DATGANIAD YSGRIFENEDIG

GAN

LYWODRAETH CYMRU

 

 


TEITL

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8) ar gyfer rheoleiddwyr gofal iechyd a’r Awdurdod Safonau Proffesiynol

DYDDIAD

16 Mawrth 2020

GAN

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Cyhoeddus

 

Heddiw, rwy’n falch o lansio ymgynghoriad ar Reoliadau drafft Safonau’r Gymraeg (Rhif 8). Bydd y Rheoliadau yn ceisio gosod Safonau’r Gymraeg ar gyfer y naw corff canlynol:

 

·         Y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol

·         Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol

·         Y Cyngor Meddygol Cyffredinol

·         Y Cyngor Optegol Cyffredinol

·         Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol

·         Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol

·         Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal

·         Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth

·         Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i drefnu ers peth amser ac rwyf wedi penderfynu bwrw ymlaen ag ef yn ôl fel y cynlluniwyd. Fodd bynnag, rwy'n ymwybodol iawn bod yr holl randdeiliaid o dan straen sylweddol a'u bod yn wynebu cyfnod o ansicrwydd oherwydd y sefyllfa bresennol o ran Coronafeirws, neb yn fwy na chyrff y sector iechyd. Byddwn felly yn adolygu'r dyddiad cau maes o law er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael cyfle teg i roi ystyriaeth lawn i'r ymgynghoriad.

 

Bydd y safonau hyn, fel eraill o’u blaen, yn ei gwneud yn glir pa wasanaethau Cymraeg gall bobl ddisgwyl eu derbyn.  Maent hefyd yn nodi’n glir beth sydd angen i’r cyrff wneud o ran y Gymraeg.

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at dderbyn sylwadau gan rhanddeiliaid erbyn y dyddiad cau sydd wedi nodi ar hyn o bryd fel 15 Mehefin, a byddaf yn ystyried yr holl bwyntiau caiff eu codi cyn symud ymlaen i baratoi Rheoliadau terfynol i’r Senedd graffu arnynt.