Adroddiad Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol.

1 Rhagfyr 2014

Grŵp Trawsbleidiol Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS)

1.  Aelodaeth y Grŵp a swydd-ddeiliaid.

 

Julie Morgan AC, Cadeirydd

Rhodri Glyn Thomas AC, Is-gadeirydd

Mick Antoniw AC

Peter Black AC

Mike Hedges AC

Bethan Jenkins AC

Joyce Watson AC

Darren Williams (PCS), Ysgrifennydd

Shavanah Taj, Alison Burrowes, Siân Wiblin (PCS)

 

2.  Cyfarfodydd Blaenorol y Grŵp ers y Cyfarfod Blynyddol diwethaf .

 

Cyfarfod 1.

 

Dyddiad y cyfarfod: 11 Rhagfyr 2013

Yn bresennol:       Julie Morgan AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Bethan Jenkins AC

Joyce Watson AC

Annabelle Harle, yn cynrychioli Mark Drakeford AC.

Margaret Davies, Marianne Owens a Caroline Richards (cynrychiolwyr PCS o wasanaeth Cyllid a Thollau EM);

Darren Williams (Swyddog PCS amser llawn).

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd:  Torri swyddi a chau swyddfeydd Cyllid a Thollau EM; Adolygiad y DVLA; y posibilrwydd o ddarparu gwasanaethau a rennir yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder yng Nghasnewydd gan gyflenwyr allanol. 

 

Cyfarfod 2.

 

Dyddiad y cyfarfod: 17 Medi 2014

Yn bresennol:      Julie Morgan AC

Mick Antoniw AC

Mike Hedges AC

Bethan Jenkins AC

Alison Burrowes, Siân Wiblin a Darren Williams (PCS).

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd:  Cafodd Julie Morgan a Rhodri Glyn Thomas eu hail-ethol, yn y drefn honno, yn gadeirydd ac is-gadeirydd y Grŵp. Adolygodd y cyfarfod weithgareddau’r Grŵp dros y flwyddyn flaenorol a thrafod sut y gallai weithredu dros y flwyddyn sydd i ddod. Dilynwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gan gyfarfod busnes arferol, lle trafodwyd anghydfod cenedlaethol y PCS gyda llywodraeth y DU, ynghyd ag anghydfodau cyflog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru, a phreifateiddio gwasanaethau a rennir yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder. 

 

 


 

  1. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r Grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol.

 


Dim.


 

 


Datganiad Ariannol Blynyddol.

1 Rhagfyr 2014

Grŵp Trawsbleidiol Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS)

Julie Morgan AC, Cadeirydd

Darren Williams (PCS), Ysgrifennydd

Treuliau’r grŵp.

 

Dim.

£0.00

Costau’r holl nwyddau.

 

Ni phrynwyd unrhyw nwyddau.

£0.00

Budd-daliadau a dderbyniwyd gan y grŵp neu gan Aelodau unigol o gyrff allanol.

 

Ni dderbyniwyd unrhyw fudd-daliadau.

£0.00

Ysgrifenyddiaeth neu unrhyw gymorth arall.

 

Ni dderbyniwyd unrhyw gymorth ariannol.

£0.00

Gwasanaethau a ddarparwyd i’r Grŵp, fel lletygarwch.

 

Talwyd am yr holl luniaeth gan y PCS.

 

Dyddiad

Disgrifiad ac enw’r darparwr

 

Cost

17 Medi 2014

 

Darparwyd y bwffe gan Charlton House.

£64.44

Cyfanswm y costau

 

£64.44