P-03-292 Darparu Toiledau Cyhoeddus

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ymchwilio i’r effeithiau posibl ar iechyd a lles cymdeithasol a allai ddeillio o gau toiledau cyhoeddus, ac yn annog Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canllawiau i awdurdodau lleol i sicrhau darpariaeth ddigonol o doiledau cyhoeddus.

 

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-292.htm

Cynigwyd gan: Y Cynghorydd Louisa Hughes

Nifer y llofnodion: 430

Y wybodaeth ddiweddaraf: Bydd y Pwyllgor yn ystyried y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.