Adroddiad Blynyddol

Gorffennaf 2014

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gydraddoldeb, Rhywioli a Rhywioldeb Plant

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

 

1.      Aelodaeth y grŵp a deiliaid swyddi.

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Angela Burns AC

Ann Jones AC

Aled Roberts AC

Ken Skates AC

 

Keith Towler                            Comisiynydd Plant Cymru

Cecile Gwilym                         Swyddog Polisi, NSPCC.

Tina Reece                               Swyddog yr Heddlu ac Ymgyrchoedd, Cymorth i Fenywod Cymru.

Yr Athro Emma Renold                       Prifysgol Caerdydd

Rhayna Pritchard                      Ysgrifennydd Ymchwilydd i Jocelyn Davies AC

 

2.       Cyfarfodydd blaenorol y grŵp

 

Cyfarfod 1

 

Dyddiad y cyfarfod:19 Mehefin 2013            

Yn bresennol:              Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Ann Jones AC

Aled Roberts AC

Angela Burns AC

Christine Chapman AC

Julie Morgan AC

 

Rhayna Pritchard                     Ymchwilydd i Jocelyn Davies AC

 Catrin Thomas                                    Ymchwilydd i Simon Thomas AC

 

Keith Towler                            Comisiynydd Plant Cymru

 Gwion Evans                          Swyddog Materion Cyhoeddus, Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

Vivienne Laing                                    NSPCC

Isobel Ford

Hannah Austin                                     Cymorth i Fenywod Cymru

Meg Kissack                            Cymorth i Fenywod Cymru

Catrin Davies                           Tîm Diogelu Llywodraeth Cymru

Yr Athro Emma Renold              Prifysgol Caerdydd

 

                                                               

Crynodeb o'r materion a drafodwyd:

 

Yn ystod y cyfarfod, cafodd y Grŵp gyflwyniad gan yr Athro Emma Renold, darlithydd mewn astudiaethau plentyndod ym Mhrifysgol Caerdydd, ar y prosiect ymchwil ansoddol archwiliadol, 'Diwylliannau rhywiol plant, cydraddoldeb a lles:  deall diwylliannau rhywiol plant nad ydynt wedi cyrraedd eu harddegau (rhwng 10 a 12 oed) drwy eu safbwyntiau a'u profiadau’.

 

Cyfarfod 2.

 

 Dyddiad y cyfarfod:               24 Medi 2013.

Yn bresennol:              Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

 

Rhayna Pritchard                     Ymchwilydd i Jocelyn Davies AC

Ioan Belin                                Ymchwilydd i Simon Thomas AC

Vicky Evans                            Ymchwilydd i Christine Chapman AC

Rob Evans                               Ymchwilydd i Rebecca Evans AC

Keith Watt                               Tîm Cyfathrebu'r Cynulliad

 

Cecile Gwilym                                      NSPCC

Yr Athro Emma Renold                        Prifysgol Caerdydd

Jan Pickles                               NSPCC

Meg Kissack                            Cymorth i Fenywod Cymru

Tina Reece                               Cymorth i Fenywod Cymru

Rebecca Griffiths                    Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

Phil Walker                              Ymddiriedolaeth y Goroeswyr

Jim Stewart                              Cynghrair Efengylaidd Cymru

Emaline Makin                        Cynghrair Efengylaidd Cymru

 

Crynodeb o'r materion a drafodwyd:

 

Cyfarfu'r grŵp i gwblhau'r trefniadau ar gyfer lansio'r prosiect ymchwil: 'Diwylliannau rhywiol plant, cydraddoldeb a lles:  deall diwylliannau rhywiol plant nad ydynt wedi cyrraedd eu harddegau (rhwng 10 a 12 oed) drwy eu safbwyntiau a'u profiadau’.

 

Cyfarfod 3

 

Dyddiad y cyfarfod:                6 Mai 2014

 

Yn bresennol:              Jocelyn Davies AC, Cadeirydd

Joyce Watson AC

Aled Roberts AC

 

Rhayna Pritchard                     Ymchwilydd i Jocelyn Davies AC

Ioan Belin                                Ymchwilydd i Simon Thomas AC

James Dunn                             Ymchwilydd Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig.

 

Siriol Burford                          Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol Gyfun y Cymer.

Evie                                         Myfyriwr, Ysgol Gyfun y Cymer.

Jake                                         Myfyriwr, Ysgol Gyfun y Cymer.

Cecile Gwilym                         NSPCC, Ysgrifenyddiaeth.

Rebecca Griffiths                    Swyddog Materion Cyhoeddus, Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru.

Menna Thomas,                                   Barnardo's Cymru

Meg Kissack                            Cymorth i Fenywod Cymru.

Tina Reece                               Cymorth i Fenywod Cymru.

 

 

Crynodeb o'r materion a drafodwyd:

 

Clywodd y grŵp gan yr Athro Emma Renold o Brifysgol Caerdydd, ynglŷn â rôl Addysg Bersonol a Chymdeithasol wrth hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau a pherthnasoedd iach. Yna, cafwyd cyflwyniad ar ABCh a pherthnasau iach gan Siriol Burford, Pennaeth Cynorthwyol Coleg Cymunedol Llanfihangel ac Ysgol Uwchradd Glyn Derw, ynghyd â rhai myfyrwyr.

 

Cyfarfod 4

 

Dyddiad y cyfarfod:                15 Mehefin 2014

 

Yn bresennol:              Jocelyn Davies AC, Cadeirydd.

Ann Jones AC

Aled Roberts AC

 

 

 

Crynodeb o'r materion a drafodwyd:

 

Cynhaliwyd y cyfarfod cyffredinol blynyddol brys ar fyr rybudd er mwyn penodi cadeirydd ac ysgrifennydd ar gyfer y grŵp trawsbleidiol.

Daeth y rheolau newydd sy'n nodi sut y dylai'r Grwpiau Trawsbleidiol weithredu i rym ar ddechrau tymor yr hydref ym mis Medi 2013. Mae'r rheolau yn ei gwneud yn ofynnol bod grwpiau yn cynnal cyfarfod cyffredinol blynyddol o fewn 12 mis o'r dyddiad y cawsant eu cofrestru.

Roedd y grŵp yn bwriadu cynnal ei gyfarfod cyffredinol blynyddol ar 6 Mai 2014; newidiwyd y cyfarfod yn gyfarfod cyffredinol arferol yn ystod y cyfarfod oherwydd bod yr agenda yn llawn ac y cafwyd nifer o ymddiheuriadau gan Aelodau'r Cynulliad.

 

 

 

  1. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae'r grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol.

 


Keith Towler

Comisiynydd Plant Cymru

Oystermouth House

Phoenix Way

Llansamlet

Abertawe

SA7 9FS

 

Barnardo's Cymru

Trident Court

E Moors Rd

Caerdydd

CF24 5TD


 


Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant

Diane Englehardt House
Treglown Court

 Heol Dowlais
 Caerdydd
 CF24 5LQ

 


Yr Athro Emma Renold

Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol

Prifysgol Caerdydd

Caerdydd

CF10 3WT

 

Cymorth i Fenywod

Pendragon House

Caxton Place

Pentwyn

Caerdydd

CF23 8XECynghrair Efengylaidd Cymru 

20 High Street
Caerdydd

CF10 1PT

 

Ymddiriedolaeth y Goroeswyr

Pencadlys:       01788 550554

Swyddfa Cymru:         07791 567085


 


 

Datganiad Ariannol Blynyddol

Gorffennaf 2014

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gydraddoldeb, Rhywioli a Rhywioldeb Plant.

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Treuliau'r grŵp.

 

Dim.

£0.00

Costau'r holl nwyddau.

 

Ni phrynwyd unrhyw nwyddau.

£0.00

Buddion y mae'r grŵp neu Aelodau unigol wedi'u cael gan gyrff allanol.

 

Ni chafwyd unrhyw fuddion.

£0.00

Unrhyw gymorth ysgrifenyddol neu gymorth arall.

 

Ni chafwyd unrhyw gymorth ariannol.

£0.00

Gwasanaethau a ddarparwyd i'r Grŵp, fel lletygarwch.

 

Pob lluniaeth a dalodd NSPCC Cymru amdano.

 

19 Mehefin 2013

Archebwyd lluniaeth ar gyfer cyfarfod y grŵp trawsbleidiol oddi wrth Charlton House.

 

£34.56

24 Medi 2013

Archebwyd lluniaeth ar gyfer cyfarfod y grŵp trawsbleidiol oddi wrth Charlton House.

 

£21.60

5 Rhagfyr 2013

Archebwyd lluniaeth ar gyfer digwyddiad lansio yn y Pierhead oddi wrth Charlton House.

 

£122.28

6 Mai 2014

Archebwyd lluniaeth ar gyfer cyfarfod y grŵp trawsbleidiol oddi wrth Charlton House.

 

£30.24

Cyfanswm costau

 

£208.68