National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Health and Social Care Committee / Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Safe Nurse Staffing Levels (Wales) Bill / Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Evidence from Older People’s Commissioner for Wales – SNSL(Org) 09 / Tystiolaeth gan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – SNSL(Org) 09

 

Description: OPCfW%20Logo

 

{0>Response from the Older People’s Commissioner for Wales<}100{>Ymateb gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru<0}

{0>to the<}100{>i<0}

{0>National Assembly for Wales, Health and Social Care Committee consultation on the Safe Nurse Staffing Levels (Wales) Bill<}0{>ymgynghoriad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)<0}

 

{0>January 2015<}100{>Ionawr 2015<0}

 

 

{0>For more information regarding this response please contact:<}100{>I gael rhagor o wybodaeth am yr ymateb hwn, cysylltwch â:<0}

{0>Older People’s Commissioner for Wales,<}100{>Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru,<0}

{0>Cambrian Buildings,<}100{>Cambrian Buildings,<0}

{0>Mount Stuart Square,<}100{>Sgwâr Mount Stuart,<0}

{0>Cardiff, CF10 5FL<}100{>Caerdydd, CF10 5FL<0}

08442 640670

 

 

{0>About the Commissioner<}100{>Gair am y Comisiynydd<0}

 

{0>The Older People’s Commissioner for Wales is an independent voice and champion for older people across Wales, standing up and speaking out on their behalf.<}100{>Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan.<0} {0>She works to ensure that those who are vulnerable and at risk are kept safe and ensures that all older people have a voice that is heard, that they have choice and control, that they don’t feel isolated or discriminated against and that they receive the support and services they need.<}100{>Mae hi’n gweithio i sicrhau bod y rheini sy’n agored i niwed ac mewn perygl yn cael eu cadw’n ddiogel ac mae hi’n sicrhau bod gan bob person hŷn lais sy’n cael ei glywed, a bod ganddynt ddewis a rheolaeth. Mae hi am sicrhau nad ydyn nhw’n teimlo’n ynysig nac yn teimlo bod pobl yn gwahaniaethu yn eu herbyn, a’u bod nhw’n cael y gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw.<0} {0>The Commissioner's work is driven by what older people say matters most to them and their voices are at the heart of all that she does.<}100{>Yr hyn mae pobl hŷn yn ei ddweud sydd fwyaf pwysig iddyn nhw sy’n llywio gwaith y Comisiynydd ac mae eu llais wrth galon popeth mae hi’n ei wneud. <0} {0>The Commissioner works to make Wales a good place to grow older - not just for some but for everyone.<}100{>Mae’r Comisiynydd yn gweithio i wneud Cymru yn lle da i heneiddio - nid dim ond i ambell un, ond i bawb.<0}

 

{0>The Older People’s Commissioner:<}100{>Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn:<0}

  • {0>Promotes awareness of the rights and interests of older people in Wales.<}100{>Hyrwyddo ymwybyddiaeth ynghylch hawliau a buddiannau pobl hŷn yng Nghymru.<0}
  • {0>Challenges discrimination against older people in Wales.<}100{>Herio gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yng Nghymru.<0}
  • {0>Encourages best practice in the treatment of older people in Wales.<}100{>Annog ymarfer da yn y ffordd y mae pobl hŷn yn cael eu trin yng Nghymru.<0}
  • {0>Reviews the law affecting the interests of older people in Wales.<}100{>Adolygu’r gyfraith sy’n effeithio ar fuddiannau pobl hŷn yng Nghymru.<0}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{0>Safe Nurse Staffing Levels (Wales) Bill<}0{>Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)<0}

{0>The Older People’s Commissioner for Wales welcomes the opportunity to respond to the consultation on the Safe Nurse Staffing Levels (Wales) Bill.<}0{>Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn croesawu’r cyfle i ymateb i’r ymgynghoriad ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).<0} {0>Responses were also submitted to two previous consultations that were held by the member in charge, Kirsty Williams AM, which have been attached for reference.<}0{>Cyflwynwyd ymatebion hefyd i’r ddau ymgynghoriad blaenorol a gynhaliwyd gan yr aelod sy’n gyfrifol, Kirsty Williams AC. Mae’r rheini wedi’u hatodi er gwybodaeth i chi.<0}

{0>As the independent voice and champion for older people across Wales, the Commissioner is supportive of any efforts made to improve the quality of care that is provided to older people in our hospitals.<}0{>Fel llais annibynnol a hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru, mae’r Comisiynydd yn cefnogi unrhyw ymdrechion a wneir i wella ansawdd y gofal a ddarperir i bobl hŷn yn ein hysbytai.<0} {0>Older people are the largest users of the NHS in Wales, and the Welsh NHS has a duty of care to get it right for older people.<}0{>Pobl hŷn yw prif ddefnyddwyr y GIG yng Nghymru, ac mae gan GIG Cymru ddyletswydd gofal i roi chwarae teg i bobl hŷn.<0}

{0>In 2011, the Commissioner published ‘Dignified Care?’, a report into the treatment of older people in Welsh hospitals in relation to dignity and respect.<}99{>Yn 2011, cyhoeddodd y Comisiynydd adroddiad ‘Gofal gydag Urddas?’ ar sut y caiff pobl hŷn eu trin yn ysbytai Cymru mewn perthynas ag urddas a pharch. <0} {0>One of the main findings of this report was that staffing levels on wards had to better reflect the needs of older people both now and in the future.<}94{>Un o brif ganfyddiadau’r adroddiad hwn oedd bod yn rhaid i lefelau staffio ar wardiau adlewyrchu'n well anghenion pobl hŷn nawr ac yn y dyfodol. <0} {0>The needs of older people in hospital will be complex and varied, and many may be living with dementia or a cognitive impairment.<}0{>Bydd anghenion pobl hŷn mewn ysbytai yn gymhleth ac yn amrywiol, ac mae’n bosibl y bydd llawer ohonynt yn byw gyda dementia neu nam gwybyddol.<0} {0>The Commissioners, ‘Dignified Care:<}0{>Nododd adroddiad y Comisiynydd, ‘Gofal gydag Urddas:<0} {0>Two Years On’ report stated that "There is a clear link between staffing levels and the safety and quality of care on hospital wards.<}77{>Dwy Flynedd yn Ddiweddarach’ bod “Cyswllt amlwg rhwng lefelau staffio a diogelwch ac ansawdd gofal ar wardiau ysbyty.<0} {0>Routine and public reporting about the adequacy of staffing levels must be an immediate priority for the Welsh Government and the NHS."{1>fn<1}<}96{>Rhaid i adroddiadau ynghylch pa mor ddigonol yw lefelau staffio (gan y cyhoedd ac fel mater o drefn) fod yn flaenoriaeth o bwys i Lywodraeth Cymru ac i’r GIG.”{1>[1]<1}<0}

{0>Ensuring that nurse staff are able to meet these needs is complicated and requires a great deal of planning.<}0{>Mae sicrhau bod modd i staff nyrsio ddiwallu’r anghenion hyn yn gymhleth ac yn gofyn am lawer iawn o waith cynllunio.<0} {0>Staffing ratios are a useful tool to be used in monitoring staffing levels; they are a standard that act as a warning signal if this changes below a certain level.<}95{>Mae cymarebau staffio yn ddull defnyddiol i'w ddefnyddio i fonitro lefelau staffio; maent yn safon sy'n rhybuddio os bydd y niferoedd yn newid i fod yn is na lefel benodol. <0}{0>However, this must be used in conjunction with an intelligent acuity tool that calculates the level of staffing based upon the complex, and variable needs of patients in order to achieve the best outcomes for patients.<}0{>Serch hynny, mae’n rhaid defnyddio hyn ar y cyd â dull aciwtedd deallus sy’n cyfrifo’r lefel staffio ar sail anghenion cymhleth ac amrywiol y cleifion er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau i gleifion.<0}

{0>The emphasis at all times should be on the duty of health service bodies to facilitate and deliver staff levels that produce safe, effective, appropriate and timely care in a kind and compassionate manner, as opposed to minimum standards or the use of staffing ratios to balance the bodies finances.<}0{>Dylai’r pwyslais bob amser fod ar ddyletswydd cyrff y gwasanaeth iechyd i hwyluso a sicrhau lefelau staffio sy’n darparu gofal diogel, effeithiol, priodol a phrydlon mewn ffordd garedig a thosturiol, yn hytrach nag ar safonau isel neu ddefnyddio cymarebau staffio er mwyn bodloni sefyllfa ariannol y corff.<0} {0>Therefore it is welcome that the Bill recognises safe, rather than minimum nursing staff levels, and includes the use of acuity tools to determine safe levels.<}0{>Felly rwy’n croesawu bod y Bil yn rhoi pwyslais ar lefelau staff nyrsio diogel yn hytrach na’r lefelau isaf posibl, a’i fod yn cyfeirio at ddefnyddio dulliau aciwtedd deallus er mwyn pennu lefelau staffio diogel.<0}

 

{0>Recording staffing numbers<}0{>Cofnodi niferoedd staff<0}

{0>The Commissioner’s submission to previous consultations raised concerns that "there must be more clarity and accuracy in recording staffing numbers as currently this can include people on sick leave and those that are suspended".<}0{>Mae cyflwyniadau’r Comisiynydd i ymgynghoriadau blaenorol wedi codi pryderon o ran "bod yn rhaid sicrhau mwy o eglurdeb a chywirdeb wrth gofnodi niferoedd staff oherwydd ar hyn o bryd, gall hyn gynnwys staff sy'n absennol oherwydd salwch a staff sydd wedi'u gwahardd".<0}

{0>The Bill includes provision for the protection of ‘planned and unplanned leave’ when determining safe staffing levels, and it can be assumed that this would include those staff members on sick leave.<}0{>Mae'r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer ‘absenoldeb wedi'i drefnu a heb ei drefnu' wrth bennu lefelau staffio diogel, a gellir tybio y byddai hyn yn cynnwys yr aelodau hynny o staff sy'n absennol oherwydd salwch. <0} {0>However, further clarification on whether this would include suspended staff would be welcome, and if not, what can be put in place to ensure that they are taken into account when workforce and rota planning.<}0{>Serch hynny, byddai rhagor o eglurhad ynghylch a fyddai hyn yn cynnwys staff wedi’u gwahardd yn cael ei groesawu, ac oni fydd, beth y gellir ei roi ar waith er mwyn sicrhau y cânt eu hystyried wrth gynllunio’r gweithlu a’r rota.<0}

 

{0>The right staff with the right skills<}81{>Y staff cywir sy'n meddu ar y sgiliau cywir<0}

{0>Alongside using acuity tools to determine the number of staff that are needed to meet the needs of older people, those staff must be equipped with the right skills and must be present on the ward in the right mix.<}0{>Ochr yn ochr â defnyddio dulliau aciwtedd deallus i bennu nifer yr aelodau o staff y mae eu hangen er mwyn diwallu anghenion pobl hŷn, rhaid i'r staff hynny feddu ar y sgiliau cywir ac mae'n rhaid i’r gymysgedd gywir fod yn bresennol ar y ward.<0}

{0>Well-trained staff driven by a culture of care is essential to guarantee that patients get the best possible experience, and it is disappointing that despite the examples of excellent care that the Commissioner comes across, recent reports demonstrate that older people are still not receiving the dignified and compassionate care that they have a right to receive.<}99{>Mae staff sydd wedi'u hyfforddi'n dda a'u llywio gan ddiwylliant gofal yn hanfodol i sicrhau bod cleifion yn cael y profiad gorau posibl, ac mae'n siomedig, er gwaethaf yr enghreifftiau o ofal ardderchog y daw'r Comisiynydd ar eu traws, fod adroddiadau diweddar yn dangos nad yw pobl hŷn yn cael yr urddas a'r gofal trugarog y mae ganddynt yr hawl iddo o hyd.<0} {0>Following the Commissioner’s ‘Dignified Care?’ reports, the Welsh NHS must now build upon the recommendations set out in the ‘Trusted to Care’{1>fn<1} report, especially around  improving the skills and knowledge of staff in treating and caring for older people and delivering relationship-centred care.<}0{>Yn dilyn cyflwyno adroddiadau ‘Gofal gydag Urddas?’ y Comisiynydd, mae’n rhaid i GIG Cymru weithredu ar yr argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad ‘Ymddiried mewn Gofal’[2], yn arbennig ynghylch gwella sgiliau a gwybodaeth staff o ran trin a gofalu am bobl hŷn a darparu gofal sy'n canolbwyntio ar berthynas.{1><1}<0}

{0>The Bill recognises that the appropriate nursing skill mix is needed alongside numbers in order to achieve safe levels and reflect patient care needs.<}0{>Mae’r Bil yn cydnabod bod angen sicrhau’r gymysgedd briodol o sgiliau nyrsio yn ogystal â niferoedd er mwyn cyrraedd lefelau diogel ac adlewyrchu anghenion gofal cleifion.<0}{0>It is also welcome that in determining and maintaining safe levels, the Bill introduces protections for staff time for induction and continuous training.<}0{>Croesewir hefyd bod y Bil, wrth bennu a chynnal lefelau diogel, yn cyflwyno cynlluniau i neilltuo amser staff ar gyfer hyfforddiant cynefino a pharhaus.<0} {0>Ensuring that nurse staff have access to training so that they can gain and maintain the skills that they need to care for older people is just one element in providing high quality care to older people in hospital.<}0{>Dim ond un elfen o ddarparu gofal o ansawdd uchel i bobl hŷn mewn ysbytai yw sicrhau bod staff nyrsio yn cael hyfforddiant er mwyn ennill a chynnal y sgiliau angenrheidiol i ofalu am bobl hŷn.<0}

{0>However it is essential that this protected time is achieved in reality, as without access to appropriately skilled staff, ensuring the numbers and mix are correct in itself will not improve patient care.<}0{>Fodd bynnag, mae’n hollbwysig bod yr amser penodol hwn yn cael ei neilltuo mewn gwirionedd, oherwydd heb staff â'r sgiliau priodol, ni fydd sicrhau’r niferoedd a’r gymysgedd gywir yn gwella gofal i gleifion. <0}

 

{0>Leadership and professional judgement<}0{>Arweinyddiaeth a barn broffesiynol<0}

{0>The Commissioner’s submission to the previous consultations stated that leadership and the ability to make decisions, especially when the needs of patients change quickly, should form part of the debate on improving nursing standards.<}71{>Roedd cyflwyniad y Comisiynydd i’r ymgynghoriadau blaenorol yn nodi y dylai arweinyddiaeth a'r gallu i wneud penderfyniadau, yn arbennig pan fo anghenion cleifion yn newid yn gyflym, fod yn rhan o'r drafodaeth ar wella safonau nyrsio. <0}{0>Hospital staffing should be flexible so that it can adapt in response to the ever-changing needs of their patients.<}0{>Dylai staff ysbytai fod yn hyblyg er mwyn gallu addasu i anghenion eu cleifion sy’n newid o hyd.<0}{0>When difficult decisions need to be made, ward mangers need to have the power to respond and alter their staff balance accordingly.<}100{>Pan fo angen gwneud penderfyniadau anodd, mae angen i reolwyr wardiau gael y pŵer i ymateb ac i newid eu cydbwysedd staffio yn unol â hynny. <0}

{0>Ward managers have told the Commissioner that despite considerable investment in initiatives and the development of clinical leadership programmes, they are often not allowed to select the staff for the ward themselves.<}0{>Mae rheolwyr wardiau wedi dweud wrth y Comisiynydd nad ydynt yn aml yn cael dewis staff ar gyfer y ward eu hunain, er gwaethaf y buddsoddiad sylweddol mewn mentrau a'r gwaith a gyflawnwyd yn datblygu rhaglenni arweinyddiaeth glinigol.<0} {0>This limits their opportunity to assess the skills, knowledge, and the attitudes of the staff working on their wards{1>fn<1}.<}97{>Mae hyn yn cyfyngu ar eu cyfle i asesu sgiliau, gwybodaeth ac agweddau'r staff sy'n gweithio ar eu wardiau.{1>[3]<1}<0} {0>It is welcome therefore that the Bill includes the exercise of professional judgement within the staff planning process.<}0{>Mae’r Comisiynydd yn croesawu felly bod y Bil yn cyfeirio at ddefnyddio barn broffesiynol wrth gynllunio staff.<0}

 

{0>Role of nursing staff in other settings<}0{>Rôl staff nyrsio mewn lleoliadau eraill<0}

{0>The Commissioner’s recently published Review into the Quality of Life and Care of Older People Living in Care Homes in Wales, ‘A Place to Call Home?’ included significant evidence regarding the key role that the Welsh NHS and its nurses play in the quality of care and safety of older people in residential and nursing care homes.<}0{>Roedd Adolygiad i Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hŷn sy’n Byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru, ‘Lle i’w Alw’n Gartref?’ a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd yn ddiweddar, yn cynnwys llawer o dystiolaeth ynghylch y rôl allweddol sydd gan GIG Cymru a'i nyrsys i’w chwarae o ran ansawdd gofal a diogelwch pobl hŷn mewn cartrefi gofal preswyl a nyrsio.<0} {0>Ensuring there are adequate numbers of nursing staff is essential but, as has been recognised above in relation to hospital wards, it is also about ensuring staff have the right skills and knowledge, the ability to draw in other services and support where required, and are provided with the time not just to undertake clinical care but also to deliver crucially important, yet often intangible compassion and kindness.<}75{>Mae sicrhau bod niferoedd digonol o staff nyrsio yn hanfodol ond, fel y nodwyd uchod o ran wardiau ysbytai, mae hefyd yn ymwneud â sicrhau bod staff yn meddu ar y wybodaeth a'r sgiliau cywir, eu bod yn gallu manteisio ar gymorth a gwasanaethau eraill lle bo'n ofynnol, a'u bod yn cael yr amser nid yn unig i sicrhau gofal clinigol ond hefyd i sicrhau trugaredd a charedigrwydd amhrisiadwy sy'n hollbwysig.<0}{0>Please see Appendix A for the relevant section of the Review.<}0{>Edrychwch ar Atodiad A i weld adran berthnasol yr Adolygiad.<0}

{0>In addition to nursing care homes, there is a large number of nurse staff working across Wales in community settings.<}0{>Yn ogystal â chartrefi gofal nyrsio, mae nifer fawr o staff nyrsio yn gweithio mewn cymunedau ledled Cymru.<0}{0>With the planned policy shift away from treatment and long stays within acute wards and towards care and treatment within the community, and also the need to better integrate health and social care services, responsive workforce planning and safe nurse staffing levels need to apply in those settings to ensure that potentially frail and vulnerable older people are receiving safe and appropriate care in all situations.<}0{>Wrth i bwyslais y polisi arfaethedig wyro oddi wrth driniaeth ac arhosiad hir mewn wardiau acíwt tuag at ofal a thriniaeth yn y gymuned, ac wrth ystyried yr angen hefyd i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn well, mae angen i’r gwaith o gynllunio’r gweithlu’n briodol a sicrhau lefelau diogel o staff nyrsio fod yn berthnasol i’r lleoliadau hynny er mwyn gwneud yn siŵr bod pobl hŷn eiddil a bregus yn cael gofal diogel a phriodol ym mhob sefyllfa.<0}

{0>The Bill includes a subsection that would allow Welsh Ministers to extend the safe nurse staffing duty to ‘additional settings within the National Health Service in Wales’.<}0{>Mae’r Bil yn cynnwys is-adran a fyddai’n galluogi Gweinidogion Cymru i ymestyn y ddyletswydd i ddarparu lefelau diogel o staff nyrsio i ‘leoliadau eraill yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru’.<0} {0>However, it is unlikely that this would support the extension of safe nurse staffing levels into nursing care home settings as these are often independently owned with placements commissioned by the Local Authority or Health Board.<}0{>Fodd bynnag, mae’n annhebygol y byddai hyn yn cynnwys ymestyn lefelau diogel staff nyrsio mewn cartrefi gofal nyrsio gan fod y rhain yn aml yn eiddo i berchennog annibynnol ac mae’r lleoliadau yn cael eu comisiynu gan yr Awdurdod Lleol neu’r Bwrdd Iechyd. <0}{0>This is disappointing as there are vulnerable older people living in these settings who receive care and treatment from nurse staff on a daily basis.<}0{>Mae hyn yn siomedig gan fod pobl hŷn fregus yn byw yn y lleoliadau hyn, sy’n cael gofal a thriniaeth gan staff nyrsio bob dydd.<0}

{0>Furthermore in the context of community based nursing, it is unclear from the Bill whether the provision of nursing care within someone’s own home would qualify as an ‘additional setting within the National Health Service in Wales’.<}0{>Hefyd, yng nghyd-destun nyrsio yn y gymuned, nid yw’r Bil yn ei gwneud yn glir p'un ai a fyddai darparu gofal nyrsio yng nghartref rhywun yn cael ei ystyried fel ‘lleoliad ychwanegol o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru’.<0}

{0>Consideration should therefore be given to amending this subsection to include additional settings where care is delivered by a suitably qualified nurse or healthcare professional, such as care homes, health visitors and district nurses.<}0{>Felly dylid ystyried diwygio’r is-adran hon i gynnwys lleoliadau ychwanegol lle gellir darparu gofal gan nyrs neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi cymhwyso’n briodol, fel nyrsys mewn cartrefi gofal, ymwelwyr iechyd a nyrsys ardal.<0}

 

{0>Annual report by health service bodies and indicators of safe nursing<}0{>Adroddiad blynyddol gan gyrff y gwasanaeth iechyd ac arwyddion o nyrsio diogel<0}

{0>The requirement that ‘each health service body in Wales must publish an annual report’ will be a method through which compliance against the safe nurse staffing levels duty can be judged, and is to be welcomed.<}0{>Bydd y ffaith ei bod yn ofynnol i ‘bob corff y gwasanaeth iechyd yng Nghymru gyhoeddi adroddiad blynyddol’ yn ddull y gellir ei ddefnyddio i bwyso a mesur lefelau diogel staff nyrsio, a chaiff hyn ei groesawu.<0}

{0>For example, as stated above -, ‘it is essential that this protected time (for staff induction and training) is achieved in reality...’.<}0{>Er enghraifft, fel y nodir uchod – ‘mae’n hollbwysig bod yr amser penodol hwn (ar gyfer cynefino a hyfforddi staff) yn cael ei neilltuo mewn gwirionedd...’<0} {0>The annual report would therefore present an opportunity to state if this was the case, and if not, why not.<}0{>Felly byddai’r adroddiad blynyddol yn gyfle i nodi p’un ai a ddigwyddodd hyn ai peidio, ac os na, pam hynny.<0}

{0>Whenever a service ‘gets it wrong’ the price is never paid by that service.<}0{>Pryd bynnag y bydd gwasanaeth yn 'gwneud rhywbeth o'i le' nid y gwasanaeth hwnnw sy'n talu'r pris byth.<0} {0>It is paid by the individual and that price is often far too high.<}0{>Yr unigolyn sy’n talu’r pris, ac mae’r pris hwnnw yn llawer rhy uchel yn aml.<0} {0>The requirement to publish an annual report on compliance against the duty will act as a method of public assurance.<}0{>Mae’r ffaith bod yn rhaid i'r cyrff gyhoeddi adroddiad blynyddol ar sut maent wedi cydymffurfio â’r ddyletswydd yn fodd o sicrhau tawelwch meddwl i’r cyhoedd.<0} {0>For these annual published reports to achieve these aims, they must be truly accessible to, and understandable by the wider public.<}0{>Er mwyn i’r adroddiadau blynyddol hyn fodloni’r amcanion dan sylw, mae’n rhaid iddynt fod ar gael i’r cyhoedd yn gyffredinol ac mae’n rhaid iddynt allu eu deall.<0}

{0>The provision within the Bill for Welsh Ministers to undertake a regular review of the operation and effectiveness of the Act is essential to ensuring that it is having a meaningful impact on the quality and safety of patient care.<}0{>Mae’r ddarpariaeth yn y Bil sy’n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyflawni adolygiad rheolaidd o weithrediad ac effeithiolrwydd y Ddeddf yn hollbwysig er mwyn sicrhau ei bod yn cael effaith o bwys ar ansawdd a diogelwch gofal i gleifion.<0} {0>Therefore the inclusion of ‘indicators of safe nursing’, which Welsh Government must report against, are to be welcomed.<}0{>Felly caiff cynnwys ‘arwyddion o nyrsio diogel’, y mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru adrodd arnynt eu croesawu. <0}

{0>The Commissioner’s submission to previous consultations stated that ‘because of the known demographic of the hospital population who have high acuity needs and levels of frailty, the addition of the number and severity of pressure sores would be beneficial’.<}0{>Mae cyflwyniad y Comisiynydd i ymgynghoriadau blaenorol yn nodi ‘oherwydd demograffig amlwg poblogaeth ysbytai sydd â llawer o anghenion aciwtedd a phobl fregus, byddai ychwanegu gwybodaeth am nifer y briwiau pwyso a pha mor ddifrifol ydynt yn fuddiol'.<0} {0>It is welcome that the ‘number and severity of hospital-acquired pressure ulcers’ has now been included as an ‘indicator of safe nursing’.<}0{>Croesewir bod gwybodaeth am ‘nifer y briwiau gorwedd a gafwyd yn yr ysbyty a pha mor ddifrifol ydynt’ bellach wedi’i chynnwys fel ‘arwydd o nyrsio diogel’.<0}

{0>However this could be further strengthened by the addition of an indicator linked to the amount of staff time that has been protected for training and details on the content of that training, for example training on dementia awareness, sensory loss, human rights, POVA and raising concerns.<}0{>Serch hynny, byddai modd cryfhau hyn ymhellach drwy ychwanegu arwydd yn gysylltiedig â faint o amser staff sydd wedi cael ei neilltuo ar gyfer hyfforddiant, yn ogystal â manylion am gynnwys yr hyfforddiant hwnnw, er enghraifft hyfforddiant ar godi ymwybyddiaeth o ddementia, nam ar y synhwyrau, hawliau dynol, diogelu oedolion agored i niwed (POVA) a lleisio pryderon. <0}

 

{0>Impact Assessment<}100{>Asesiad o effaith<0}

{0>The average age of a hospital patient is over eighty{1>fn<1}, and the needs of older people in hospital will be complex and varied, many of whom may be a carer, living with dementia or a cognitive impairment.<}0{>Mae cyfartaledd oed claf mewn ysbyty dros wythdeg{1>[4]<1}, a bydd anghenion pobl hŷn mewn ysbytai yn gymhleth ac yn amrywiol. Bydd llawer ohonynt o bosibl yn ofalwyr, yn byw gyda dementia neu a chanddynt nam gwybyddol. <0} {0>The findings of the Commissioner’s ‘Dignified Care?’ reports, and more recently ‘Trusted to Care’ have clearly demonstrated the importance of the right number of nursing staff, with the right skills, in delivering safe, effective, appropriate and timely care to older people in a kind and compassionate manner.<}0{>Mae canfyddiadau adroddiad ‘Gofal gydag Urddas?’ y Comisiynydd, yn ogystal â’r adroddiad ‘Ymddiried mewn gofal’ a gyhoeddwyd yn fwy diweddar, wedi dangos yn glir pa mor bwysig yw sicrhau’r nifer cywir o staff nyrsio, a'u bod yn meddu ar y sgiliau cywir i ddarparu gofal diogel, effeithiol, priodol a phrydlon i bobl hŷn mewn ffordd garedig a thosturiol.<0}

{0>It is noted that a Children’s Rights Impact Assessment (a key mechanism for implementing the United Nations Convention on the Rights of the Child) was under taken and reported within the Bill’s Explanatory Memorandum.<}0{>Cyflawnwyd Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (dull allweddol o roi Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ar waith) a chafodd ei gynnwys ym Memorandwm Esboniadol y Bil.<0} {0>In July 2014, the Welsh Government launched the Declaration of Rights for Older People in Wales{1>fn<1} which clearly articulate the rights of older people in Wales as already underpinned by law.<}0{>Ym mis Gorffennaf 2014, lansiodd Llywodraeth Cymru Ddatganiad o Hawliau Pobl Hŷn yng Nghymru{1>[5]<1} sy’n mynegi’n glir hawliau pobl hŷn yng Nghymru sydd eisoes yn seiliedig ar y gyfraith.<0} {0>In light of the significant impact that proposed legislation would have on the care and safety of older people in hospitals, best practice in the development of impact assessments should be the specific and thorough consideration of the needs of people living with dementia, sensory loss or those who are carers.<}0{>Yng ngoleuni’r effaith sylweddol y byddai’r ddeddfwriaeth arfaethedig yn ei chael ar ofal a diogelwch pobl hŷn mewn ysbytai, dylai’r arfer gorau wrth ddatblygu asesiadau o effaith ystyried anghenion pobl sy’n byw gyda dementia, pobl sydd â nam ar y synhwyrau neu’r rheini sy’n ofalwyr yn benodol ac yn ofalus.<0}

 

{0>Conclusion<}100{>Casgliad<0}

{0>Placing safe nurse staffing levels on a statutory footing, in a way that meets patient needs through the use of acuity tools and responsive staff planning will ensure that the nurse staff who are present on wards of Welsh hospitals are in the right number and appropriately skilled to meet the complex and varied needs of older people.<}0{>Bydd sicrhau lefelau diogel o staff nyrsio fel sylfaen statudol mewn ffordd sy’n diwallu anghenion y claf drwy ddefnyddio dulliau aciwtedd a chynllunio staff yn ôl y galw yn sicrhau bod y nifer cywir o staff nyrsio ar wardiau ysbytai Cymru yn gywir a'u bod yn meddu ar y sgiliau cywir er mwyn diwallu anghenion cymhleth ac amrywiol pobl hŷn.<0}

{0>It is essential that positive provisions within the Bill, such as protected training time, become a reality and that financial pressures and the demands of daily work do not overshadow the importance of a skilled workforce in the delivery or treatment and care.<}0{>Mae’n hollbwysig bod y darpariaethau cadarnhaol yn y Bil, fel amser penodol ar gyfer hyfforddiant, yn cael eu gwireddu ac nad yw pwysau ariannol a gofynion gwaith bob dydd yn cymylu pa mor bwysig yw sicrhau gweithlu medrus wrth ddarparu triniaeth a gofal.<0} {0>Annual reports from health service bodies and Welsh Government reviews of the impact of the duty could provide the pressure and support necessary to turn positive aspiration into reality.<}0{>Gallai adroddiadau blynyddol gan gyrff y gwasanaeth iechyd ac adolygiadau Llywodraeth Cymru o effaith y ddyletswydd roi’r pwysau a’r gefnogaeth angenrheidiol i wireddu’r dyheadau cadarnhaol.<0}

{0>However, the provision to extend the duty to other settings must be amended to capture nursing care homes and broader community settings.<}0{>Fodd bynnag, mae’n rhaid newid y ddarpariaeth i ymestyn y ddyletswydd i leoliadau eraill er mwyn cynnwys cartrefi gofal nyrsio a lleoliadau cymunedol ehangach.<0} {0>Without doing so, there is a danger that the known risks to patient safety and dignity from inappropriate nurse staffing on an acute ward will also apply, unchecked and unmonitored in nursing care homes.<}0{>Heb wneud hynny, mae perygl y bydd y risgiau amlwg i ddiogelwch ac urddas cleifion o ganlyniad i lefelau staff nyrsio amhriodol ar ward acíwt hefyd yn berthnasol, ac na fyddant yn cael eu gwirio na’u monitro mewn cartrefi gofal nyrsio.  <0}

{0>Finally, in order to capture the full benefits and impact of such legislation on older people who receive health services in settings that would be effected, impact assessments should include the specific and thorough consideration of the needs of older people living with dementia, sensory loss or those who are carers.<}0{>Yn olaf, er mwyn gweld holl fanteision ac effaith deddfwriaeth o’r fath ar bobl hŷn sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd mewn lleoliadau y byddai hyn yn effeithio arnynt, dylai’r asesiadau o effaith ystyried anghenion pobl hŷn sy’n byw gyda dementia, pobl sydd â nam ar y synhwyrau neu’r rheini sy’n ofalwyr yn benodol ac yn ofalus.<0}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{0>Appendix A<}100{>Atodiad A<0}

{0>Older People’s Commissioner for Wales, ‘A Place to Call Home?<}0{>Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ‘Lle i’w Alw’n Gartref?<0} {0>A Review into the Quality of Life and Care of Older People living in Care Homes in Wales’, 2014<}79{>Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hŷn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru’, 2014<0}

 

{0>Nursing Staff<}84{>Staff nyrsio<0}

{0>Oral evidence from the RCN stated that there was disparity between the standards of nursing in the NHS and the standards found in nursing homes.<}0{>Nododd tystiolaeth lafar gan y Coleg Nyrsio Brenhinol bod gwahaniaeth rhwng safonau nyrsio’r GIG a’r safonau mewn cartrefi nyrsio.<0} {0>They identified a number of reasons for this, including limited clinical supervision, a lack of peer support in nursing homes and a lack of opportunities for professional development, as well as nurses often having to make decisions on their own as they have no one to discuss issues with.<}0{>Fe wnaethant nodi sawl rheswm am hyn. Yn eu plith roedd goruchwyliaeth glinigol gyfyngedig, diffyg cefnogaeth gan gyfoedion mewn cartrefi nyrsio a llai o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol, yn ogystal â nyrsys yn cael eu gorfodi i wneud penderfyniadau ar eu pen eu hunain gan nad oes neb ar gael iddynt drafod â nhw. <0} {0>These factors can be a particular issue in smaller nursing homes.<}0{>Gall y ffactorau hyn fod yn broblem fawr mewn cartrefi nyrsio llai.<0}

{0>The RCN also stated that it is more difficult to recruit nurses to work in nursing homes due to a lower standard of pay and conditions, more isolated working environments and a general negative perception of nursing homes.<}0{>Nododd y Coleg Nyrsio Brenhinol hefyd ei bod yn fwy anodd recriwtio nyrsys i weithio mewn cartrefi nyrsio gan fod y cyflogau'n is a'r amodau gwaith heb fod cystal, bod yr amgylchedd gwaith yn fwy ynysig a bod argraff negyddol o gartrefi nyrsio yn gyffredinol.<0}

{0>This can often result in newly qualified nurses being recruited to nursing homes who may have limited experience in working with older people and may require additional support and training.<}0{>Gall hyn yn aml arwain at recriwtio nyrsys sydd newydd gymhwyso i gartrefi nyrsio. Nid oes ganddynt brofiad o weithio gyda phobl hŷn ac efallai bod angen rhagor o gefnogaeth a hyfforddiant arnynt.<0}{0>Retaining these nurses can also be difficult as many will move to a nursing role within the NHS.<}0{>Gall cadw’r nyrsys hyn fod yn anodd hefyd gan y bydd llawer ohonynt yn symud i rôl nyrsio yn y GIG.<0}

{0>Their evidence stated that Health Boards do not have a primary care strategy for nurses working in the residential care sector, which means that workforce planning for Wales is based on the needs of the NHS and has failed to consider the needs of Welsh citizens living in residential care.<}0{>Roedd eu tystiolaeth yn nodi nad oes gan Fyrddau Iechyd strategaeth gofal sylfaenol ar gyfer nyrsys sy’n gweithio yn y sector gofal preswyl, sy’n golygu bod gwaith cynllunio’r gweithlu yng Nghymru yn seiliedig ar anghenion y GIG ac nad yw’n ystyried anghenion pobl Cymru sy’n byw mewn cartref gofal preswyl.<0}

{0>Whilst nurses working in nursing homes have a wide range of care skills, there will always be instances when older people will need timely access to specialist healthcare.<}0{>Er bod gan nyrsys sy’n gweithio mewn cartrefi nyrsio amrywiaeth eang o sgiliau gofal, bydd achosion bob amser pan fydd angen gofal iechyd arbenigol a phrydlon ar bobl hŷn.<0}{0>The Commissioner received evidence from the RCN, Care Home Managers and independent providers that demonstrated there can be confusion about roles and responsibilities for medical treatment and care between the NHS and nursing care homes.<}0{>Daeth tystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Nyrsys, Rheolwyr Cartrefi Gofal a darparwyr annibynnol i law’r Comisiynydd, ac roedd yn dangos bod dryswch weithiau ynghylch rolau a chyfrifoldebau darparu gofal a thriniaeth feddygol rhwng y GIG a chartrefi gofal nyrsio.<0}

{0>Evidence received from Care Home Managers stated that there are assumptions that nurses working in nursing homes can ‘do everything’, which means that the NHS often does not provide support in a proactive way.<}0{>Nododd y dystiolaeth gan Reolwyr Cartrefi Gofal bod rhagdybiaeth y gall nyrsys sy'n gweithio mewn cartrefi nyrsio 'wneud popeth', sy'n golygu'n aml nad yw'r GIG yn darparu cefnogaeth yn rhagweithiol.<0}

{0>"She [NHS professional] said ‘what sort of nursing home are you that you can’t do a male catheterisation?’.<}0{>“Dywedodd [un o weithwyr proffesiynol y GIG] ‘sut fath o gartref nyrsio ydych chi os na allwch chi osod cathetr i ddynion?’<0}{0>But with an EMI psychiatric nursing home you don’t very often find a gentleman with advanced dementia with a catheter.<}0{>Ond mae dynion a chanddynt dementia difrifol a chathetr mewn cartrefi nyrsio seiciatrig i henoed bregus eu meddwl yn brin.<0} {0>The nurse felt ‘that big’."<}0{>Roedd y nyrs yn teimlo’n ddiwerth."<0}{0>Care Home Manager (Oral Evidence)<}0{>Rheolwr Cartref Gofal (Tystiolaeth lafar)<0}

{0>Evidence taken during the roundtable discussion on health also highlighted the historical attitude towards nurses working in care homes:<}0{>Pwysleisiodd tystiolaeth a gasglwyd yn ystod trafodaeth am iechyd o amgylch y bwrdd hefyd yr agwedd hen ffasiwn at nyrsys sy’n gweithio mewn cartrefi gofal:<0}

{0>"When I joined the Health Board in 2008 or 2009, there was an appalling attitude to nursing homes.<}0{>“Pan ymunais â’r Bwrdd Iechyd yn 2008 neu 2009, roedd yr agwedd at gartrefi nyrsio yn warthus.<0} {0>It was very negative, they were somehow below us and I was quite shocked at that because I’m from primary care, I’m a General Practitioner… I think we’ve come on leaps and bounds, I think there’s an awful lot of respect for our colleagues in the independent sector.<}0{>Roedd yr agwedd yn negyddol iawn, roeddent yn cael eu hystyried islaw i ni rywsut, roeddwn wedi dychryn gan fy mod yn arfer gweithio fel meddyg teulu ym maes gofal sylfaenol...Rwy'n teimlo ein bod wedi cymryd camau mawr ymlaen. Rwy'n credu bod llawer iawn o barch yn cael ei ddangos at ein cydweithwyr yn y sector annibynnol.<0} {0>They’re not NHS nurses but they’re still nurses… I think there is a long way to go yet, I still think that our opinions of care homes lacks a lot so I think there is still some work to do." Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (Oral Evidence)<}0{>Nid ydynt yn nyrsys y GIG ond maent yn nyrsys o hyd...Rwy’n credu bod llawer o waith i’w wneud eto, rwy’n dal i feddwl bod ein barn am gartrefi gofal yn ddiffygiol felly rwy’n meddwl bod gwaith i’w wneud o hyd.” Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (Tystiolaeth lafar)<0}

{0>It is clear that on-going support to nurses working in care homes, whether from their peers or from the wider health system, is vital, not only to ensure that they have the skills and experience necessary to carry out their role effectively, but also to ensure that older people are receiving the care they need.<}0{>Mae’n amlwg bod darparu cefnogaeth barhaus i nyrsys sy’n gweithio mewn cartrefi gofal, naill ai gan eu cydweithwyr neu gan y system iechyd ehangach, yn hollbwysig, nid yn unig i sicrhau eu bod yn meddu ar y sgiliau a’r profiad angenrheidiol i gyflawni eu gwaith yn effeithiol, ond hefyd er mwyn sicrhau bod pobl hŷn yn cael y gofal mae ei angen arnynt.<0}

{0>This is something that was acknowledged by Health Boards across Wales during the roundtable discussion on health:<}0{>Mae hyn yn rhywbeth a gafodd ei gydnabod gan Fyrddau Iechyd ledled Cymru yn ystod y drafodaeth am iechyd o amgylch y bwrdd:<0}

{0>"There are some great examples of secondary care being provided in nursing homes that prevents people from coming into secondary care type services.<}0{>“Ceir llawer o enghreifftiau gwych o ddarpariaeth gofal eilaidd mewn cartrefi nyrsio sy’n rhwystro pobl rhag dod i weithio gyda gwasanaethau gofal eilaidd.<0} {0>We’ve got a range of those, so a question of Health Boards is, given that this is happening and it’s producing great results, why aren’t you doing that everywhere?<}0{>Mae gennym amrywiaeth o’r rheini, felly dylid gofyn i’r Byrddau Iechyd, ac ystyried bod hyn yn digwydd ac yn arwain at ganlyniadau ardderchog, pam nad ydych yn gwneud hynny ym mhob maes?<0}{0>So the reflection of our board is that there’s great practice in parts of our board, but why aren’t they consistently and reliantly doing this everywhere because it saves us money, it saves us time?"<}0{>Felly mae ein bwrdd o’r farn bod arferion gwych mewn rhai meysydd o’n bwrdd, ond pam nad oes modd sicrhau hyn yn gyson ac yn ddibynadwy ym mhob maes oherwydd mae’n arbed arian i ni, ac mae’n arbed amser i ni?”<0} {0>Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (Oral Evidence)<}75{>Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (Tystiolaeth lafar)<0}

{0>Good practice:<}100{>Arferion da:<0}{0>Betsi Cadwaladr University Health Board – Residential Care Liaison Nurse Project<}0{>Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Prosiect Nyrs Cyswllt Gofal Preswyl<0}

{0>The aim of this project is to take a proactive approach to maintaining the health of residents living in a residential care home, thus enabling them to stay in their home environment, preventing hospital admissions and being transferred to a nursing care home.<}0{>Nod y prosiect hwn yw meithrin agwedd ragweithiol at gynnal iechyd pobl sy’n byw mewn cartref gofal preswyl, gan eu galluogi i aros yn amgylchedd eu cartref, ac atal pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty a’u trosglwyddo i gartref gofal nyrsio.<0}

{0>A trained nurse with the District Nursing team will coordinate and support the 29 registered residential care homes within the Health Board area.<}0{>Bydd nyrs gymwysedig gyda’r tîm Nyrsio Ardal yn cydlynu ac yn helpu’r 29 o gartrefi gofal preswyl cofrestredig yn ardal y Bwrdd Iechyd.<0} {0>Initially a 12 month pilot project is planned where the liaison nurse will develop the role within one home over a four to six month period with a view of extending it to three homes within the year.<}0{>Bwriedir cynnal prosiect peilot am gyfnod o 12 mis i ddechrau lle bydd y nyrs gyswllt yn datblygu’r rôl mewn un cartref dros bedwar i chwe mis a’r bwriad yw ymestyn hynny i dri chartref gofal yn ystod y flwyddyn.<0}

{0>The team’s initiative will be to support the care homes by assisting them in identifying training and development needs and assisting them in enhancing their practise.<}0{>Nod y tîm fydd cefnogi’r cartrefi gofal drwy eu helpu i ganfod anghenion hyfforddi a datblygu a’u helpu i wella eu harferion.<0}

 

{0>Workforce Planning<}100{>Cynllunio’r gweithlu<0}

{0>Evidence from CSSIW stated that workforce planning is challenging due to a lack of demographic projections about future need therefore it is not possible to quantify the ‘right’ number of care staff as this will vary depending on the support needs of individuals living in residential or nursing care homes.<}0{>Dywedodd CSSIW yn ei dystiolaeth fod cynllunio’r gweithlu yn heriol oherwydd diffyg rhagolygon demograffig o ran anghenion y dyfodol felly nid yw’n bosibl mesur y nifer ‘cywir’ o staff gofal gan y bydd hyn yn amrywio gan ddibynnu ar anghenion cymorth unigolion sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl neu nyrsio.<0}

{0>"One of the things we battle with as an inspectorate is staffing sufficiency.<}0{>“Un o’r pethau rydym ni fel arolygiaeth yn cael anhawster gydag ef yw sicrhau digon o staff.<0} {0>There are no set number ratios and that is both a good thing and a bad thing.<}0{>Nid oes nifer penodol o gymarebau ac mae hynny’n beth da ac yn beth drwg.<0} {0>The bad thing is it is very hard for us to hold people to account for the number of staff that they’ve got on duty.<}0{>Mae’n beth drwg gan ei bod yn anodd iawn i ni ddal pobl yn atebol am nifer y staff sydd ganddynt ar ddyletswydd.<0} {0>On the other hand, you need to be flexible in terms of people’s increased dependency."<}0{>Ond ar y llaw arall, mae angen i chi fod yn hyblyg o ran dibyniaeth gynyddol pobl.”<0} {0>CSSIW (Oral Evidence)<}0{>CSSIW (Tystiolaeth lafar)<0}

{0>Evidence from the Care Council for Wales stated that the unregulated nature of the care home workforce in Wales, which means that data is not held on the number of care home staff in Wales, can also lead to difficulties around effective workforce planning.<}0{>Nododd tystiolaeth gan Gyngor Gofal Cymru y gall y ffaith na chaiff gweithlu cartrefi gofal yng Nghymru eu rheoleiddio, sy’n golygu nad oes data’n cael ei gadw am nifer y staff mewn cartrefi gofal yng Nghymru, arwain at anawsterau o ran cynllunio’r gweithlu’n effeithiol.<0}

{0>Evidence from the RCN identified that, in relation to nursing staff in particular, there is a lack of effective workforce planning.<}0{>Dangosodd tystiolaeth gan y Coleg Nyrsio Brenhinol bod diffyg gwaith effeithiol o gynllunio'r gweithlu yng nghyswllt staff nyrsio yn benodol.<0} {0>They stated that this planning is based on the needs of Health Boards and the hospitals they run and does not consider the needs of residential care.<}0{>Nodwyd bod y gwaith cynllunio hwn yn seiliedig ar anghenion y Byrddau Iechyd a’r ysbytai maent yn eu rhedeg ac nid yw'n ystyried anghenion gofal preswyl.<0}

{0>Evidence from Carmarthenshire County Council and Rhondda Cynon Taf County Borough Council also stated that they have significant issues around the recruitment of nurses, particularly in recruiting Registered Mental Health Nurses and nurses to work in EMI care homes.<}0{>Nododd tystiolaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf hefyd eu bod wedi cael problemau mawr o ran recriwtio nyrsys, yn enwedig wrth recriwtio Nyrsys Iechyd Meddwl Cofrestredig a nyrsys i weithio mewn cartrefi gofal i’r henoed bregus eu meddwl (EMI).<0}

{0>Issues around recruiting EMI nurses were also highlighted in evidence from Caerphilly County Borough Council.<}0{>Tynnwyd sylw at y problemau o ran recriwtio nyrsys EMI yn y dystiolaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili hefyd.<0}

{0>"The EMI capacity, particularly in nursing capacity, is a real problem for us.<}0{>“Mae’r gallu i ddelio ag EMI, yn enwedig o ran nyrsio, yn broblem fawr i ni.<0} {0>Not so much on a residential EMI capacity, we’re doing okay on that.<}0{>Ddim gymaint â hynny o ran capasiti EMI preswyl, rydym yn ymdopi’n iawn gyda hynny.<0} {0>But it’s proving very difficult to persuade providers to go and provide those EMI nursing facilities.<}0{>Ond mae’n anodd iawn perswadio darparwyr i gynnig y cyfleusterau nyrsio EMI hynny.<0} {0>It is not an attractive market for them to move into.<}0{>Nid yw’n farchnad ddeniadol iddynt fuddsoddi ynddi.<0} {0>So those capacity issues, I can only see continuing, to be honest."<}0{>Felly a bod yn onest, rwy’n gweld y bydd y problemau hynny o ran capasiti yn parhau.”<0} {0>Caerphilly County Borough Council (Oral Evidence)<}0{>Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (Tystiolaeth lafar)<0}

{0>Local Authorities have also stated that the recruitment and retention of Registered Mental Health Nurses, alongside the higher cost of specialist nursing care in EMI settings, is a significant barrier to providers entering and sustaining this type of provision, especially in rural areas.<}0{>Mae Awdurdodau Lleol hefyd wedi nodi bod proses recriwtio a chadw Nyrsys Iechyd Meddwl Cofrestredig, ochr yn ochr â chost uwch gofal nyrsio arbenigol mewn lleoliadau EMI, yn rhwystr mawr i ddarparwyr sy’n mentro ac yn aros yn y math hwn o ddarpariaeth, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.<0}

{0>The Care Council for Wales also identified that a number of Care Home Managers are not registered and, although succession planning has improved, there are still gaps in the number of registered managers that are needed for the future.<}0{>Nododd Cyngor Gofal Cymru hefyd nad oes llawer o Reolwyr Cartrefi Gofal wedi’u cofrestru, ac er bod cynllunio olyniaeth wedi gwella, mae bylchau o hyd yn nifer y rheolwyr cofrestredig y mae eu hangen ar gyfer y dyfodol.<0}

{0>"Whereas there is some evidence of succession planning in that there were more services with more than one person qualified and registered as a manager than in 2012, there still needs to be careful succession planning for the service."<}0{>“Er bod rhywfaint o dystiolaeth o gynllunio olyniaeth o ran bod mwy o wasanaethau ar gael gyda mwy nag un person yn gymwys ac wedi’i gofrestru fel rheolwr na’r hyn oedd yn 2012, mae dal angen cynllunio olyniaeth ar gyfer y gwasanaeth yn ofalus.”<0} {0>Care Council for Wales (Written Evidence)<}75{>Cyngor Gofal Cymru (Tystiolaeth ysgrifenedig)<0}

{0>Without the correct workforce – the right number of staff, with the right skills, in the right places – residential care provision will be unstable and unable to meet the needs of older people living in residential care both now and in the future.<}0{>Heb y gweithlu priodol – y nifer cywir o staff, sy'n meddu ar y sgiliau cywir, yn y mannau cywir – bydd darpariaeth gofal preswyl yn parhau yn ansefydlog ac ni fydd modd diwallu anghenion pobl hŷn sy’n byw mewn gofal preswyl nawr nac yn y dyfodol.<0}[1] {0>Older People’s Commissioner for Wales, Dignified Care:<}83{>Adolygiad ‘Gofal gydag Urddas: Dwy Flynedd yn Ddiweddarach,<0} {0>Two Years On, The experiences of older people in hospital in Wales, 2013<}0{>Profiadau pobl hŷn mewn ysbytai yng Nghymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, 2013<0}

[2] {0>‘Trusted to Care’ An independent Review of the Princess of Wales Hospital and Neath Port Talbot Hospital at Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, Professor June Andrews, 2014<}0{>‘Ymddiried mewn Gofal’: Adolygiad annibynnol o Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, yr Athro June Andrews, 2014<0} 

[3] {0>Dignified Care:<}100{>Gofal gydag Urddas:<0} {0>Two Years On’ The experiences of older people in hospital in Wales, Older People’s Commissioner for Wales, 2013<}71{>Dwy Flynedd yn Ddiweddarach, Profiadau pobl hŷn mewn ysbytai yng Nghymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2013<0} 

[4] {0>The Kings Fund, The care of frail older people with complex needs:<}0{>The Kings Fund, The care of frail older people with complex needs:<0} {0>time for a revolution, 2012<}0{>time for a revolution, 2012<0}

[5] {0>Welsh Government, Declaration of Rights for Older People n Wales, 2014<}0{>Datganiad o Hawliau Pobl Hŷn yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, 2014<0}