Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

2 Tachwedd 2020 - tudalen flaen papurau i’w nodi

Paper no.

Issue

From

Action point

ELGC(5)-28-20 Papur 9

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Cymorth i Ferched Cymru

I’w nodi

ELGC(5)-28-20 Papur 10

Effeithiau Covid-19: Galwad agored am dystiolaeth a phrofiadau

Cadeirydd y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

I’w nodi

ELGC(5)-28-20 Papur 11

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Comisiynydd Bobl Hŷn Cymru

I’w nodi

ELGC(5)-28-20 Papur 12

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

I’w nodi

ELGC(5)-28-20 Papur 13

Rheoliadau COVID-19

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

I’w nodi

ELGC(5)-28-20 Papur 14

Y Bil Cam-drin Domestig

Cymorth i Ferched Cymru

I’w nodi

ELGC(5)-28-20 Papur 15

Y Bil Cam-drin Domestig

Y Dirprwy Weinidog a Prif Chwip

I’w nodi

ELGC(5)-28-20 Papur 16

Cysgu allan yng Nghymru

Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

I’w nodi

ELGC(5)-28-20 Papur 17

Cynllunio ar gyfer y blaen-raglen waith (anghydraddoldeb yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru)

Canolfan Llywodraethiant Cymru

I’w nodi