Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 24 Ebrill 2013 i'w hateb ar 1 Mai 2013

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

 

Gofyn i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau

1. Alun Ffred Jones (Arfon):
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am niferoedd y disgyblion sy'n parhau ag addysg cyfrwng Cymraeg ar ôl derbyn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg? OAQ(4)0254(ESK)W

2.William Graham (Dwyrain De Cymru):
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer yr awdurdodau addysg lleol yn Nwyrain De Cymru sy’n destun mesurau arbennig? OAQ(4)0255(ESK)

3. Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei gynlluniau ar gyfer addysg uwch yng Ngogledd Cymru? OAQ(4)0261(ESK)

4. Llyr Huws Gruffydd (Gogledd Cymru):
Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau cymorth i ddisgyblion ag anghenion arbennig o ran cael addysg cyfrwng Cymraeg? OAQ(4)0259(ESK)W

5. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru):
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am brifysgolion Cymru o ran Safleoedd Leiden 2013 y Ganolfan Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (CWTS)? OAQ(4)0258(ESK)

6. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am asesiad ei adran o Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Powys ar gyfer 2013-2014? OAQ(4)0264(ESK)

7. Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn annog mwy o amrywiaeth yn y proffesiwn addysgu? OAQ(4)0252(ESK)

8. Keith Davies (Llanelli):
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gamau  gweithredu Llywodraeth Cymru i gynorthwyo plant ag anghenion addysgol arbennig? OAQ(4)0260(ESK)W

9. Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth):
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am greu ysgolion uwchradd ffederal i helpu i godi safonau addysgol? OAQ(4)0262(ESK)

10. Llyr Huws Gruffydd (Gogledd Cymru):
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei ymdrechion i hyrwyddo'r iaith Gymraeg fel iaith gymunedol? OAQ(4)0266(ESK)W

11. Mike Hedges (Dwyrain Abertawe):
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ba ddarpariaethau sydd wedi'u gwneud yn y setliad cyllido addysg ôl-16 ar gyfer unrhyw gostau adnoddau ychwanegol y bydd ysgolion cyfrwng Cymraeg yn mynd iddynt? OAQ(4)0263(ESK)

12. Elin Jones (Ceredigion):
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl y sector preifat wrth hyrwyddo'r iaith Gymraeg? OAQ(4)0251(ESK)W

13. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru):
Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gyflawni amcanion y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg? OAQ(4)0265(ESK)W

14. Jenny Rathbone (Canol Caerdydd):
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei amcanion strategol mewn perthynas ag addysg feithrin? OAQ(4)0256(ESK)

15. Gwyn Price (Islwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu addysg uwchradd yn Islwyn? OAQ(4)0253(ESK)


Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth  a Thrafnidiaeth

1.  Gwyn Price (Islwyn):  Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i annog y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid yng Nghymru? OAQ(4)0249(EST)

 

2. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith lefelau incwm gwario cartrefi ar yr economi? OAQ(4)0258(EST)

 

3. Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymorth i dwristiaeth yng nghanolbarth Cymru? OAQ(4)0253(EST)

 

4. David Rees (Aberafan): A wnaiff y Gweinidog roi adroddiad cynnydd ynghylch yr effaith ar gymunedau yn sgîl cyflwyno'r Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Rhanbarthol? OAQ(4)0261(EST)

 

5. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu gwasanaeth trên bob awr ar reilffordd y Cambrian? OAQ(4)0263(EST)

 

6. Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru): Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella seilwaith trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru? OAQ(4)0262(EST)

 

7. Aled Roberts (Gogledd Cymru): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â gwelliannau i'r gyffordd rhwng yr A55 a'r A483? OAQ(4)0252(EST)W

 

8. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu ei blaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth yn y 12 mis nesaf? OAQ(4)0255(EST)

 

9. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei hystyriaethau ynghylch cael Ardal Twf Lleol yn Nyffryn Teifi? OAQ(4)0260(EST)W

 

10. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynnydd wrth weithredu'r Adroddiad Dinas-ranbarthau? OAQ(4)0256(EST)

 

11. Alun Ffred Jones (Arfon): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd tuag at greu cysylltiadau trafnidiaeth gwell yng ngogledd-orllewin Cymru? OAQ(4)0251(EST)W

 

12. Ken Skates (De Clwyd): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynorthwyo'r stryd fawr yng Nghymru? OAQ(4)0254(EST)

 

13. Ann Jones (Dyffryn Clwyd): Pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i fynd i'r afael â diweithdra ymhlith ieuenctid yn Nyffryn Clwyd? OAQ(4)0250(EST)

 

14. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer trafnidiaeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OAQ(4)0259(EST)W

 

15. William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i wella'r A487 o amgylch Pont Dyfi? OAQ(4)0257(EST)