Dyddiad

Paneli tystion

Dydd Mawrth 14 Gorffennaf

Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil: Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Dydd Llun 20 Gorffennaf

 

Panel llywodraeth leol - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Panel o Gonsortia Addysg Rhanbarthol

 

Dydd Iau 17 Medi

Panel Arolygiaeth a Rheoleiddiwr – Estyn a Chymwysterau Cymru

Panel Blynyddoedd Cynnar – Mudiad Meithrin, Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar (PACEY), Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-Ysgol Cymru (WPPA) a’r Gymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA)

Dydd Iau 24 Medi

Panel undebau penaethiaid – Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) a’r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL)

Panel undebau athrawon – yr Undeb Addysg Genedlaethol (NEU), Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) ac Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

 

Dydd Iau 1 Hydref

Gweithgaredd ymgysylltu – byrddau crwn rhithwir gyda phlant a phobl ifanc, rhieni, cynrychiolwyr Addysg Bellach/Addysg Uwch a chyflogwyr

 

Dydd Iau 8 Hydref

Panel Comisiynwyr statudol – Comisiynydd Plant Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg

Panel ‘RSE’ – Yr Athro Renold, Stonewall Cymru, Brook, Ymddiriedolaeth Terence Higgins, Cymorth i Ferched Cymru

 

Dydd Iau 15 Hydref

Panel ‘RVE’ – Y Gwasanaeth Addysg Gatholig, , yr Eglwys yng Nghymru, Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Cymru (WASACRE) a’r Panel Ymgynghorol Cenedlaethol Addysg Grefyddol

Panel ‘RVE’ – Dyneiddwyr Cymru, Atheist UK a'r Gymdeithas Seciwlar Genedlaethol

 

Yr wythnos sy’n cychwyn 19 Hydref (dyddiad i’w gadarnhau)

Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil: Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg