Y Gwir Anrh. Alun Cairns AS 
 Ysgrifennydd Gwladol Cymru

19 Gorffennaf 2017

Annwyl Ysgrifennydd Gwladol

Bil Ymadael â’r UE

Rydych wedi nodi’n gyhoeddus y bu Llywodraeth Cymru ynghlwm â drafftio’r Bil Ymadael â’r UE.

Rydym yn gofyn ichi nodi’r cymalau yn y Bil y bu Llywodraeth Cymru ynghlwm â’u drafftio; manylion ynglŷn â beth yr oedd hynny’n ei olygu; a’i amseriad.

Yn gywir

 

David Rees AC
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.

We welcome correspondence in Welsh or English.