Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 12 Hydref 2020

Amser: 14.30 - 16.20
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/6555


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AS (Cadeirydd)

Alun Davies AS

Siân Gwenllian AS

Rhianon Passmore AS

Nick Ramsay AS

Mark Reckless AS

Tystion:

Adam Al-Nuami, Awdurdod Cyllid Cymru

Dyfed Alsop, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Awdurdod Cyllid Cymru

Rebecca Godfrey, Awdurdod Cyllid Cymru

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Awdurdod Cyllid Cymru: cyfrifon blynyddol 2019 i 2020 - Sesiwn briffio technegol

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol ar Adroddiad Perfformiad Awdurdod Cyllid Cymru 2019 - 2020 gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr; Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth; Sam Cairns, Swyddog Gweithredu; ac Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data.

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

2.1.Cafwyd ymddiheuriad gan Mike Hedges AS.

</AI2>

<AI3>

3       Papur(au) i'w nodi

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3.1   PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 2 Hydref 2020

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol:  Sesiwn dystiolaeth 3

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru a Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru fel rhan o’i ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol.

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

6       Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2021-22 Comisiwn y Senedd Trafod yr adroddiad drafft

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

</AI7>

<AI8>

7       Trafod gwybodaeth gan Gyllid a Thollau EM mewn perthynas â Chyfraddau Treth Incwm Cymru

7.1 Nododd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol Cyllid a Thollau EM ar Gyfraddau Treth Incwm Cymru a’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth

</AI8>

<AI9>

8       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21:  Trafod y dull o weithredu

8.1 Trafododd y Pwyllgor sut y bydd yn craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.

</AI9>

<AI10>

9       Trafod Bil y Farchnad Fewnol

9.1 Trafododd y Pwyllgor bapur y Gwasanaeth Ymchwil a gohebiaeth ynghylch Bil y Farchnad Fewnol.

 

9.2 Cytunodd y Pwyllgor y bydd y Cadeirydd, Llyr Gruffydd MS ac Alun Davies AS yn mynd i sesiwn y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 2 Tachwedd, i gael tystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol ar drefniadau ymadael â’r UE.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>