Cofnodion y Grŵp Trawsbleidiol
 
 Cofnodion y Cyfarfod:

Teitl y Grŵp Trawsbleidiol:

Y Lluoedd Arfog a’r Cadetiaid

Dyddiad y cyfarfod:

7 Gorffennaf 2021

Lleoliad:

Zoom

 

 

 Yn bresennol: 

Enw:

Teitl:

Darren Millar AS

 

Aelod o’r Senedd, Gorllewin Clwyd

Alun Davies AS

Aelod o’r Senedd, Blaenau Gwent

 

Peter Fox AS

Aelod o Senedd, Mynwy

 

Sam Rowlands AS

Aelod o’r Senedd, Gogledd Cymru

 

Jack Sargeant AS

 

Aelod o’r Senedd, Alun a Glannau Dyfrdwy

Joel James AS

 

Aelod o’r Senedd, Canol De Cymru

Altaf Hussain AS

Aelod o’r Senedd, Dwyrain De Cymru

Laura Jones AS

Aelod o’r Senedd, Dwyrain De Cymru

Mike Hedges AS

Aelod o’r Senedd, Dwyrain Abertawe

Mark Isherwood AS

Aelod o’r Senedd, Gogledd Cymru

Sam Kurtz AS

Aelod o’r Senedd, Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

James Evans AS

Aelod o’r Senedd, Brycheiniog a Sir Faesyfed

Lisa Shipton

Adferiad Recovery

Geraint Jones

Adferiad Recovery

Peter Evans

Llywodraeth Cymru

Y Brigadydd Andrew Dawes

Comander Brigâd 160

Cyrnol Dominic Morgan

Cymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru

Comodor yr Awyrlu Dai Williams

Swyddog Awyr Cymru

Janet Jones

Llywodraeth Cymru

Y Brigadydd Jock Fraser

Comander Rhanbarthol Llyngesol, Cymru a Gorllewin Lloegr

Lisa Rawlings

Swyddog Cyswllt Rhanbarthol Cyfamod y Lluoedd Arfog

Stephen Townley

Swyddog Cyswllt Rhanbarthol Cyfamod y Lluoedd Arfog

Harry Saville

Swyddfa Sam Rowlands AS

Ian Pritchard

Swyddog Cymorth y Lluoedd Arfog

John Williams

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Megan Greatrex

Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog

Scott Emanuel

Swyddfa Buffy Williams AS

Dave Price

Partneriaeth Cyn-filwyr Cymru

Simon Firth

CAIS

Hannah Jarvis

Swyddfa Joel James AS

Francis Whitefoot

Swyddfa Heledd Fychan AS 

 

 

Ymddiheuriadau:

Enw:

Teitl: 

 Rhianon Passmore AS

 

 Aelod o’r Senedd, Islwyn

 Jane Dodds AS

 

Aelod o’r Senedd, Canolbarth a Gorllewin Cymru

Llyr Gruffydd AS

Aelod o’r Senedd, Gogledd Cymru

Sarah Murphy AS 

 

Aelod o’r Senedd, Pen-y-bont ar Ogwr

 

Crynodeb o'r cyfarfod:

 

1.    Croeso a chyflwyniadau:

• Croesawodd Darren Millar AS, y cynullydd, bawb i’r cyfarfod, gan roi trosolwg o ddiben y Grŵp Trawsbleidiol. Talodd deyrnged hefyd i’r Cyrnol Nick Beard, sydd wedi ymddeol yn ddiweddar yn dilyn cyfnod o 11 mlynedd yn gwasanaethu fel Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru, mewn perthynas â’i gyfraniad at y Grŵp Trawsbleidiol dros y blynyddoedd. Yna, croesawodd y Cyrnol Dominic Morgan i'w rôl newydd.

2.    Busnes y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – Ethol Cadeirydd, Is-gadeirydd ac Ysgrifennydd.

• Cafodd Darren Millar AS ei enwebu gan Mike Hedges AS ar gyfer rôl y Cadeirydd. Cafodd yr enwebiad ei eilio gan Laura Anne Jones AS. Yn sgil hynny, cafodd Darren Millar AS ei ethol yn Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

• Cafodd Alun Davies AS ei enwebu gan Jack Sargeant AS ar gyfer rôl yr Is-gadeirydd. Cafodd yr enwebiad ei eilio gan Mike Hedges AS. Yn sgil hynny, cafodd Alun Davies AS ei ethol yn Is-gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

• Cafodd Curtis Shea ei enwebu gan Darren Millar AS ar gyfer rôl yr Ysgrifennydd. Cafodd yr enwebiad ei eilio gan Alun Davies. Yn sgil hynny, cafodd Curtis Shea ei ethol yn Ysgrifennydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

3.    Darparodd y Brigadydd Andrew Dawes sesiwn friffio ar Gynllun Lluoedd Arfog y Senedd.

• Dechreuodd y Brigadydd Andrew Dawes drwy roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r grŵp am rôl y Lluoedd Arfog o ran ymateb i COVID yng Nghymru. Defnyddiodd y Lluoedd Arfog 1,200 o bersonél y gwasanaethau i gynorthwyo yn y frwydr yn erbyn COVID yng Nghymru. Bydd y Lluoedd Arfog yn parhau i gynorthwyo'r GIG yng Nghymru. Diolchodd y Brigadydd i Gomodor yr Awyrlu Dai Williams a’r Brigadydd Jock Fraser am y rôl a chwaraewyd ganddynt yn ymateb y Lluoedd Arfog yng Nghymru.

• Nododd y Cadeirydd fod Baner yr Undeb a Baner Cymru yn cael eu harddangos yn y cefndir gan y Brigadydd Andrew Dawes.

• Darparodd y Brigadydd Andrew Dawes sesiwn friffio i’r grŵp ar Gynllun Lluoedd Arfog y Senedd, gan roi enghreifftiau o’r modd yr ymgysylltwyd ag Aelodau yn ystod tymhorau blaenorol y Senedd. Cafodd yr Aelodau eu hannog i gofrestru ar gyfer y cynllun gyda’r ysgrifenyddiaeth. Bydd pob Gwasanaeth yn ceisio trefnu digwyddiad ymgysylltu unwaith y bydd cyfyngiadau COVID-19 yn cael eu llacio. Cyfrannodd Comodor yr Awyrlu Dai Williams a’r Brigadydd Jock Fraser at y drafodaeth.

4.    Darparodd yr Athro Simon Denny sesiwn friffio ar Adroddiad Cadetiaid Prifysgol Northampton ar gyfer 2021.

• Rhoddodd yr Athro Denny gyflwyniad i’r grŵp am ei waith ac am yr ymchwil a wnaed ganddo rhwng 2016 a 2020. Canfu ei adroddiad fod cymryd rhan yng ngweithgarwch Lluoedd y Cadetiaid yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar bobl ifanc, gan gynyddu eu perfformiad yn yr ysgol a gwella eu rhagolygon cyflogaeth a gyrfa. Canfu'r adroddiad hefyd fod hunan-effeithiolrwydd yn gwella yn sgil bod yn rhan o’r cadetiaid a bod hynny’n fudd sylweddol a oedd yn deillio o’r profiad.

• Yn sgil problemau technegol, ni lwyddodd yr Athro Denny i gwblhau ei sesiwn friffio. Camodd y Brigadydd Andrew Dawes i’r adwy, gan ei fod ef wedi cael ei friffio gan yr Athro Denny. Trafododd y grŵp ganfyddiadau'r adroddiad.

• Gellir darllen yr adroddiad yma.

5.    Camau gweithredu.

• Cytunodd y Grŵp i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru er mwyn gofyn am ymateb i adroddiad yr Athro Denny ac er mwyn gofyn am gymorth parthed y broses o ehangu grwpiau Cadetiaid ledled Cymru, a hynny yn sgil y buddion a nodwyd eisoes. Yn ogystal, cytunodd y Grŵp i ofyn am gymorth gan Weinidogion ar gyfer y broses o recriwtio gwirfoddolwyr i gynnal grwpiau Cadetiaid ledled Cymru.

• Bydd yr Ysgrifennydd yn anfon manylion cyswllt y tri Arweinydd gwasanaeth yng Nghymru at yr Aelodau a ofynnodd amdanynt.

• Bydd yr Ysgrifennydd yn gwahodd yr Aelodau i gofrestru buddiant yng Nghynllun Lluoedd Arfog y Senedd, ac i gylchredeg y dyddiadau ar gyfer gweithgareddau unwaith y bydd y trefniadau yn cael eu cadarnhau.

6.    Diwedd y cyfarfod.

1. 
 2. Y Grŵp Trawsbleidiol ar: