Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 26 Tachwedd 2014

 

 

 

Amser:

09.06 - 12.09

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2509

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

John Griffiths AC

Elin Jones AC

Darren Millar AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

Kirsty Williams AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru

Dr Sarah Watkins, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Llinos Madeley (Clerc)

Helen Finlayson (Ail Clerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Blaenraglen waith y Pwyllgor

1.1 Bu’r Aelodau’n trafod y flaenraglen waith, gan gytuno y byddent yn dod yn ôl at yr eitem hon ar ddyddiad arall.

 

</AI2>

<AI3>

2    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI3>

<AI4>

3    Sesiwn graffu gyffredinol ar waith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

3.1 Bu’r Comisiynydd yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu nodyn i’r Pwyllgor yn amlinellu’r pwyntiau sydd fwyaf perthnasol i’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) sydd ar ddod, sy’n deillio o’i hadolygiad o ansawdd bywyd a gofal i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.

 

</AI4>

<AI5>

4    Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd ("cyffuriau penfeddwol cyfreithlon"): sesiwn dystiolaeth 7

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn i’r Pwyllgor yn nodi’r amcangyfrif o gostau i GIG Cymru o’r carchar arfaethedig yng Ngogledd Cymru.

 

</AI5>

<AI6>

5    Papurau i’w nodi

5.0a Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd a 12 Tachwedd 2013.

 

</AI6>

<AI7>

5.1  Craffu ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd: gohebiaeth gan y Prif Weinidog

5.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Prif Weinidog.

 

</AI7>

<AI8>

5.2  Sesiwn graffu gyffredinol gyda’r Prif Swyddog Meddygol: gwybodaeth ychwanegol gan y Prif Swyddog Meddygol

5.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan y Prif Swyddog Meddygol.

 

</AI8>

<AI9>

5.3  Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16: gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid

 

5.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid a chytunodd i drafod y llythyr yn fanylach yn ei gyfarfod nesaf ar 10 Rhagfyr.

 

</AI9>

<AI10>

5.4  Ymchwiliad i’r cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

5.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

</AI10>

<AI11>

6    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI11>

<AI12>

7    Sesiwn graffu gyffredinol ar waith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: ystyried y dystiolaeth a gafwyd.

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI12>

<AI13>

8    Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”): ystyried y dystiolaeth a gafwyd

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>