P-03-293 Adolygiad o God Derbyn Ysgolion

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i adolygu’r Cod Derbyn Ysgolion, gan fod y Cod presennol yn gwahaniaethu yn erbyn plant sy’n gallu siarad Cymraeg (Paragraff 2.26) a phlant sydd â chred neu grefydd (Paragraff 2.39). Hefyd, mae angen diwygio’r polisi i roi blaenoriaeth i’r plant hynny a oedd mewn meithrinfa mewn ysgol Gymraeg ar gyfer y dosbarth derbyn. 

Linc i’r ddeiseb:  http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-293.htm

Cynigwyd gan: Y Cynghorydd Arfon Jones

Nifer y llofnodion: 32

Y wybodaeth ddiweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan y deisebydd.