Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mercher 24 Mehefin 2020

 

Busnes y Llywodraeth

·         Cwestiynau i’r Prif Weinidog (60 munud) - Bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion yn ymwneud â’i chyfrifoldebau

·         Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

Busnes y Llywodraeth

·          Dadl: Cyllideb Atodol gyntaf ar gyfer 2020-21 (60 munud)

·         Dadl: Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyllid (15 munud)

 

Busnes y Senedd

·         Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydliad 34 (5 mun)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu- Effaith argyfwng COVID-19 ar sector y celfyddydau (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020

 

Busnes y Llywodraeth

 

Busnes y Senedd

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

 

Busnes y Llywodraeth

·         Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Argyfwng Hinsawdd (45 mins)

·         Dadl: Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar Reoliadau Deddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020 (15 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

 

Busnes y Llywodraeth

 

Busnes y Senedd

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

Busnes y Llywodraeth

·         Datganiad gan y Weinidog Addysg: Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) (60 munud)

 

Busnes y Senedd

·         Amser a neilltuwyd i‘r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)