Peter Holt
 Prif Swyddog Gweithredu Dros Dro
 Amgueddfa Cymru

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
 —
 Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee
 Senedd Cymru
 Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN
 SeneddDiwylliant@senedd.cymru
 senedd.cymru/SeneddDiwylliant
 0300 200 6565 
 —
 Welsh Parliament
 Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN
 SeneddCulture@senedd.wales 
 senedd.wales/SeneddCulture
 0300 200 6565
 

 

 

 


14 Chwefror 2023

Diogelu casgliadau cenedlaethol Amgueddfa Cymru

Annwyl Peter,

Diolch i chi am eich ymateb i lythyr y Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth i lywio gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24. Trafododd y Pwyllgor eich ymateb yn ei gyfarfod ar 2 Chwefror 2023.

Nododd y Pwyllgor nad oedd cyfeiriad penodol yn eich llythyr ynghylch a fyddai’r cyllid ychwanegol a ddarparwyd yn benodol yn sicrhau bod yr Amgueddfa’n gallu diogelu ymhellach y trysorau cenedlaethol yn ei chasgliadau. Dyma a ddywedodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru wrthym yn ei hymateb i gais tebyg:

As regards that particular risk I am glad to report that the quick action by the Deputy Minister for Arts and Sport to support and provide a grant of £500k has alleviated the failings of the fire and smoke dampers in our building, but the continued reduction in capital funding will only create further and serious risks to the national collections. Therefore, it is vital that Welsh Government provides the additional urgently needed capital funding requested by the National Library as expeditiously as possible. 

Gan hynny, byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech roi sicrwydd nad oes unrhyw risg i’r casgliadau cenedlaethol sydd dan ofal Amgueddfa Cymru o ganlyniad i’ch setliadau cyllidebol gan Lywodraeth Cymru.

Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb maes o law.

Yn gywir,

Text, letter  Description automatically generated

Delyth Jewell AS

Cadeirydd y Pwyllgor

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.

We welcome correspondence in Welsh or English.