Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 20 Tachwedd 2014

 

 

 

Amser:

09.47 - 12.35

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2537

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

John Griffiths AC

Elin Jones AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

Kirsty Williams AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Margaret Provis, Llywodraeth Cymru

Alistair Davey, Llywodraeth Cymru

Anthony Jordan, Llywodraeth Cymru

Mike Lubienski, Llywodraeth Cymru

Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Sarah Watkins, Llywodraeth Cymru

Andrea Gray, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Llinos Madeley (Clerc)

Helen Finlayson (Ail Clerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Blaenraglen waith y Pwyllgor

1.1 Bu'r Aelodau'n trafod y flaenraglen waith, gan gytuno y byddent yn dod yn ôl at yr eitem hon ar ddyddiad arall.

 

</AI2>

<AI3>

2    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.1 Cafwyd ymddiheuriad gan Darren Millar.

 

</AI3>

<AI4>

3    Gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: sesiwn friffio ffeithiol gan swyddogion Llywodraeth Cymru

3.1 Atebodd y swyddogion gwestiynau gan Aelodau.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i nodi ei fwriad i ystyried gosod y rheoliadau drafft o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â chymhwystra.

 

</AI4>

<AI5>

4    Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog

4.1 Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan Aelodau.

 

</AI5>

<AI6>

5    Papurau i’w nodi

 

</AI6>

<AI7>

5.1  Craffu ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

5.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cynllun recriwtio Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

 

</AI7>

<AI8>

5.2  Sesiwn graffu gyffredinol gyda'r Prif Swyddog Meddygol: gwybodaeth ychwanegol gan y Prif Swyddog Meddygol

 

5.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan y Prif Swyddog Meddygol ynghylch y Cynllun Gofal Sylfaenol.

 

</AI8>

<AI9>

5.3  Ymchwiliad i broses gwynion y GIG: gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

5.3a Nododd y Pwyllgor ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i broses gwynion y GIG.

 

</AI9>

<AI10>

5.4  Blaenraglen waith y Pwyllgor

5.4a Nododd y Pwyllgor raglen waith amlinellol y Pwyllgor o fis Ionawr tan fis Mawrth 2015.

 

</AI10>

<AI11>

6    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

6.2 Cynigiodd y Cadeirydd hefyd i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 1 o'r cyfarfod ar 26 Tachwedd 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix). Cytunwyd ar hyn.

 

</AI11>

<AI12>

7    Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>