Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2013

 

 

 

Amser:

09:30 - 11:57

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_300000_11_12_2013&t=0&l=en

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Jocelyn Davies (Cadeirydd)

Peter Black

Christine Chapman

Paul Davies

Mike Hedges

Ann Jones

Julie Morgan

Simon Thomas

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Chris Jones, Llywodraeth Cymru

Neil Surman, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Bethan Davies (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Anne Thomas (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2        Estynnodd y Pwyllgor longyfarchiadau i Peter Black AC am ennill y wobr Aelod Cynulliad y flwyddyn.

 

 

 

</AI2>

<AI3>

2    Ymchwiliad i Gyllido Addysg Uwch: Tystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ar gyllido addysg uwch.

 

 

</AI3>

<AI4>

3    Papurau i’w nodi

3.1 Nodwyd y papurau.

 

 

</AI4>

<AI5>

3.1  Cyllido Addysg Uwch: Gwybodaeth ychwanegol gan Brifysgol Agored Cymru

 

</AI5>

<AI6>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

 

</AI6>

<AI7>

5    Ymchwiliad i Gyllido Addysg Uwch: Trafod y dystiolaeth a gafwyd

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd ynghylch yr ymchwiliad a gofynnwyd i'r clercod gael rhagor o wybodaeth am y canlynol:

·         Llyfr benthyciad i fyfyrwyr

·         Nifer y myfyrwyr AAB/ABB sy'n cofrestru gyda phrifysgolion Cymru

·         Ysgrifennu at y Prif Gynghorwr Gwyddonol ynghylch cyllid ar gyfer gwaith ymchwil

 

 

</AI7>

<AI8>

6    Ardaloedd Menter: Trafod Adroddiad y Pwyllgor

6.1 Trafodwyd yr adroddiad ac awgrymwyd nifer o welliannau. Cytunodd yr Aelodau i drafod y newidiadau y tu allan i'r Pwyllgor.

 

6.2 Nododd yr Aelodau eu bwriad i gyhoeddi'r adroddiad cyn y Nadolig a chytunwyd i wneud cais am ddadl yn y Cyfarfod Llawn.

 

 

 

</AI8>

<AI9>

7    Blaenraglen waith: Gwanwyn 2014

7.1 Trafodwyd a nodwyd y flaenraglen waith.

 

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>