Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

17 Tachwedd  2021 – clawr y papurau i’w nodi

Rhif y papur

Mater

Oddi wrth

Gweithredu

Papur 1

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar 22 Medi

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

I’w nodi

Papur 2

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar 22 Medi

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

I’w nodi

Papur 3

Deiseb P-05-1056, Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a

thwristaidd Cymru

Y Pwyllgor

Llywodraeth

Leol a Thai

I’w nodi

Papur 4

Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a Phanel Dyfarnu Cymru: Adroddiadau Blynyddol 2020-21

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

I’w nodi

Papur 5

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

I’w nodi