Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Cyllideb Atodol 2020-21

 

Memorandwm Esboniadol i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

 

Cefndir

 

Bu’r Amcangyfrif ar gyfer 2020/21 yn destun craffu gan y Pwyllgor Cyllid ym mis Hydref 2019 a’i gynnwys yng Nghynnig y Gyllideb Flynyddol ym mis Rhagfyr 2019.

 

Yn y ddogfen cyflwyno Amcangyfrifon, roedd cyfeiriadau at weithredu'r safon gyfrifyddu newydd, IFRS16. Mae honno bellach wedi'i gohirio am 12 mis.

 

Roedd Atodiad A y cyflwyniad gwreiddiol yn cynnwys dau gynnig cyllideb - un yn cynnwys effeithiau IFRS16 ac un yn eithrio effeithiau IFRS16.  Cymeradwywyd y gyllideb a oedd yn cynnwys effaith IFRS16.  Oherwydd y bu rhaid gohirio mabwysiadu IFRS16, bwriedir dychwelyd i gyllideb sy’n eithrio IFRS16 - ar y cyfan, mae'r newidiadau yn fân:

 

Adnodd             -£16k

Arian Parod      Dim newid

 

Nid oes unrhyw newidiadau eraill wedi'u cynnig yn y Gyllideb Atodol hon fel sydd wedi’i hatodi yn Atodiad A.

 


 

Atodiad A

 

 

2020-21
£000s

 

2020-21
£000s

2020-21
£000s

Gwariant OGCC

Y gyllideb ddiwygiedig - arfaethedig

Y gyllideb a gymeradwywyd yn flaenorol

Newidiadau yn y Gyllideb Atodol - oherwydd gohirio gweithredu IFRS16

Cyflogau staff a chostau cysylltiedig

£3,889

£3,889

0

Eiddo a chyfleusterau

£425

£202

+223

Ffioedd proffesiynol

£280

£280

0

Costau TGCh

£190

£190

0

Costau swyddfa

£118

£98

+20

Teithio, hyfforddi a recriwtio

£90

£90

0

Cysylltiadau

£50

£50

0

Costau untro pwerau newydd (refeniw)

£0

£0

0

Cyfanswm Gwariant Refeniw

£5,042

£4,799

+243

Cyfanswm Incwm

-£17

-£17

0

Gwariant Refeniw Net

£5,025

£4,782

+243

Gwariant Cyfalaf

£25

£25

0

Costau untro ar bwerau newydd (Cyfalaf)

£0

£0

0

Cyfanswm Adnoddau Gweithredol

£5,050

£4,807

+243

Symudiadau nad ydynt yn Arian Parod

 

 

 

Dibrisiant

£60

£60

0

Dibrisiant – asedau wedi’u prydlesu

0

£249

-249

Tâl cyllido – IFRS 16

0

£10

-10

Cyfanswm Gwariant Adnoddau

£5,110

£5,126

-16

Dibrisiant – cyfanswm

-£60

-£309

+249

Tâl cyllido – IFRS 16

0

-£10

+10

Newid mewn cyfalaf gweithio – IFRS 16

0

£243

-243

Symudiadau eraill nad ydynt yn arian parod

£20

£20

0

Gofynion Arian Parod gan WCF

£5,070

£5,070

0