhwng yr hyn sydd wedi’i gynnwys ar wyneb y Bil a'r hyn y bydd is-ddeddfwriaeth a chanllawiau’n ymdrin â nhw?

Goblygiadau ariannol

 1. Beth yn eich barn chi am oblygiadau ariannol y Bil fel y’u nodir yn rhannau 6 a 7 o'r Memorandwm Esboniadol?

Sylwadau eraill

 1. A oes unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu cynnig ynglŷn ag adrannau penodol o'r Bil?