Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales

 

 

Y Pwyllgor Cyllid
The Finance Committee

 

 

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2013

Wednesday, 10 July 2013

 

Cynnwys
Contents

 

Papurau i’w Nodi

Papers to Note

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog Rhif 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod

Motion under Standing Order No. 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

 

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.

 

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included.

 

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

Peter Black

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Welsh Liberal Democrats

Christine Chapman

Llafur
Labour

Jocelyn Davies

Plaid Cymru (Cadeirydd y Pwyllgor)
The Party of Wales (Committee Chair)

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

Mike Hedges

Llafur
Labour

Ann Jones

Llafur
Labour

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

Mike Lewis

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Gareth Price

Clerc
Clerk

 

Dechreuodd y cyfarfod am 9.30 a.m.
The meeting began at 9.30 a.m.

 

Papurau i’w Nodi
Papers to Note

 

[1]               Jocelyn Davies: Under the papers to note, Ieuan Wyn Jones has sent in a report on his visit to the Anglesey enterprise zone on 14 June. There is also a note from our visit to the Haven enterprise zone. Are Members happy to note those? I see that you are. Thank you.

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog Rhif 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod
Motion under Standing Order No. 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

[2]               Jocelyn Davies: I move that

 

the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order No. 17.42.

 

[3]               I see that the committee is in agreement.

 

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 9.30 a.m.
The public part of the meeting ended at 9.30 a.m.