SR6 The Electoral Commission

Senedd Cymru | Welsh Parliament

Y Pwyllgor Busnes | Business Committee

Galw am dystiolaeth ar argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd | Call for evidence on recommendations made by the Special Purpose Committee on Senedd Reform

Tystiolaeth gan y Comisiwn Etholiadol | Evidence from The Electoral Commission

The Senedd’s Business Committee is inviting views to inform its consideration of four recommendations made by the Special Purpose Committee on Senedd Reform:

1. The size of the Welsh Government in a larger Senedd

n/a

2. The number of Deputy Presiding Officers in a larger Senedd

Since the passage of the Senedd and Elections (Wales) Act 2020, the Electoral Commission has been formally accountable to the Senedd for our work in Wales. This oversight of our work as it relates to devolved elections and referendums in Wales is carried out by the Llywydd’s Committee. The functions and membership of the Llywydd’s Committee are set out under Standing Order 18B.

Standing Order 18B states the Llywydd’s Committee must be chaired by the Presiding Officer or Deputy Presiding Officer. Any move to allow more Deputy Presiding Officers to be elected would require consideration from the Business Committee as to how the membership and chairing arrangements for the Llywydd’s Committee may need to change as a result.

-

Ers pasio Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020, mae’r Comisiwn Etholiadol wedi bod yn atebol yn ffurfiol i’r Senedd am ein gwaith yng Nghymru. Caiff y trosolwg hwn o’n gwaith fel y mae’n ymwneud ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru ei gyflawni gan Bwyllgor y Llywydd. Mae swyddogaethau ac aelodaeth Pwyllgor y Llywydd wedi’u nodi o dan Reol Sefydlog 18B.

Mae Rheol Sefydlog 18B yn nodi bod yn rhaid i Bwyllgor y Llywydd gael ei gadeirio gan y Swyddog Llywyddu neu’r Dirprwy Swyddog Llywyddu. Byddai unrhyw symudiad i ganiatáu i fwy o Ddirprwy Swyddogion Llywyddu gael eu hethol angen ystyriaeth gan y Pwyllgor Busnes ynghylch sut y byddai angen i’r aelodaeth a’r trefniadau cadeirio ar gyfer Pwyllgor y Llywydd newid o ganlyniad.

 

3. The number of Senedd Commissioners in a larger Senedd

n/a

4. The consequences of a Member changing their political party if elected through a closed proportional list system

n/a