Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Chwefror 2022

Amser: 09.30 - 11.41
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/12723


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd)

Peter Fox AS

Mike Hedges AS

Rhianon Passmore AS

Tystion:

Rebecca Evans AS, Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Anna Adams, Trysorlys Cymru, Llywodraeth Cymru

Andrew Hewitt, Trysorlys Cymru, Llywodraeth Cymru

Lynsey Edwards, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Owain Roberts (Clerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09:15-09:30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod hybrid y Pwyllgor Cyllid.

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

2.1. Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Gwybodaeth bellach yn dilyn trafodaethau â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys; a Gweinidogion Cyllid y Llywodraethau Datganoledig - 11 Chwefror 2022

</AI4>

<AI5>

3       Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pwer i Addasu): Sesiwn dystiolaeth 6

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Anna Adams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Strategaeth Trethi a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Trysorlys Cymru; Andrew Hewitt, Pennaeth Deddfwriaeth Trethi, Trysorlys Cymru; a Lynsey Edwards, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru ar Fil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu).

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

5       Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pwer i Addasu): Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>