Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales

 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
The Public Accounts Committee

 

 

Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf 2013

Tuesday, 16 July 2013

 

 

Cynnwys
Contents

 

...........

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon

Introductions, Apologies and Substitutions

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog Rhif 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o Weddill y

Cyfarfod

Motion under Standing Order No. 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Remainder

of the Meeting.

 

 

 

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.

 

The proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included.

 

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

Jocelyn Davies

Plaid Cymru

The Party of Wales

Mike Hedges

Llafur
Labour

Sandy Mewies

Llafur

Labour

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig (Cadeirydd y Pwyllgor)
Welsh Conservatives (Committee Chair)

Julie Morgan

Llafur
Labour

Jenny Rathbone

Llafur
Labour

Aled Roberts

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Welsh Liberal Democrats

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

Dan Collier

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Joanest Jackson

Uwch-gynghorydd Cyfreithiol
Senior Legal Adviser

Gareth Price

Clerc
Clerk

 

Dechreuodd y cyfarfod am 9 a.m.

The meeting began at 9 a.m.

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon
Introductions, Apologies and Substitutions

 

[1]               Darren Millar: Good morning and welcome to today’s meeting of the Public Accounts Committee.

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog Rhif 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o Weddill y Cyfarfod
Motion under Standing Order No. 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Remainder of the Meeting.

 

[2]               Darren Millar: I move that

 

the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order No. 17.42(vi).

 

[3]               Are all Members content? I see that you are. In that case, we will clear the hordes from the public gallery.

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 9 a.m.

The public part of the meeting ended at 9 a.m.