Y Pwyllgor Cyllid

Finance Committee

Bae Caerdydd / Cardiff Bay

Caerdydd / Cardiff CF99 1NA

 

 

 

Carl Sargeant 

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx Ionawr 2015

 

 

 

 

Annwyl Carl

 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â goblygiadau ariannol y Bil Cynllunio (Cymru) ar 26 Tachwedd 2014 a diolch am eich gohebiaeth a oedd yn amlinellu rhai o'r anghysondebau yn y Memorandwm Esboniadol a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol.  Mae'r Pwyllgor yn nodi eich bod yn bwriadu gwneud y newidiadau hyn ar ddiwedd cyfnod dau.

 

O ystyried y wybodaeth yn y Bil, ni all y Pwyllgor ddod i unrhyw gasgliadau pendant na llunio unrhyw argymhellion ar gostau ac arbedion y ddeddfwriaeth hon. Credwn mai'r wybodaeth ariannol yn y Bil yw'r amcangyfrif bras gorau ar gyfer y costau o ystyried y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd. At hynny, er nad yw'r amcanestyniadau ar gyfer arbedion o reidrwydd mor gadarn â hynny, rydym yn croesawu bwriad y ddeddfwriaeth i gael gwared ag achosion o oedi o'r system a'r posibilrwydd o wneud arbedion sylweddol drwy'r ddeddfwriaeth.   

 

Nododd y Pwyllgor na chaiff y penderfyniad terfynol ynghylch llawer o'r costau ei wneud hyd nes bod yr is-ddeddfwriaeth wedi'i gwneud. I'r perwyl hwn, byddwn yn argymell i'r Pwyllgor Cyllid nesaf y dylai ailystyried goblygiadau ariannol y Bil hwn mewn tua phum mlynedd i weld a oedd y costau a'r arbedion yn realistig.

 

Rydym wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn amlinellu canfyddiadau'r Pwyllgor er mwyn llywio'r gwaith o graffu ar y Bil drwy'r Cynulliad.

 

Yn gywir

 

Jocelyn Davies AC

Cadeirydd y Pwyllgor