Tystiolaeth Cynghrair Canser Cymru i Ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i'r Cynnydd a wnaed hyd yma wrth weithredu Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru.

 

 

1. Cefndir

 

Mae Cynghrair Canser Cymru (WCA) yn cynnwys un ar ddeg o gyrff gwirfoddol sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo atal canser, triniaeth ganser, ymchwil a gofal canser i bobl yng Nghymru. Bob blwyddyn rydym yn buddsoddi dros £20m yng Nghymru ac yn cyfrannu i ddatblygu polisi canser.

 

Bydd pob aelod o WCA yn cyflwyno ei ymateb ei hun i'r Ymchwiliad hwn; felly, bydd yr ymateb hwn gan WCA yn canolbwyntio ar y materion strategol cyffredinol y credwn sy'n sylfaenol er mwyn gweithredu'r cynllun yn llwyddiannus. Byddwn yn canolbwyntio ar y cwestiwn cyntaf, "A yw Cymru'n dilyn yr amserlen i gyflawni'r canlyniadau a'r mesurau perfformiad, fel y'u nodwyd yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser, erbyn 2016?”

 

Cyflwynodd Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Cymru a gyhoeddwyd yn 2012 weledigaeth i leihau effaith canser ar fywydau pobl a gwella canlyniadau erbyn 2016 drwy:

 

Atal canser

Canfod canser yn gyflym

Cyflawni triniaeth a gofal cyflym, effeithiol

Ateb anghenion pobl

Rhoi gofal ar derfyn oes

Gwella gwybodaeth

Targedu ymchwil

 

Mae'r cynllun yn herio pob Bwrdd Iechyd Lleol (BILLau) i gynllunio a chyflawni gofal canser o ansawdd uchel i'w poblogaethau.

 

Croesawodd Cynghrair Canser Cymru'r ffaith i'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser gael ei gyflwyno ac i'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Canser (CIG) gael ei greu ym mis Mehefin 2012. Fodd bynnag, credwn fod angen gwneud mwy o waith yn enwedig o ran casglu data a dadansoddi'r wybodaeth i lywio'r gweithredu; cynllunio cenedlaethol mwy effeithiol; mwy o fonitro yn erbyn mesuriadau perfformiad a bod angen i ragor o strwythurau atebolrwydd gael eu rhoi yn eu lle.

 

2. Defnyddio data'n fwy effeithiol

 

Mae data i ddangos a yw Cymru ar y llwybr i gyflawni'r canlyniadau a'r mesurau perfformiad a nodwyd yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser erbyn 2016, ar gael drwy Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru (WCISU) a thrwy drefniadau monitro perfformiad eraill gan gynnwys yr Arolwg o Brofiad Cleifion Canser Cymru, safonau canser, ac adolygu gan gymheiriaid.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Fodd bynnag, rydym yn dal i bryderu nad oes digon o ffocws yn Llywodraeth Cymru neu yn y GIG i sicrhau bod y data sydd ar gael yn cael eu defnyddio i yrru'r gweithredu sydd ei angen i wneud y gwelliannau angenrheidiol i ofal canser yn gyson ledled Cymru.

 

Credwn ei bod yn annhebygol y bydd Cymru'n gwireddu’r dyheadau a nodwyd yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser heb ddadansoddiad llawer mwy a manylach o'r data a'r wybodaeth arall sydd ar gael, er mwyn nodi lle mae'r bylchau mewn gwasanaethau a pherfformiad, a lle mae'n rhaid gwneud gwelliannau.

 

 

 

3. Mwy o Gynllunio ac Arweiniad Cenedlaethol

 

Rhoesom groeso i’r gofyniad a oedd yn y Cynllun fod rhaid i BILlau gynhyrchu eu cynlluniau cyflawni ar gyfer canser blynyddol eu hunain a fyddai'n helpu i deilwra'r gofal i'w gwasanaethau a'u poblogaethau lleol. Fodd bynnag, mae cryn amrywiaeth yng nghynnwys, dyfnder ac ansawdd cynlluniau BILl gwahanol, ac mae hyn yn debygol o arwain at fwy o amrywiaeth yn y mynediad i driniaethau a gofal, o atal a diagnosis cynnar, drwy driniaeth a thu hwnt.

 

Heb ysgogiad cenedlaethol i gyflawni'r nodau yn y cynllun, mae'r ddibyniaeth a'r ffocws cyfredol ar gynllunio a gweithredu ar lefel bwrdd iechyd lleol, yn cynyddu yn hytrach nag yn lleihau'r anghysondeb o ran mynediad i ofal ledled Cymru.

 

Credwn fod angen cynllunio rhai gwasanaethau'n genedlaethol neu ar sail Cymru neu rwydwaith oherwydd cymhlethdod triniaeth ganser ac oherwydd yn aml, bod angen i gleifion gael triniaeth gan nifer o dimau amlddisgyblaethol mewn amrywiaeth o ysbytai sy'n rhychwantu nifer o ffiniau byrddau iechyd.

 

Mae diffyg strwythur cynllunio a chynnal cenedlaethol wedi golygu nad oes gan Gymru'r gallu i reoli mentrau ar sail Cymru gyfan, gan gynnwys rheoli prosiectau elfennau allweddol y cynllun megis symud gwaith yn ei flaen ar ddiagnosis cynnar sydd wedi cael ei nodi'n flaenoriaeth.

 

Er enghraifft, mae diffyg ymagweddu cenedlaethol wedi llesteirio gweithredu menter y gweithiwr allweddol. Yn araf y cyflwynwyd hyn ac mae gweithredu rôl y gweithiwr allweddol wedi cael ei ddehongli a'i gymhwyso'n anghyson ar draws byrddau iechyd.

 

Rydym yn argymell y dylid rhoi strwythur cynllunio a phrosesau cynnal cenedlaethol yn eu lle sy'n ymgorffori'r cyfrifoldeb dros gasglu data a dadansoddi'r wybodaeth yn well; dros goladu'r cynnydd yn erbyn y targedau a gyflawnir; dros gynghori BILLau lle gwelir bod bylchau perfformiad mewn gwasanaethau; a thros gyflawni'r agweddau ar y cynllun sydd ag angen ffocws ac ymrwymiad cenedlaethol systematig. Dylai'r adnodd/tîm hwn fod yn fforwm hefyd ar gyfer rhannu a datblygu'r arferion da a'r rhai gorau.

 

 

 

 


 

 

 

 

Er ein bod yn croesawu'r ffaith i'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Canser (CIG) gael ei greu, lle mae Cynghrair Canser Cymru wedi cael ei gydnabod yn aelod allweddol, rydym o'r farn nad oes gan y grŵp ddigon o adnoddau ar hyn o bryd i gynorthwyo ei waith y tu hwnt i'r cyfarfodydd yn enwedig o ran symud mentrau cenedlaethol yn eu blaenau.

 

Byddai strwythur cynllunio a thîm gweithredu cenedlaethol i roi cymorth i weithredu'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser yn helpu'r CIG i weithio'n fwy effeithiol drwy bontio'r bwlch sydd rhwng y polisi cenedlaethol a’r gweithredu lleol. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru'n ystyried y strwythurau a'r prosesau y byddai eu hangen i symud ei huchelgais yn ei flaen a'i weithredu.

 

Hoffem weld mwy o dystiolaeth o arweiniad cenedlaethol, a gosod targedau sy'n mynd y tu hwnt i amserlen blwyddyn gyda mwy o gynllunio prosiectau cadarn yn sail i bob blaenoriaeth. Hefyd, hoffem weld fod gan bob amcan eglur derfynau amser/ targedau y gellir mesur cynnydd yn eu herbyn.

 

4. Atebolrwydd Mwy Eglur

 

Ar hyn o bryd, mae'n aneglur sut mae'r strwythurau atebolrwydd a'r prosesau cyflawni yn erbyn cynlluniau'r byrddau iechyd yn gweithio neu sut cesglir tystiolaeth y gellir ei defnyddio'n offeryn i feincnodi perfformiad arno.

 

Rydym yn croesawu'r gofyniad i BILlau gyhoeddi eu cynlluniau cyflawni ar gyfer canser a'u hadroddiadau blynyddol unigol ar eu gwefannau, ac rydym yn croesawu'r ymrwymiad i fod yn agored ac yn dryloyw, a all fod yn un o'r ysgogiadau allweddol ar gyfer newid. Fodd bynnag, mewn gwirionedd mae angen trefniadau atebolrwydd mwy ffurfiol hefyd gyda disgwyliadau eglur o ran cyflawni gan fyrddau iechyd. Rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd cyfrifoldeb dros sicrhau, ble a phan welir bod angen gwella perfformiad, fod camau gweithredu'n digwydd a bod cymorth ychwanegol yn cael ei roi.

 

Cred WCA na wireddir yr uchelgeisiau a nodir yn y cynllun heb ragor o gynllunio, prosesau a strwythurau cenedlaethol cadarn i roi cymorth i'r gweithredu er mwyn casglu data llawn gwybodaeth; gwneud dadansoddiad manwl cywir i lywio a nodi lle mae angen camau gweithredu; goruchwylio cynllunio cenedlaethol a mentrau dros Gymru gyfan lle y bo angen; strwythur monitro ac atebolrwydd mwy cadarn.

 

Mae angen cydnabod bod angen newid mwy sylfaenol yn y dull o synied am faint a chyflymdra'r gweithredu sydd ei angen faint o newid systemau a newid diwylliannol sydd ei hangen er mwyn gwireddu’r uchelgais a nodwyd yn y cynllun erbyn 2016.

 

5. Casgliad

 

I grynhoi, mae Cynghrair Canser Cymru yn croesawu'r uchelgais a'r cyfeiriad a nodwyd yn Law yn Llaw yn erbyn Canser - Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2012. Mae dwy flynedd bellach wedi mynd heibio ers ei gyhoeddi ac nid ydym eto wedi cael ein darbwyllo bod y dyheadau a nodwyd yn y Cynllun yn cael eu cyflawni ar y cyflymder a'r raddfa yr oeddem wedi gobeithio amdanynt. Mae cryn waith i'w wneud o hyd er mwyn sicrhau bod y nodau a bennwyd ar gyfer 2016 yn cael eu cyflawni ar draws pob math o ganser ac ar gyfer pob claf canser yng Nghymru. Mae gormod o amrywiaeth mewn canlyniadau a phrofiad cleifion o hyd rhwng ysbytai a byrddau iechyd na ellir eu cyfiawnhau gan amgylchiadau lleol yn unig.

 


 

 

 

 

 

 

 

Galwn ar Lywodraeth Cymru i gryfhau ei hymagweddu tuag at gynllunio cenedlaethol a monitro'r cynnydd a wneir wrth weithredu. Mae angen inni edrych yn fwy na blwyddyn ymlaen gyda ffocws ar lawer mwy o gydweithredu ar draws byrddau iechyd a thimau canser lle y bo angen i sicrhau bod cleifion yn cael gofal amserol sydd wedi'i gydlynu.

 

Mae angen newid o ran syniadau ac ymagweddu i sicrhau y gellir gwireddu’r cyfeiriad a'r uchelgais a bennwyd yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser, yr ydym yn ei gefnogi'n llawn, ar gyfer pob claf canser, ble bynnag y maen nhw'n byw yng Nghymru.

 

 

 

Cynghrair Canser Cymru

 

4 Ebrill 2014

 

 

Cyrff aelodaeth

 

Gofal Canser y Fron

 

Ymchwil Canser y DU

 

Ymchwil Canser Cymru

 

Clic Sargeant

 

Hosbisau Annibynnol Cymru

 

Cymorth Canser Macmillan

 

Maggies

 

Gofal Canser Marie Curie

 

Canser y Brostad y DU

 

Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau

 

Tenovus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atodiad A

 

 

 

 

Cynghrair Canser Cymru

Galwadau am Flaenoriaethu Polisïau

 

Mae Cynghrair Canser Cymru (WCA) yn cynnwys deg o gyrff gwirfoddol sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo rhwystro canser, triniaeth ganser, ymchwil a gofal canser i bobl yng Nghymru. Bob blwyddyn rydym yn buddsoddi dros £20m yng Nghymru ac yn cyfrannu i ddatblygu polisi canser.

 

Mae Cynghrair Canser Cymru yn croesawu Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2012. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y Cynllun Cyflawni o ran gyrru gwelliannau mewn gwasanaethau canser ac yn galw ar y llywodraeth i sicrhau momentwm parhaus wrth weithredu ymrwymiadau allweddol yn y cynllun.

 

Credwn fod gan y sector gwirfoddol rôl bwysig i'w chwarae wrth gyflawni gwelliannau i rai wedi'u heffeithio gan ganser, ac edrychwn ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru, y GIG ac eraill er mwyn gwneud hyn.

 

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r meysydd allweddol lle credwn fod angen ymrwymiad pellach ac mae'n awgrymu camau gweithredu.

 

Atal Canser
 Amcangyfrifir y gellid atal hyd at hanner yr holl ganserau drwy ffyrdd o fyw iach. Mae peidio ag ysmygu, rheoli pwysau'r corff, byw'n egnïol, dewis bwydydd iach, lefel isel o alcohol a chadw'n ddiogel yn yr haul i gyd yn gallu helpu i leihau'r perygl o ganser.
 
 Rydym eisiau gweld;
 • Mwy o ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o'r ffyrdd o leihau'r perygl o ganser a mwy o gydweithio ar draws sectorau
 • Adnabod a chynorthwyo cyfleoedd ar gyfer 'eiliadau addysgu' am negeseuon atal.
Ffocws ar Ganfod Canser yn Gynnar
 Rydym yn croesawu'n frwd y meysydd sy'n canolbwyntio ar ganfod canser yn gynnar yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser ac yn edrych ymlaen at weithio gyda'r llywodraeth i'w cyflawni.
 
 Rydym eisiau gweld:
 • Menter wedi'i chydlynu'n ganolog i wella diagnosis canser cynnar yng Nghymru
 • Ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus dros Gymru gyfan sy'n rhoi sylw i arwyddion a symptomau cyffredin canser a phwysigrwydd mynd yn brydlon at feddyg teulu
 • Tystiolaeth gadarn yn cael ei rhoi i Fyrddau Iechyd i lywio'r gweithredu lleol
 • Ymgyrch gwybodaeth genedlaethol ar fanteision sgrinio am ganser sy'n cynnwys y sector gwirfoddol
 • Gwella'r cymorth i feddygol teulu i'w helpu i gyfeirio cleifion yn amserol am ddiagnosis canser a gwella'r llwybrau'r cyfeirio rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd er mwyn hybu cyfeirio cleifion ymlaen yn brydlon.
Rhoi Triniaeth a Gofal Cyflym, Effeithiol
 Gwyddom fod anghydraddoldebau o hyd o ran mynediad i wasanaethau a thriniaethau ac y gall y rhain arwain at anghydraddoldebau yn y canlyniadau.
 
 Dylai prosesau newydd wella'r cydraddoldeb mynediad i gyffuriau canser ond ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd i bennu faint o gynnydd a wnaed ar y mater hwn. Mae'r mynediad i driniaeth yn dal i fod yn anghyfartal yn fwy cyffredinol; er enghraifft, technoleg radiotherapi neu dechnegau llawfeddygol newydd; ac mewn gwasanaethau canser a gwasanaethau cymorth.
 
 Rydym eisiau gweld:
 • Data cyfoes a mwy o dryloywder o ran mynediad i driniaeth canser
 • Prosesau teg, eglur a chyson ledled Cymru er mwyn sicrhau bod cleifion yn gallu cael mynediad i gyffuriau sy'n effeithiol yn glinigol
 • Bod pobl yn gwybod pa wasanaethau sydd ar gael iddynt; a
 • Bod ganddynt fynediad cyfartal, beth bynnag yw math y canser, daearyddiaeth, oedran, rhyw, statws, ethnigrwydd, ffydd neu anabledd i dimau rhyngddisgyblaethol arbenigol canser
 • Cydymffurfio â thargedau amser aros ar gyfer achosion brys a heb fod yn rhai brys
 • Gwasanaethau penodol wedi'u cydlynu i gleifion canser metastatig a chanlyniadau wedi'u mesur.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateb Anghenion Pobl
 Dylai gwasanaethau canser ganolbwyntio ar anghenion unigol pobl a'u teuluoedd. Nid yw anghenion holistaidd pobl - corfforol, emosiynol, ysbrydol, ariannol ac ymarferol yn cael eu hadnabod neu'n cael sylw bob amser.
 
 Dylai pob person dderbyn cynllun gofal personol sydd wedi'i seilio ar asesiad holistaidd o'i anghenion a dylai hyn fynd ymlaen i'r cyfnod ar ôl y driniaeth.
 
 Yn ogystal mae pobl yn dweud wrthym eu bod yn gwerthfawrogi cael gweithiwr allweddol a enwyd i weithredu fel cydlynydd, rhywun i ateb cwestiynau ac i gyfeirio at y gwasanaethau sydd ar gael i gynorthwyo anghenion unigol pobl.
 
 Byddai'r newidiadau hyn yn helpu i roi cymorth i nifer o bobl i hunanreoli eu cyflwr ar ôl y driniaeth a gallai felly ryddhau adnoddau a chapasiti ar gyfer achosion mwy cymhleth.
 
 Rydym eisiau gweld:
 • Asesu a chynllunio gofal yn cael ei weithredu i bawb sy'n byw gyda chanser
 • Gwella'r wybodaeth a'r cymorth er mwyn annog hunanreoli
 • Dehongli a gweithredu rôl y gweithiwr allweddol yn gyson ledled Cymru
 • Mwy o ddealltwriaeth gan gleifion o rôl y gweithiwr allweddol
 • Crynodeb diwedd triniaeth wedi'i anfon at feddygon teulu'r cleifion
 • System ôl-driniaeth sy'n rhoi'r person yn fwy yn y canol i gynorthwyo'r rhai sydd wedi goroesi canser.
Cydlynu Gofal
 Mae pobl yn dweud wrthym eu bod eisiau i'w gofal fod wedi'i gydlynu'n effeithiol, ar draws gwahanol rannau'r sector statudol a'r sector gwirfoddol yn ystod ac ar ôl triniaeth. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen cydlynu'r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn well a rhwng gofal acíwt a sylfaenol. Dylid rhoi sylw arbennig i adegau pontio megis adeg diagnosis, ar ddiwedd y driniaeth a phan fydd cleifion yn nesáu at ddiwedd eu bywyd.
 
 Mae Nyrsys Arbenigol Clinigol (CNS) a gweithwyr iechyd yn chwarae rhan bwysig wrth gydlynu'r gofal. Fodd bynnag, gwyddom nad oes mynediad cyfartal i CNSs a bod tystiolaeth fod amser nyrsys arbenigol yn cael ei golli. Gwyddom hefyd mai'n ddarniog ac yn anghyson y mae rôl y gweithiwr allweddol yn cael ei gweithredu ac nad yw nifer o gleifion yn ymwybodol o'r cymorth y gallant ddisgwyl ei dderbyn gan eu gweithiwr allweddol.
 
 Rydym eisiau gweld:
 • Ymrwymiad i wella cynllunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
 • Gwella cydgynllunio gofal cleifion unigol ar draws gwasanaethau gofal acíwt a sylfaenol gan gynnwys y sector gwirfoddol
 • Cymorth ychwanegol i bobl ar adegau pontio allweddol
 • Data am ddarpariaeth nyrsys arbenigol clinigol (CNSs) ledled Cymru
 • Ymchwil i rôl y CNSs ac i ba raddau mae cydlynu anghenion gofal yn digwydd
 • Monitro mesurau canlyniadau gweithredu rôl y gweithiwr allweddol.
 • Defnyddio'r canfyddiadau i lywio'r arferion i helpu i asesu'r ffordd orau o ddefnyddio adnoddau.
Rhoi Gofal ar Derfyn Oes
 Gwyddom fod dros 60% o'r bobl dweud yr hoffent farw gartref ond y sefyllfa sydd ohoni yw bod dros 60% o bobl yng Nghymru yn marw yn yr ysbyty. Gwyddom hefyd fod pobl yn poeni y byddant mewn poen ar derfyn eu bywydau. Mae cymorth clinigol arbenigol yn allweddol wrth sicrhau bod terfyn oes pobl heb boen a symptomau. Hefyd dylai gofalwyr a theuluoedd dderbyn y cymorth a'r gofal sydd eu hangen arnynt.
 Rydym eisiau gweld:
 • Mwy o bwyslais ar ddarparu gwasanaethau mewn lleoliadau cymunedol gydag adnoddau priodol i gyflawni hyn
 • Mwy o integreiddio cymorth ar draws pob corff o fewn a'r tu allan i'r sector cyhoeddus
 • Pobl yn cael cymorth i gael sgyrsiau am eu dymuniadau ar derfyn eu hoes. 
 • Dylid dechrau sgwrs ledled Cymru i annog pobl i drafod eu dymuniadau a'u barn am ofal ar derfyn eu hoes.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwella Gwybodaeth
 Mae pentwr o ddata archwiliadau'n cael ei gasglu, ond rydym eisiau sicrhau bod gan gleifion y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud penderfyniadau gwybodus am eu triniaeth a'u gofal canser, a bod Byrddau Iechyd yn gallu asesu a gwella eu gwasanaethau i gleifion canser. Hefyd mae angen data ar Lywodraeth Cymru i'w galluogi hi a'r cyhoedd i ddal Byrddau Iechyd Lleol i gyfrif.
 
 Rydym eisiau gweld data ystyrlon sy'n berthnasol i brofiad cleifion, ansawdd y gwasanaeth a chanlyniadau iechyd yn cael eu casglu, eu coladu ac yn sbardun i weithredu.
 
 Rydym eisiau gweld:
 • Byrddau Iechyd Lleol yn gweithredu ar ganfyddiadau Arolwg o Brofiad Cleifion Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru er mwyn gwella'r gofal a'r cymorth i bobl a'u teuluoedd.
 • Nodi'r mesuriadau canlyniad penodol ar gyfer profiad cleifion a'u cynnwys yn y fframwaith ansawdd newydd.
 • Data a gwybodaeth wedi'u cyflwyno mewn fformat tryloyw a hawdd ei deall fel bod pawb, gan gynnwys rhai wedi'u heffeithio gan ganser, yn deall y wybodaeth.
 • Creu diwylliant cefnogol yn y GIG ar gyfer dysgu o brofiad cleifion ac asesu a gwella ansawdd y gwasanaethau.
 • Casglu data am ddiagnosis metatastig a rheolaidd fel y gellir cynllunio a chyflawni triniaeth a chymorth i'r grŵp hwn yn effeithiol
 • Rhoi cymorth i fentrau fel bod gwybodaeth hygyrch ar gael i gleifion ynghylch dewisiadau triniaeth a gofal a'u hargaeledd.
Targedu Ymchwil
 Mae Cymru wedi bod ar flaen y gad ym maes ymchwil canser dros y blynyddoedd gyda nifer o aelodau'r Cynghrair yn cyfrannu i ddatblygiadau allweddol o ran canfod a thrin y clefyd. Mae datblygu Banc Canser Cymru a Pharc Geneteg Cymru yn gampau allweddol y dylai Cymru fod yn falch ohonynt.
 
 Nawr hoffai'r Cynghrair weld mwy o ffocws ar ddatblygu strategaeth ymchwil canser i Gymru sy'n rhoi cyfeiriad eglur i'r rhai ym maes ymchwil canser o ran sut gallant gyfrannu i weithredu'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser yn llwyddiannus. 
 
 Rydym eisiau gweld:
 • Pobl yn cael gwybodaeth ddigonol ac yn cael mynediad i'r treialon clinigol priodol gan fod yn hyn allweddol ar gyfer ymchwil glinigol a gwella canlyniadau
 • Eglurder a ffocws o ran y seilwaith, y rhwydweithiau a'r ffrydiau ariannu sy'n rhoi cymorth i ymchwil canser yng Nghymru
 • Mwy o gymorth i ymchwil i ofal lliniarol ac ar ddiwedd bywyd yn ogystal â goroesi a materion sy'n gysylltiedig â byw gyda chanser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:-

Susan Morris, Cadeirydd, Cynghrair Canser Cymru  SMorris@macmillan.org.uk  Ffôn: 01656 867974

Cynghrair Canser Cymru: Gofal Canser y Fron, Ymchwil Canser Cymru, Ymchwil Canser y DU, Clic Sergeant, Hosbisau Cymru, Cymorth Canser Macmillan, Maggie's, Marie Curie, Myeloma UK a Tenovus. <http://www.walescanceralliance.org.uk