Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Dydd Mawrth 16 Ebrill a dydd Mercher 17 Ebrill 2013

Dydd Mawrth 23 Ebrill a dydd Mercher 24 Ebrill 2013

Dydd Mawrth 30 Ebrill a dydd Mercher 1 Mai 2013

***********************************************************************

Dydd Mawrth 16 Ebrill 2013

 

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud) 

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Gyrfa Cymru (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar yr Iaith Gymraeg a Datblygu Economaidd (30 munud)

·         Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd) 2013 (15 munud)

·         Gorchymyn Cynllun Effeithlonrwydd Ynni'r Ymrwymiad Lleihau Carbon 2013 (15 munud)

·         Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Plant a Theuluoedd (15 munud)

·         Cynnig i gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) (60 munud)

·         Cynnig i gymeradwyo'r Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) (5 munud)

·         Cynnig i gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) (60 munud)

·         Cynnig i gymeradwyo'r Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) (5 munud)

 

Dydd Mercher 17 Ebrill 2013 – 13:00

 

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar yr ymchwiliad i bolisi morol yng Nghymru (60 munud)  

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 23 Ebrill 2013

 

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud) 

·         Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Asesiadau o Farchnadoedd Tai Lleol (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf am Ardaloedd Menter (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Ymgysylltu a Datblygiad Ieuenctid (30 munud)

·         Dadl: Gofal Diwedd Oes (60 munud)

 

Busnes y Cynulliad

·         Dadl Fer - Ken Skates (De Clwyd) (30 munud) – gohiriwyd ers 20 Mawrth 2013

 

Dydd Mercher 24 Ebrill 2013

 

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer - Eluned Parrott (Canol De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2013

 

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud) 

·         Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Cyflwyno Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) (60 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Strategaeth Pysgodfeydd Cymru (30 munud)

 

Dydd Mercher 1 Mai 2013

 

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)

·         Cwestiynau i'r Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer - Paul Davies (Preseli Sir Benfro) (30 munud)