Text  Description generated with very high confidence

 

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol: blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd

Ymateb ymgynghori gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Chanolfan Llywodraethu Cymru (WGC).

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, e-bostiwch Lilla Farkas (lfarkas@wcva.cymru) a Charles Whitmore (whitmorecd@cardiff.ac.uk).

 

Cyflwyniad

1.      Hoffem ddiolch i'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, Iaith Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol am y cyfle i fwydo i mewn i osod ei flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd. Ysgrifennwyd yr ymateb hwn mewn cydweithrediad gan WCVA a'r WGC yng nghyd-destun Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit - prosiect partneriaeth i gefnogi'r sector gwirfoddol yng Nghymru wrth i'r DU dynnu'n ôl o'r UE ac mae'n ymwneud â'r rhan cysylltiadau rhyngwladol o'r cylch gwaith y pwyllgor, yn fwyaf arbennig mewn perthynas â Brexit. Mae Co-ops & Mutuals Wales a Cytûn hefyd wedi cyfrannu mewnbwn.

 

2.      WCVA yw'r sefydliad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru. Ei weledigaeth yw ar gyfer dyfodol lle bydd y trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella lles i bawb. Ei bwrpas yw galluogi sefydliadau gwirfoddol i wneud gwahaniaeth mwy gyda'i gilydd.

 

3.      Mae'r WGC yn uned ymchwil a noddir ac a gefnogir yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd. Mae'n cynnal ymchwil arloesol i bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi wleidyddol Cymru, yn ogystal â chyd-destunau ehangach llywodraethu tiriogaethol y DU ac Ewrop.

 

4.      Mae’r ymateb hwn yn seiliedig ar ein gwaith mewn perthynas â thynnu’r DU allan o’r Undeb Ewropeaidd ac mae’n benodol i gylch gwaith cysylltiadau rhyngwladol y pwyllgor, gan gynnwys perthynas ‘Cymru’ â phartneriaid Ewropeaidd a byd-eang hefyd.

 

Pa faterion ddylai'r pwyllgor eu blaenoriaethu wrth gynllunio ein rhaglen waith ar gyfer y tymor uniongyrchol a'r tymor hwy?

1.      Ym maes cysylltiadau rhyngwladol, mae Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE/DU (TCA) yn creu strwythur sefydliadol cymhleth i oruchwylio ac adolygu perthynas y DU/UE. Mae hyn yn cynnwys Pwyllgorau Arbenigol, Gweithgorau, y Pwyllgor Partneriaeth Masnach a'r Cyngor Partneriaeth. Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r ddwy ochr ymgynghori â chymdeithas sifil ar weithredu'r Cytundeb. Yn ddomestig mae hyn i ddigwydd trwy'r Grŵp(iau) Cynghori Domestig (DAG) ac yn rhyngwladol trwy'r Fforwm Cymdeithas Sifil (CSF).[1] O ystyried y croestoriadau rhwng y TCA a chymhwysedd datganoledig, mae'n bwysig bod cynrychiolaeth y DU yn y strwythurau hyn yn cynnwys safbwyntiau o Gymru. Fodd bynnag, nid yw'n eglur ar hyn o bryd sut y bydd hyn yn digwydd na sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ymwneud â'r cyrff llywodraethu eraill. Rydym yn argymell bod y Pwyllgor yn craffu ar ymdrechion Llywodraeth Cymru i sicrhau mewnbwn ystyrlon, strwythuredig ac amserol. Bydd hyn hefyd yn hwyluso cydgysylltu ac ymgysylltu â chymdeithas sifil yng Nghymru cyn cyfarfodydd TCA allweddol.

 

2.      Mae darpariaethau'r TCA ar gydweithrediad seneddol yn cynnwys sefydlu Cynulliad Partneriaeth Seneddol yn ddewisol, i gyfnewid barn rhwng Aelodau Senedd Ewrop a Senedd y DU ar weithredu'r Cytundeb. Rydym yn argymell bod y Senedd, gyda'i chymheiriaid ledled y DU, yn ystyried sut y bydd mewnbwn datganoledig hefyd yn cael ei hwyluso i'r strwythur hwn.

 

3.      Croesawom ni lansiad y Strategaeth Ryngwladol ar gyfer Cymru y llynedd ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sefydlu Cymru fel cenedl sy'n edrych tuag allan ac yn gyfrifol yn fyd-eang. Er nad oes portffolio gweinidogol pwrpasol ar gyfer cysylltiadau rhyngwladol ar hyn o bryd, mae'r uchelgeisiau a'r gweledigaethau a nodir yn y strategaeth yn parhau i fod yn berthnasol. Yng nghyd-destun Brexit yn cael effaith negyddol ar yr amodau sylfaenol ar gyfer cydweithredu trawsffiniol cymdeithas ddinesig, bydd angen i Lywodraeth Cymru feithrin amgylchedd sy'n grymuso sefydliadau i nodi a bachu cyfleoedd i gydweithredu â'r UE ac yn fyd-eang.

 

3.1  Amlygwyd yr awydd i gynnal cysylltiadau presennol ac adeiladu cysylltiadau newydd â phartneriaid Ewropeaidd ar ôl i'r DU dynnu'n ôl o'r UE, ac i Gymru gadw ei rhagolwg rhyngwladol fel un o'r prif flaenoriaethau ôl-Brexit i'n sector. Mae'r perthnasoedd hyn yn rhoi cyfle gwerthfawr i sefydliadau rannu’r dysgu ac ymarfer gorau, a chydweithio ar fuddiannau a phryderon a rennir. Gall tynnu’r DU allan o’r UE, ac o’r rhan fwyaf o raglenni’r UE atal momentwm yn y maes hwn a bydd yn creu bwlch yn y ddarpariaeth o weithgareddau cydweithredu trawsffiniol.

 

3.2  Mewn ymateb i'r pryderon hyn, croesawom ni ymdrechion Llywodraeth Cymru i gefnogi cydweithredu trawsffiniol trwy'r alwad ddiweddar gan SCoRE Cymru sy'n ceisio hwyluso mynediad i Horizon Europe a chynyddu cydweithrediad Môr Iwerddon gan liniaru diweddu rhaglen ETC Cymru yn y pen draw. Rydym hefyd yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi ceisio mynd i'r afael â'r pryderon hyn o dan y Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol. Mae hwn yn cynnwys adran weithio ryngwladol a thrawsffiniol bwrpasol sy’n trafod ‘Cronfa Hyblyg’ i fuddsoddi mewn cyfleoedd trawsffiniol a rhyngwladol ar raddfa fach ac ‘Agile Fund Plus’ i fuddsoddi mewn cyfleoedd ar raddfa fwy. Rydym yn amau ​​bod y cynlluniau hyn wedi cael eu rhwystro gan hynt Deddf Marchnad Fewnol y DU y mae'n ymddangos ei bod yn hwyluso canoli amnewidiadau ar gyfer Cyllido'r UE sy'n osgoi Llywodraeth Cymru. Rydym yn argymell bod y Pwyllgor yn craffu ar ymdrechion parhaus Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y dirwedd yng Nghymru yn gefnogol i gyfleoedd trawsffiniol er gwaethaf yr heriau hyn.

 

3.3  Fel yr adlewyrchir yn y Strategaeth Ryngwladol hefyd, nid yw meithrin perthnasoedd â phartneriaid y tu allan i'r DU yn gyfyngedig i'r UE ac Ewrop, er enghraifft mae gan Gymru raglenni sefydledig yn Affrica eisoes. Mae'n bwysig nodi bod cymdeithas ddinesig yn gwneud cyfraniad sylweddol at adeiladu'r cysylltiadau hyn, sy'n aml yn digwydd y tu allan i'r strwythurau ffurfiol wrth i berthnasoedd ddatblygu waeth beth fo'r llywodraeth, ond mae'r rhain yn gweithredu mewn hinsawdd a gefnogir yn amlwg gan Weinidogion ac ni ddylid eu hesgeuluso. Er enghraifft, adlewyrchodd Co-ops & Mutuals Wales i ni eu bod yn ystod 2021-2022 yn bwriadu archwilio cyfleoedd pwysig ar gyfer dysgu rhwng cymheiriaid rhwng Ysgolion Uwchradd Cymru a Malaysia. Fe wnaethant hefyd nodi diddordeb ehangach ymhlith ysgolion mewn cysylltiadau datblygiedig rhyngwladol, gydag un pennaeth yn tynnu sylw at werth y cysylltiadau presennol sydd gan eu hysgol ag Ysgol yn Lesotho. Mae Cytun hefyd wedi nodi mewn trafodaethau ar Brexit, bod cyfleoedd fel gefeillio yn parhau i fod yn bosibl ac y dylid eu hannog.

 

3.4  Rydym yn croesawu cynllun Llywodraeth Cymru i lansio rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol newydd a fydd yn cynnwys symudedd staff a phartneriaeth strategol hefyd, fodd bynnag, nid yw'n eglur a fydd gwirfoddoli rhyngwladol yn weithgaredd cymwys o dan y rhaglen hon. Mae colli mynediad i'r Corfflu Undod Ewropeaidd yn ergyd sylweddol i'r cyfleoedd gwirfoddoli hyn yng Nghymru, a gobeithiwn y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â'r bwlch hwn yn y rhaglen.

 

 

 

 

 

Sut mae Brexit a'r berthynas newydd rhwng y DU a'r UE yn effeithio arnoch chi neu'ch sefydliad?

 

Effeithiau systematig ar dirwedd y mae'r sector gwirfoddol yn gweithredu ynddo

1.      Mae WCVA a’r WGC wedi bod yn ymgysylltu â’r sector gwirfoddol mewn trafodaethau ar effaith Brexit cyn ac ar ôl diwedd y cyfnod pontio. Ers diwedd y cyfnod pontio mae sawl thema wedi dod i'r amlwg o'r sgyrsiau hyn. Mae Brexit yn sylfaenol yn newid y dirwedd a llywodraethu tiriogaethol y mae ein sector yn gweithredu oddi mewn iddo, gan arwain at newidiadau systemig. Mae'n debygol y bydd angen ailystyried hefyd sut mae'r sector yn blaenoriaethu pa lefelau polisi y mae'n eu monitro ac yn ymgysylltu â nhw i ddylanwadu ar gyfer rhai. Mae Llywodraeth y DU yn canoli rheolaeth ffrydiau cyllido ar ôl yr UE ac yn sefydlu timau newydd yng Nghaerdydd (gan gynnwys o MHCLG, BEIS a DIT). Bydd angen i'r sector ddeall y patrymau newidiol hyn a meithrin perthnasoedd lle bo angen, er enghraifft: ASau a fydd â rôl newydd i'w chwarae wrth ariannu, Llywodraeth y DU ei hun yng Nghaerdydd a Whitehall a chyrff newydd yn cael eu sefydlu fel y Swyddfa ar gyfer Diogelu'r Amgylchedd a'r Awdurdod Monitro Annibynnol ar hawliau dinasyddion yr UE. Yn hanfodol, mae'r cydbwysedd newydd hwn yn cynnwys newidiadau yn y modd y mae sefydliadau'n gweithio ar draws lefelau Ewropeaidd, y DU a Chymru.

 

2.       Mae Brexit yn parhau i fod yn ffynhonnell ansicrwydd gan nad ydym eto wedi teimlo effaith lawn llawer o newidiadau:

 

2.1  Nid yw cyllid yr UE yn dod i ben yn llawn tan 2023 ac mae Covid-19 wedi gohirio neu guddio rhai effeithiau (cyfyngiadau ar symudedd rhyngwladol er enghraifft)

2.2  Nid yw'r holl newidiadau disgwyliedig wedi'u gweithredu (mecanweithiau llywodraethu'r TCA er enghraifft)

2.3  a newidiadau posibl i'r dirwedd gyfreithiol ddomestig ar lefel y DU yn parhau

 

3.      Mae sawl nodwedd ddiffiniol o'r dirwedd polisi newydd hon yn cyfrannu at yr ansicrwydd hwn ac sy'n gosod gofynion newydd ar allu cyfyngedig iawn ein sector eisoes. Mae'r rhain yn cynnwys rhyngweithio a allai fod yn gymhleth rhwng newydd-deb darpariaethau trin â thegwch y TCA a chyfleoedd newydd ar gyfer newidiadau sy'n deillio o gymwyseddau sy'n dychwelyd i'r lefelau datganoledig a'r DU. Mae patrymau datganoli cyfnewidiol hefyd yn llifo o Ddeddf Marchnad Fewnol y DU, nad yw eu heffeithiau llawn yn cael eu deall eto ond y credir yn gyffredin eu bod yn rhwystro gallu Cymru i weithredu polisi datganoledig yn effeithiol, gan gynnwys ymateb i newidiadau cysylltiedig â Brexit. Fel enghraifft o hyn, nodwn fod ymdrechion Llywodraeth Cymru i gynnwys cefnogaeth i fentrau cydweithredu trawsffiniol yn ei Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol, yn debygol o gael eu tanseilio os bydd Llywodraeth y DU yn parhau i ganoli amnewid cyllid yr UE.

 

4.      Mae sefydliadau wedi tynnu sylw at heriau gallu wrth fonitro a chraffu ar y newidiadau hyn yn ddomestig ac yn rhyngwladol. Ac eto, mae monitro tirwedd yr UE am newidiadau y byddai cymunedau yng Nghymru fel arall wedi elwa ohonynt yn cael ei ystyried yn bwysig wrth lywio llunio polisi domestig. Gallai enghreifftiau cynnar o hyn gynnwys newidiadau sydd ar ddod fel Deddf Hygyrchedd yr UE[2] a gwelliannau o amgylch cyflog cyfartal.[3] Mae diddordeb ehangach hefyd mewn monitro effeithiau dargyfeirio polisi gweithredol a goddefol posibl dros amser. Gallai hyn gynnwys effaith peidio â bod o fewn cylch gwaith prif ffrydio hawliau'r UE mwyach. Mae hyn wedi gwella polisi ar gyfer pobl anabl er enghraifft, a nodwn fod yr UE yn fuan i gadarnhau Confensiwn Istanbwl - rhywbeth y mae'r DU wedi bod yn ei oedi. Mae enghreifftiau pellach yn dechrau dod i'r amlwg, gydag arwyddion cynnar yn cael eu hamlygu gan sefydliadau amgylcheddol ym maes rheoliadau cemegolion.[4]

 

5.      Mae cydweithredu trawsffiniol parhaus â sefydliadau cymdeithas sifil yr UE yn cael ei ystyried yn bwysicach nag erioed i hwyluso'r craffu hwn ac i barhau i ddysgu o ddyfeisiau polisi ein gilydd. Fodd bynnag, bydd llai o adnoddau ar gael i wneud hynny oherwydd colli cyllid yr UE, absenoldeb cydweithredu trawsffiniol fel blaenoriaeth mewn cyllid amnewid ar lefel y DU, yr angen i ailgyfeirio mwy o adnoddau sector i ymgysylltu ar lefel y DU ac ymateb i gofynion sefydliadol y TCA.

 

6.      Mae ein sector wedi mynegi diddordeb arbennig yn llywodraethiant y TCA a'r strwythurau ffurfiol y mae'n eu creu ar gyfer cymdeithas sifil: y CSF a DAG. Ar hyn o bryd rydym yn sgwrsio â phartneriaid ledled y DU ar sut y gall y sector gwirfoddol, o bosibl mewn partneriaeth â'r undeb llafur a'r sectorau preifat, ysgogi eu hunain yn ac o amgylch y cyfleoedd newydd hyn ar gyfer trafod cymdeithas ddinesig drawsffiniol. Mae'r strwythurau hyn wedi dod yn arfer cyffredin yng nghytundebau masnach yr UE ers cytundeb 2011 yr UE/De Korea, er bod eu gweithrediad yn ymarferol yn amrywio o bartner masnachu i bartner masnachu. O ystyried y berthynas sydd eisoes yn bodoli rhwng y DU a'r UE, a rhwng eu cymdeithasau sifil, mae ein sector yn awyddus i'r rhain ddarparu llwyfan uchelgeisiol i gymdeithas sifil yng Nghymru a'r DU chwarae rôl wrth drafod, monitro, rhannu gwybodaeth am, a dylanwadu ar ddatblygiad perthynas y DU/UE. Fodd bynnag, yn seiliedig ar brofiad blaenorol yr UE yn y maes hwn, rydym yn rhagweld sawl her.

 

 

6.1  Ac eithrio'r sector amgylcheddol, ychydig iawn o ymwybyddiaeth sydd gan y sector gwirfoddol yng Nghymru o'r rôl y gall ei chwarae yn llywodraethu democrataidd cysylltiadau rhyngwladol, ac o ganlyniad, nid oes ganddo lawer o allu ac arbenigedd. Bu’n rhaid i Lywodraeth y DU fuddsoddi’n helaeth mewn uwchsgilio staff yn y maes hwn - bydd hyn yn debygol o fod yn ofynnol i’n sector hefyd, er y bydd ei adnoddau yn her.

 

6.2  Mae cysylltiadau allanol a masnach yn fater a gadwyd yn ôl, ac mae'r cyrff newydd hyn yn cynrychioli'r DU gyfan, ond mae gweithredu'r toriadau TCA yn torri ar draws buddiannau datganoledig. Felly, rydym yn argymell bod y Pwyllgor yn monitro ymdrechion Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y mecanweithiau hyn yn cynnwys gweithdrefnau ffurfiol i ganiatáu ar gyfer mewnbwn datganoledig strwythuredig. Credwn fod gennym y strwythurau a'r arferion ar waith yng Nghymru i ysgogi trafodaeth sector gyda Llywodraeth Cymru yn y cyfarfodydd mecanwaith cymdeithas ddinesig hyn ac o'u cwmpas, ac o amgylch cyfarfodydd lefel uwch fel y Cyngor Partneriaeth a'r Pwyllgor Partneriaeth Masnach. Fodd bynnag, mae gallu gwneud hynny yn dibynnu ar newid sylweddol yn y modd y mae Llywodraeth y DU yn ymgysylltu â Llywodraeth Cymru a'n sector. Yn wir, mae parodrwydd llywodraeth ddomestig i weithio gyda'i chymdeithas sifil yn fater cyffredin ym mherthynas fasnachu eraill yr UE. Mae angen rhybudd digonol arnom o gyfarfodydd ac agendâu sydd ar ddod, yn ogystal â chyhoeddi cofnodion a materion sefydliadol eraill yn dryloyw i ymgynghori â'r sector yn amserol ac i sicrhau bod yr ymarferion hyn yn ddefnyddiol i'r DU a'r UE. Fodd bynnag, nid yw ymgynghoriad cyfredol Llywodraeth y DU ar hyn yn awgrymu’r lefel hon o uchelgais. Nodwn fod yr Arglwydd Frost wedi nodi’n ddiweddar: ‘mai natur cymdeithas sifil yw nad oes angen caniatâd y Llywodraeth arni i ddatblygu cysylltiadau o’r fath ac i weithio’n effeithiol gyda fforymau a sefydlwyd o dan y cytuniadau. Rydym yn sicr yn gobeithio y byddai hynny'n digwydd.’[5] Fodd bynnag, ym mhrofiad yr UE, mae effeithiolrwydd mecanweithiau'r gymdeithas sifil yn ei chytundebau masnach wedi'i ragamodi i raddau helaeth ar barodrwydd y llywodraeth ddomestig i ymgysylltu'n barhaus ac mewn dull strwythuredig â chymdeithas sifil ac i sefydlu'r gweithdrefnau hyn a'u hadnoddu (ysgrifenyddiaeth yn benodol) mewn ffordd sy'n hwyluso hyn.

 

6.3  Mae'r TCA yn galw am gynrychiolaeth sefydliad cymdeithas sifil ehangach nag arfer - gan gynnwys er enghraifft grwpiau hawliau dynol. Rydym yn pryderu y gallai bwlch cynrychiolaeth ddod i'r amlwg os na fydd Llywodraethau Cymru a'r DU yn cymryd camau rhagweithiol i sicrhau bod ystod eang o sefydliadau yn gallu bwydo i'r broses hon. Mae hyn yn cynnwys y tu mewn a'r tu allan i'r strwythurau ffurfiol. Mae gennym gwestiynau penodol ynghylch Llywodraeth y DU yn negodi cylch gwaith y CSF i ran dau o'r TCA (masnach) oherwydd bod rhannau eraill o'r cytundeb yn amlwg yn berthnasol i fuddiannau cymdeithas ddinesig (Rhaglenni'r UE a gorfodaeth cyfraith/cydweithredu barnwrol er enghraifft fel mae goblygiadau hawliau dynol i'r rhain). Nodwn hefyd fod Llywodraeth y DU wedi negodi dileu’r gofyniad bod cynrychiolaeth cymdeithas ddinesig ar y CSF yn ‘gytbwys’, gan fod hyn yn nodwedd gyffredin o gytundebau masnach yr UE. Rydym yn pryderu y bydd hyn yn blaenoriaethu'r sectorau preifat ac undebau llafur yn ormodol gan beri anfantais i'r sector gwirfoddol. Er mwyn lliniaru hyn, rydym yn gobeithio gweithio gyda Llywodraeth Cymru i adeiladu sianeli mwy cynrychioliadol yng Nghymru i fwydo i lywodraethu'r TCA.

 

7.      Mae'r fframweithiau Cyffredin a'r adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol hefyd yn newid y ffordd y mae Llywodraethau Cymru a'r DU yn gweithio. Amlygwyd pryderon i ddechrau ynghylch tryloywder y broses fframweithiau cyffredin, ac mae'n dal yn aneglur sut mae'r diwygiadau hyn yn cyd-fynd â chyd-destun ehangach gwaith rhynglywodraethol, er enghraifft ar fewnbwn datganoledig i'r cyrff TCA.

 

Effeithiau penodol a thematig

8.      Mae sefydliadau hefyd yn tynnu sylw at bryderon thematig penodol. Yn ein hymgysylltiad â'r sector ers diwedd y cyfnod pontio, y mater a grybwyllir amlaf yw colled y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd a'r effaith sylweddol y bydd hyn yn ei chael ar y sector gwirfoddol yng Nghymru.

 

8.1  Mae'r sector wedi sicrhau dros £ 190miliwn yn uniongyrchol gan Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru (o dan Raglenni cyfredol 2014-2020) gyda mwy o arian yn cael ei dynnu i lawr trwy gontractau. Nid yw effaith colli'r ESIFs wedi'i gyfyngu i faint o arian a dynnir yn ôl ond hefyd y trosoledd y mae'r cyllid wedi'i alluogi.

 

8.2  Mae hyfywedd rhai sefydliadau gwirfoddol sy'n derbyn cyllid ESIF yn ansicr. “Rydyn ni wedi gallu tyfu'n rhannol oherwydd y rôl y mae ein prosiectau mawr [wedi'i hariannu gan ESIF] wedi ei chwarae wrth gefnogi ein gweithgareddau craidd. Os collir nifer o’r prosiectau hyn, gallai’r effaith fod yn drychinebus i’r sefydliad ”.[6]

 

8.3  Mae rhai yn rhagweld effaith economaidd y pandemig, tynnu'r ESIFs, ar y cyd â'r pwysau presennol a gyflwynir gan lymder, yn gwthio awdurdodau lleol tuag at hunan-gadwraeth - ar draul y sector gwirfoddol. “Os bydd Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru yn ymdrochi’r deorfeydd ac yn tynnu danfon yn fewnol, bydd sefydliadau [sector gwirfoddol] yn mynd”.[7]

 

8.4  Mae Brexit, tynnu'r ESIFs yn ôl a'r newid i'w disodli wedi gorfodi'r sector gwirfoddol i ail-werthuso ei berthynas â Llywodraeth y DU. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae llawer o bwyntiau dylanwad y sector wedi canolbwyntio ar Lywodraeth Cymru a'r Comisiwn Ewropeaidd. Trwy egwyddor y bartneriaeth, mae'r sector gwirfoddol wedi bod yn bartner gweithredol, cyfartal wrth ddylunio, darparu a rheoli'r ESIFs yng Nghymru. Mae’r pwerau cymorth ariannol o fewn Deddf Marchnad Fewnol y DU yn cael effaith sylweddol ar Gymru ac, mewn sawl ffordd, mae wedi ein cludo yn ôl i ddyddiau cyn datganoli. Fel sector mae angen i ni ailadeiladu ac ailffocysu ein hymgysylltiad a'n dylanwad, er mwyn sicrhau cyfranogiad y sector gwirfoddol yn y rhaglenni newydd.

 

9.      Mae'r hyn a nodwyd yn ail-fwyaf o ran effaith gan sefydliadau yn ein hymgysylltiad cynnar ar ôl pontio yn ymwneud â chyfres o effeithiau sy'n deillio o golli rhyddid i symud.

 

9.1  Mae rhanddeiliaid yn ystyried anghenion tymor hir dinasyddion yr UE yng Nghymru nawr bod y dyddiad cau ar gyfer EUSS wedi bod. Ar hyn o bryd mae Llywodraethau Cymru a'r DU yn ariannu sefydliadau i ddarparu cefnogaeth. Fodd bynnag, nid yw'n eglur pa mor hir y bydd hyn yn para a bydd angen cefnogaeth ar y bobl fwyaf agored i niwed yn y blynyddoedd i ddod. Disgwylir i anghenion pellach ddod i'r amlwg maes o law gan fod yn rhaid i ddinasyddion yr UE ddangos rheswm dilys dros golli'r dyddiad cau a bydd y rhai sydd wedi sicrhau statws wedi'u setlo o flaen llaw yn wynebu terfynau amser personol i drosglwyddo drosodd i statws cwbl sefydlog.

 

9.2  Yn gyffredinol, amlygwyd symudedd fel pryder sylweddol i'r sector Celfyddydau a Diwylliant sy'n wynebu baich triphlyg mentrau cydweithredu trawsffiniol llai (Ewrop Greadigol), colli cronfeydd strwythurol yr UE a rhwystrau newydd sylweddol i symudedd rhyngwladol. Mae hyn hefyd yn bryder i sefydliadau pobl anabl,[8] sydd wedi tynnu sylw at heriau i'r sector gofal cymdeithasol a recriwtio cynorthwywyr personol Ewropeaidd oherwydd rheolau mewnfudo newydd. Mae goblygiadau pellach ar gyfer dyfodol gwirfoddoli rhyngwladol yng Nghymru sydd bellach yn wynebu gwactod cyllido o ganlyniad i dynnu’r DU allan o’r Corfflu Undod Ewropeaidd. Mae risg sylweddol y bydd rhwystrau a chostau cynyddol (megis fisâu, y gordal gofal iechyd, gofynion pasbort ar gyfer dinasyddion yr UE sy'n dymuno gwirfoddoli yng Nghymru, cyfieithu dogfennau ar gyfer y broses fisa) yn atal pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig rhag gallu cael mynediad i’r cyfleoedd hyn.

 

9.3  Amlygwyd gofynion newydd ar deithio Ewropeaidd i ni hefyd fel rhai sy'n cael effaith anghymesur ar rai grwpiau, yn enwedig pobl sy'n teithio gydag anableddau. Er enghraifft, mae'r dirwedd ar gyfer defnyddio bathodynnau glas y DU yn yr UE yn wahanol,[9] ac mae Guide Dogs UK wedi tynnu sylw at gostau uwch o fynd â chŵn cymorth dramor.[10]

 

10.  Y pryder trydydd fwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â Brexit i ni yn ein hymgysylltiad â'r sector yw awydd i ddyfnhau ac adeiladu cysylltiadau rhyngwladol newydd (gan gynnwys er enghraifft cryfhau cyfranogiad Cymru yng Nghyngor Ewrop) ac i'r sector gael cefnogaeth iddo archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithredu trawsffiniol a thrawswladol gyda'r UE ac yn fyd-eang.

 

10.1     Mae'r diffyg adnoddau a gallu yn rhwystr sylweddol i lawer yn y maes hwn. Mae gallu wedi dod yn fwy cyfyngedig fyth oherwydd y pandemig sydd wedi rhoi pwysau enfawr ar sefydliadau gwirfoddol i ateb y galw cynyddol ar eu gwasanaethau wrth ymdrechu gyda chynaliadwyedd ariannol. Bydd colli rhaglenni’r UE sy’n meithrin cydweithredu trawsffiniol a rhyngwladol (e.e. Interreg, Erasmus+, Corfflu Undod Ewropeaidd) y mae’r sector wedi bod yn ymwneud ag ef, yn ychwanegu rhwystrau pellach.

 

 

10.2     Yn ogystal â'r cyfranogiad mewn rhaglenni cydweithredu tiriogaethol, mae'r sector gwirfoddol hefyd wedi chwarae rhan weithredol yn Erasmus+ a rhaglen Corfflu Undod Ewrop. Er bod Llywodraeth y DU wedi lansio'r Cynllun Turing i ddisodli Erasmus+, mae cyfranogiad yn y rhaglen newydd hon wedi'i gyfyngu i symudedd myfyrwyr, ac eithrio cyfnewidiadau staff a chyfleoedd gwirfoddoli rhyngwladol. Mae gweithgareddau o dan ddwy llinyn arall o Erasmus + hefyd wedi'u hepgor o'r Cynllun Turing: prosiectau partneriaeth strategol sy'n galluogi sefydliadau i gydweithredu â phartneriaid rhyngwladol i feithrin arloesedd a chyfnewid arferion da (prosiectau Erasmus+ Gweithred Allwedddol 2) a gweithgareddau strategol sy'n cefnogi diwygio polisi ledled yr UE o fewn addysg, hyfforddiant ac ieuenctid (prosiectau Erasmus+ Gweithred Allweddol 3).

 

11.  Yn olaf, mae sefydliadau hefyd wedi tynnu sylw at gwestiynau ynghylch newidiadau posibl ar ôl Brexit i'r drefn TAW a newidiadau parhaus i gaffael. Yn yr achos olaf, ystyrir bod y dirwedd yn fwyfwy cymhleth oherwydd rheolau TCA newydd, yn ogystal â diwygiadau ar lefelau'r DU a Chymru a fframwaith cyffredin newydd. Mae cwestiynau hefyd yn cael eu codi mewn perthynas â newidiadau posib ehangach i fframwaith Hawliau Dynol y DU, yn ogystal â safonau llafur ac amgylcheddol.

 

 

Pa gymorth ydych chi wedi'i gael i ymateb i'r newidiadau?

 

Cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru

1.      Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi'r sector gydag ymgysylltiad rheolaidd sydd:

1.1   wedi helpu i lywio ein datblygiad o wybodaeth ar gyfer y sector trwy gydol y broses Brexit

1.2  wedi hwyluso cydlynu yn benodol o amgylch Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE

1.3  a'n galluogi i helpu i dargedu'r gefnogaeth ariannol y mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi'i darparu i'r sector trwy Gronfa Drosglwyddo'r UE.

 

2.      Cafodd WCVA gyllid gan Gronfa Bontio’r UE Llywodraeth Cymru ar gyfer Grymuso Cymunedau yng nghyd-destun prosiect Brexit. Fe wnaeth yr arian alluogi WCVA i wneud ymchwil ar effeithiau colli'r ESIFs a'r effaith y gallai hyn ei chael ar gynaliadwyedd a darpariaeth sector gwirfoddol Cymru.

 

3.      Ariannodd y prosiect hefyd ymweliad rhwydweithio â Brwsel ar gyfer grŵp o gynrychiolwyr y sector gwirfoddol, gyda'r nod o archwilio sut y gall sector gwirfoddol Cymru ddatblygu a chryfhau ei gysylltiadau â phartneriaid Ewropeaidd ar ôl Brexit. Yn ystod yr ymweliad bu'r ddirprwyaeth yn cynnal sgyrsiau ar ystod eang o faterion gydag amryw o sefydliadau, rhwydweithiau a sefydliadau Ewropeaidd.

 

4.      Derbyniodd WCVA hefyd £430k gan Gronfa Drosglwyddo’r UE i gefnogi datblygiad cychwynnol ac uwchraddio Hwb Gwybodaeth Cymorth Trydydd Sector Cymru (TSSW) wedi hynny. Mae'r Hub yn fanc adnoddau ledled Cymru gyda gwybodaeth, arweiniad, rhwydweithio a dysgu, sy'n galluogi'r sector gwirfoddol i dyfu, adeiladu gwytnwch a gwella eu heffaith mewn cymunedau, gan greu etifeddiaeth hirdymor ar ôl Brexit.

 

5.      Derbyniodd Anabledd Cymru mewn partneriaeth â WCVA’s a Phrosiect Fforwm Brexit WGC gyllid o £72k gan Gronfa Drosglwyddo’r UE i helpu pobl anabl i baratoi ar gyfer goblygiadau Brexit ar eu bywydau, trwy ddarparu cyfleoedd ymgysylltu hygyrch, gwybodaeth a deunydd cyfeirio. Hefyd, darparodd Llywodraeth Cymru gyllid i Wales Arts International ar gyfer ei phrosiect Infopoint UK y gwnaethom gefnogi ei sefydlu.[11] Nod y prosiect hwn yw gwella symudedd artistiaid yn y dirwedd ôl-Brexit.

 

Cefnogaeth gan Lywodraeth y DU

6.      Ar wahân i'r datganiad yn cadarnhau parhad gweithrediadau a gymeradwywyd o dan y rhaglenni Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, ychydig iawn o wybodaeth a gynigiodd Llywodraeth y DU i ddechrau am yr hyn a allai ddod nesaf. Roedd y diffyg tryloywder hwn yn golygu anallu i gynllunio o flaen llaw ac mae wedi gadael llawer o sefydliadau gwirfoddol yn barod i ddelio â diwedd yr ESIFs.

 

7.      Er, hyd eithaf ein gwybodaeth, cymerodd Llywodraeth y DU ei dull o gynllunio a datblygu ei pholisïau cyllido newydd yn 'fewnol', ymgynghorodd Llywodraeth Cymru yn agored ar ei Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol a sefydlu grwpiau llywio traws-sector i arwain y datblygu ei bolisïau cyllido newydd.

 

8.      Dros y misoedd diwethaf, gyda rhyddhau ei Chronfeydd Codi’r Gwastad, Adfywio Cymunedol a Perchnogeth Cymunedol, mae ymgysylltiad Llywodraeth y DU â'r sector wedi gwella rhywfaint. Er enghraifft, gwnaethom ofyn yn ddiweddar i Lywodraeth y DU gyflwyno sesiwn yn benodol ar gyfer sector gwirfoddol Cymru ar y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol mewn partneriaeth â WCVA - gan hysbysu grwpiau o'r cyfle, y broses ymgeisio a gyda chyfle i fynd i'r afael â chwestiynau'r sector - ymatebodd Llywodraeth y DU yn gyflym ac yn gadarnhaol i'r cais hwn. Mae angen mwy o weithio cydweithredol yn y modd hwn.

 

9.      Rydym yn rhagweld y bydd yr ymgysylltiad gwell hwn yn parhau, ar ôl sefydlu cyd-dîm MHCLG a BEIS Cymru yn ddiweddar. Hyd yn hyn, mae'r tîm hwn wedi bod yn hygyrch ac yn barod i ymgysylltu â'r sector gwirfoddol. Er ein bod yn ymwybodol o faint y tîm hwn a'r cyfyngiadau y gallai hyn eu cyflwyno.

 

 

Pa gefnogaeth bellach, os o gwbl, sydd ei hangen gan Lywodraethau Cymru a'r DU?

 

1.      Bydd yr ymgysylltiad rheolaidd hwn yr ydym wedi'i gael â Llywodraeth Cymru trwy gydol y broses Brexit yn hanfodol i gefnogi'r sector gwirfoddol i lywio'r newidiadau gweinyddol, cyfreithiol a chyfansoddiadol sy'n deillio o Brexit wrth iddynt ddechrau siapio. Mae hyn yn arbennig o wir wrth ystyried bod llawer o strwythurau llywodraethu newydd ynghlwm â’r TCA a fydd yn elwa o fewnbwn datganoledig gan Lywodraeth Cymru a'r sector gwirfoddol. Credwn y bydd lefel uchel o gydlynu trafodaethau ynghylch effeithiau parhaus perthynas y DU/UE rhwng y sector a Llywodraeth Cymru yn hwyluso'r mewnbwn hwn ar lefel y DU.

 

2.      Gyda'r cronfeydd newydd yn gweithredu ledled y DU gan ddefnyddio'r pwerau cymorth ariannol yn Neddf Marchnad Fewnol y DU, rydym yn ymwybodol bod rôl Llywodraeth Cymru wrth lunio'r cronfeydd hyn, er budd y sector yng Nghymru, yn gyfyngedig.

 

3.      Bydd holl waith ESIF yn dod i ben yn 2023, heb unrhyw ffrwd ariannu tebyg i'w ddisodli. Bydd yn gadael tyllau sylweddol yng nghyllidebau Llywodraeth Cymru ac yn anochel yn achosi i'r sector gwirfoddol golli gallu ac arbenigedd. Bydd angen i Lywodraeth Cymru wneud penderfyniadau anodd ynghylch gwasanaethau yn y dyfodol a rhaid i’r sector gwirfoddol gymryd rhan yn y trafodaethau hyn, fel y sector agosaf at unigolion a chymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. Rhaid i Lywodraeth Cymru a'r sector gwirfoddol weithio mewn partneriaeth i sicrhau nad yw'r gwasanaethau hynny a ariennir gan yr ESIFs yn dod i ben yn 2023 yn unig, gan adael y rhai sydd eisoes yn agored i niwed heb achubiaeth.

 

4.      Mae adrannau gweinidogol yn Llywodraeth y DU yn annog rhanddeiliaid i awgrymu argymhellion i wella rowndiau cyllido'r Cronfeydd Perchnogaeth Gymunedol a Chodi’r Gwastad a’r Gronfa Ffyniant Gyffedin. Mae WCVA wedi cyflwyno adborth ffurfiol ac anffurfiol, yn dilyn ymgynghori helaeth â'r sector gwirfoddol yng Nghymru. Rhaid gwrando ar yr argymhellion a awgrymir a gweithredu arnynt. Awgrymiadau yw’r rhain a lywiwyd gan flynyddoedd lawer o ddarparu Llywodraethau Ewropeaidd, y DU a Chymru a nifer o brosiectau a gwasanaethau darparwyr cyllid eraill. Bydd yr egwyddorion a amlinellir yn galluogi'r sector i gael mynediad i'r ffrydiau cyllido a sicrhau canlyniadau effeithiol er budd ein cymunedau. Ni ellir cyflawni uchelgais lefelu’r agenda heb gyfranogiad llawn gan y sector gwirfoddol.

 

 

 [1] Cytundeb Masnach a Chydweithrediad y DU/UE, erthyglau 12-14. Ar gael: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/982648/TS_8.2021_UK_EU_EAEC_Trade_and_Cooperation_Agreement.pdf

[2] Comisiwn Ewropeaidd, ‘Deddf Hygyrchedd Ewropeaidd’, Ar gael: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202

[3] Comisiwn Ewropeaidd, ‘Cwestiynau ac Atebion - Cyflog cyfartal: Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau ar dryloywder cyflog i sicrhau cyflog cyfartal am waith cyfartal’, ar gael: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_961

[4] Chemtrust, ‘Cyfyngiadau Cyrhaeddiad y DU: Arwyddion Cyntaf Dargyfeiriad Rheoleiddio’r DU ar Gemegau’, Ar gael: https://chemtrust.org/uk-reach-divergence/; gwelwch hefyd

[5] House of Lords, ‘Civil Society Forum: UK Delegation’, 24 June 2021, available at: https://hansard.parliament.uk/lords/2021-06-24/debates/DA278476-A591-4655-A19F-D352E29D2461/CivilSocietyForumUKDelegation

[6] Llywodraeth Cymru a WCVA. (2019) Grymuso Cymunedau yng Nghyd-destun Brexit: Canfyddiadau ymchwil, dadansoddiad ac argymhellion ar gyfer cefnogaeth i sefydliadau trydydd sector yng Nghymru. Ar gael: https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Empowering-Communities-Brexit-Final-report.pdf

[7] Ibid.

[8] https://dpac.uk.net/2021/01/pas-and-care-workers-in-uk-after-brexit-please-sign-our-letter/

[9] https://www.gov.uk/government/publications/blue-badge-using-it-in-the-eu/using-a-blue-badge-in-the-european-union

[10] https://e-activist.com/page/73938/action/1?ea.tracking.id=website&_ga=2.53875048.1750904895.1629994417-558010977.1628608772

[11] Gweler gwefan Wales Arts International am ragor o wybodaeth: https://wai.org.uk/news-jobs-opportunities/arts-infopoint-uk