Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 6 Mehefin 2013

 

 

 

Amser:

09:30 - 15:40

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
<insert link here>

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Vaughan Gething (Cadeirydd)

Rebecca Evans

William Graham

Elin Jones

Darren Millar

Lynne Neagle

Gwyn R Price

Ken Skates

Lindsay Whittle

Kirsty Williams

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru

Mike Lubienski, Llywodraeth Cymru

Julie Rogers, Llywodraeth Cymru

Dame June Clark

Yr Athro Ceri Phillips, Prifysgol Abertawe

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Fay Buckle (Clerc)

Llinos Madeley (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Catherine Hunt (Dirprwy Glerc)

Joanest Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Victoria Paris (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

Eleanor Roy (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau ac nid oedd dirprwyon.

 

</AI2>

<AI3>

2    Ymchwiliad i weithredu'r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer diabetes yng Nghymru a'i gyfeiriad yn y dyfodol - ystyried yr adroddiad drafft

2.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft.

 

</AI3>

<AI4>

3    Mynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru - ystyried y cylch gorchwyl

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl drafft.

 

</AI4>

<AI5>

4    Paratoi ar gyfer y sesiynau craffu ariannol cyffredinol a chanol blwyddyn ar 18 Gorffennaf

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y materion yr hoffai gael gwybodaeth amdanynt yn y sesiynau craffu ar 18 Gorffennaf.

 

</AI5>

<AI6>

5    Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

5.1 Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

</AI6>

<AI7>

6    Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

6.1 Bu’r Pwyllgor yn cymryd tystiolaeth gan y Fonesig June Clark a’r Athro Ceri Phillips.

 

</AI7>

<AI8>

7    Papurau i'w nodi

7.1 Nodwyd y papurau.

 

</AI8>

<AI9>

7.1  Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Anabledd Cymru - gwybodaeth ychwanegol

 

</AI9>

<AI10>

7.2  Anabledd Cymru - Gwybodaeth ychwanegol: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyflwr y Genedl

 

</AI10>

<AI11>

7.3  Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): CLlLC - Byrddau Diogelu Rhanbarthol

 

</AI11>

<AI12>

7.4  Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Llythyr gan y Dirprwy Weinidog dyddiedig 8 Mai 2013

 

</AI12>

<AI13>

7.5  Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): CLlLC - Gwybodaeth ychwanegol

 

</AI13>

<AI14>

7.6  Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant - gwybodaeth ychwanegol (10 Mai 2013)

 

</AI14>

<AI15>

7.7  Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Llythyr gan y Dirprwy Weinidog dyddiedig 14 Mai 2013 'Pan fydda i'n Barod'

 

</AI15>

<AI16>

7.8  Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Cynhalwyr Cymru - gwybodaeth ychwanegol

 

</AI16>

<AI17>

7.9  Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Comisiynydd Plant Cymru - Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant

 

</AI17>

<AI18>

7.10      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Pobl sy'n Gadael Gofal Sir Ddinbych - gwybodaeth ychwanegol

 

</AI18>

<AI19>

7.11      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru - gwybodaeth ychwanegol

 

</AI19>

<AI20>

7.12      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Gwaith allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ymgysylltu â grwpiau ffocws

 

</AI20>

<AI21>

7.13      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Llythyr gan y Dirprwy Weinidog dyddiedig 20 Mai 2013

 

</AI21>

<AI22>

7.14      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant - Gwybodaeth Ychwanegol (22 Mai 2013)

 

</AI22>

<AI23>

7.15      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Fforwm Gofal Cymru - tystiolaeth ychwanegol

 

</AI23>

<AI24>

7.16      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Alice (Grŵp Barnardo's 16 Mai) - tystiolaeth ychwanegol

 

</AI24>

<AI25>

7.17      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda - gwybodaeth ychwanegol

 

</AI25>

<AI26>

7.18      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Cyngor Gofal Cymru - gwybodaeth ychwanegol

 

</AI26>

<AI27>

7.19      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): CLlLC/Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol - Diffiniad o oedolion mewn perygl

 

</AI27>

<AI28>

7.20      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Papur y Grŵp Cynghori

 

</AI28>

<AI29>

7.21      Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ADSS Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru - llythyr at y Cadeirydd (3 Mehefin 2013)

 

</AI29>

<AI30>

7.22      Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI30>

<AI31>

7.23      Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio)  2012 - Llythyr gan Gadeiryddion yr Is-bwyllgorau

 

</AI31>

<AI32>

8    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfodydd a gynhelir ar 12, 20 a 26 Mehefin

8.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI32>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>