Adroddiad Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol.

[18/09/2014]

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach

1.  Aelodaeth y Grŵp a swydd -ddeiliaid.

 

Janet Finch-Saunders AC (Cadeirydd)

Keith Davies AC

Elin Jones AC

William Powell AC

 

Ysgrifenyddiaeth: Sophie Mew (Cymdeithas Siopau Cyfleustra)

Darperir cefnogaeth i'r Grŵp gan ystod o gymdeithasau masnach sy'n cynrychioli siopau bach ledled Cymru.

 

·         ActSmart

·         Cymdeithas y Llyfrwerthwyr

·         Cymdeithas Manwerthwyr Annibynnol Prydain

·         Cymdeithas y Manwerthwyr Adloniant

·         Ffederasiwn y Dosbarthwyr Cyfanwerthu

·         Urdd y Manwerthwyr Bwyd Da

·         Ffederasiwn y Diwydiant Anifeiliaid Anwes

 

 

·         Y Cydffederasiwn Manwerthwyr Annibynnol

·         Cymdeithas Genedlaethol y Gofau Aur

·         Ffederasiwn Cenedlaethol Masnachwyr Cig a Bwyd 

·         Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

·         Cynghrair Siopau Gwledig

·         Y Gymdeithas Masnachau Garddwriaethol

 

 

2.   Cyfarfodydd Blaenorol y Grŵp ers y Cyfarfod Blynyddol diwethaf  .

 

Cyfarfod 1.

15 Hydref 2014 

 

Presennol:

Janet Finch-Saunders AC (JFS)

Cadeirydd

Elin Jones AC (EJ)

Aelod o'r Grŵp Trawsbleidiol

Rhodri Glyn Thomas AC (RGT)

 

Eluned Parrott AC (EP)

 

Russell George AC (RG)

 

Simon Stranks (SS)

Janet Finch-Saunders AC

Mair Roberts (MRR)

Ysgrifennydd

Shane Brennan (SB)

Cymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS)

Laura Doel (LD)

Alun Davies AC

Phil Bale (PB)

Julie Morgan AC

Alexander Phillips (AP)

William Powell AC

Mark Roberts (MR)

The Co-operative Group

David Yates (DY)

Blakemore

Janet Read (JR)

Yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Manwerthu

Sophie Traherne (ST)

Swyddfa Grŵp y Ceidwadwyr

 

Cyfraniad economaidd siopau lleol. Yn y cyfarfod hwn cafodd y grŵp gyflwyniad ar gyfraniad economaidd siopau lleol i economi Cymru a chynhaliwyd trafodaeth ar y rhaglen o weithgareddau ar gyfer y dyfodol.

Cyfarfod 2.

29 Ionawr 

Janet Finch-Saunders AC (JFS)

Cadeirydd

Keith Davies AC (KD)

Aelod

Mark Isherwood AC (MI)

 

Tom Evans (TE)

Ardal Gwella Busnes Casnewydd

Alan Edwards (AE)

Siambr Fasnach Casnewydd

Adrian Roper (AR)

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

Mair Roberts (MRR)

Ysgrifennydd

Shane Brennan (SB)

Cymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS)

Neil Moss (NM)

Yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Manwerthu

William Lloyd Williams (WLW)

Ffederasiwn Cenedlaethol Masnachwyr Cig a Bwyd

Nathan Walmsley

Archfarchnadoedd Filco

Mark Roberts (MR)

The Co-operative Group

Michael Weedon

Cymdeithas Manwerthwyr Annibynnol Prydain

Craig Lawson (CL)

Suzy Davies AC

Sophie Traherne (ST)

Swyddfa Grŵp y Ceidwadwyr

Owen Davies (OD)

Owen Davies Consulting

Chris Jones (CJ)

Chris Jones Regeneration

Chris Wade (CW)

Gweithredu Dros Drefi Marchnad

Mike Cisuelo (MC)

Booker Wholesale

 

Hyrwyddo'r arfer gorau wrth reoli'r stryd fawr ledled Cymru. Rhoddodd cyflwyniad gan arbenigwyr o Towns Alive enghreifftiau o'r gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud ym Mangor, Dolgellau, Castell-nedd ac Ystradgynlais i gwrdd â'r heriau a wynebir gan y tair tref wahanol iawn. Yn dilyn y cyfarfod hwn, dosbarthodd y Grŵp adroddiad i bob Aelod Cynulliad yn dangos yr arferion gorau.  

Cyfarfod 3.

2 Ebrill

 Clywodd y grŵp gan swyddogion sy'n arwain ar ddiwygio'r polisi cynllunio ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru. Roedd y grŵp yn gallu mynegi barn i ddatblygiad parhaus y polisi.

Janet Finch-Saunders AC (JFS)

Cadeirydd

Keith Davies AC (KD)

Aelod

Russell George AC (RG)

 

Rhodri Glyn Thomas AC (RGT)

 

Edward Woodall (EW)

Cymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS)

Rosemary Thomas (RT)

Llywodraeth Cymru

Jon Fudge (JF)

Llywodraeth Cymru

Mair Roberts (MRR)

Ysgrifennydd

Rhodri Evans (RE)

Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Ian Hunt

Archfarchnadoedd Filco

Mark Roberts (MR)

The Co-operative Group

Emma Sands (ES)

Swyddfa Grŵp y Ceidwadwyr

Craig Lawson (CL)

Suzy Davies AC

Sophie Traherne (ST)

Swyddfa Grŵp y Ceidwadwyr

 

  1. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae'r Grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol.

 


Association of Convenience Stores


Federation House,

17 Farnborough Street

Farnborough

Hampshire

GU14 8AG


 

 


Datganiad Ariannol Blynyddol

18/09/2014

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach

Janet Finch-Saunders AC, Cadeirydd

Sophie Mew, Cymdeithas Siopau Cyfleustra, Ysgrifenyddiaeth

Treuliau'r grŵp.

 

Dim.

£0.00

Costau'r holl nwyddau.

 

Ni brynwyd unrhyw nwyddau.

£0.00

Budd-daliadau a dderbyniwyd gan y grŵp neu Aelodau unigol gan gyrff allanol.

 

Ni dderbyniwyd unrhyw fudd-daliadau.

£0.00

Ysgrifenyddiaeth neu unrhyw gymorth arall.

 

Ni dderbyniwyd unrhyw gymorth ariannol.

£0.00

Gwasanaethau a ddarparwyd i'r Grŵp, fel lletygarwch.

 

Talwyd am yr holl luniaeth gan y Gymdeithas Siopau Cyfleustra

 

15 Hydref

29 Ionawr

 2   Ebrill

15 Gorffenanf

Gwasanaeth Arlwyo Charlton House

 

£197.60

£129.80

£112.50

£790.50

 

 

£0.00

Cyfanswm y costau

 

£1230.40