Paratowyd yr eirfa ddwyieithog hon gan y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi a Gwasanaeth Ymchwil y Senedd

—                           

This Bilingual glossary has been prepared by Senedd Research and the Translation and Reporting Service 

Termau a ddefnyddir yng nghyd-destun gwaith y Pwyllgor | Terms relevant to the Committee’s work

annual canvass

canfasio blynyddol

anonymised candidate diversity information

gwybodaeth ddi-enw am amrywiaeth ymgeiswyr

Boundary Commission for Wales

Comisiwn Ffiniau i Gymru

boundary review

adolygiad o’r ffiniau

candidate threshold

trothwy ymgeiswyr

casual vacancy

sedd wag achlysurol

closed list

rhestr gaeedig

Commission on Justice in Wales

Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Community Council

Cyngor Cymuned

constituency

etholaeth

co-terminosity

cyd-drawiad ffiniau

countback

ôl-gyfrif

D’Hondt formula

fformiwla D'Hondt

devolved Welsh elections

etholiadau datganoledig Cymru

disability

anabledd

disqualification

anghymhwyso

district magnitude

maint ardal

diversity

amrywiaeth

Droop quota

cwota Droop

dual candidature

ymgeisyddiaeth ddeuol

elections

etholiadau

electoral boundaries

ffiniau etholiadol

Electoral Commission

Comisiwn Etholiadol

electoral formula

fformiwla etholiadol

electoral ratio

cymhareb etholiadol

electoral register

cofrestr etholiadol

electoral threshold

trothwy etholiadol

electors

etholwyr

first past the post

cyntaf i'r felin

flexible list

rhestr hyblyg

franchise

etholfraint

Gallagher Index of disproportionality

mynegai Gallagher o anghyfranoldeb

gender quota

cwota rhywedd

gender reassignment

ailbennu rhywedd

Gregory (Basic/Inclusive/Weighted Inclusive) methodology

methodoleg Gregory (Sylfaenol/Cynhwysol/Cynhwysol wedi'i Bwysoli)

hyperproportionality

hyper-gyfranoldeb

interinstitutional working

gweithio rhyngsefydliadol

interparliamentary working

gweithio rhyngseneddol

legislative budget process

proses cyllideb ddeddfwriaethol

list zipping

am-yn-eilio rhestrau

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Local Government elector

etholwr Llywodraeth Leol

majoritarian electoral systems

systemau etholiadol mwyafrifol

marriage and civil partnership

priodas a phartneriaeth sifil

Mixed Member Proportional system (MMP)

System Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau Cymysg

multi-member constituency

etholaeth aml-aelod

Senedd Commission

Comisiwn y Senedd

Independent Remuneration Board of the Senedd

Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd

open list

rhestr agored

party list

rhestr plaid

preferential electoral systems

systemau etholiadol ffafriol

pregnancy and maternity

beichiogrwydd a mamolaeth

Principal Areas

Prif Ardaloedd

Principal Councils

Prif Gynghorau

proportionality

cyfranoldeb

protected characteristic

nodwedd warchodedig

protected subject matter

pwnc gwarchodedig

psephologist

etholiadegydd

quota

cwota

quotient

cyniferydd

race

hil

reapportionment

ailbenodi / ailbenodiad

region

rhanbarth

Regional Authority Index

Mynegai Awdurdodau Rhanbarthol

register of electors

cofrestr o etholwyr

Registration Officer

Swyddog Cofrestru

religion or belief

crefydd neu gred

reserved matter

mater a gadwyd yn ôl

reserved seats

seddau wedi’u cadw

Returning Officer

Swyddog Canlyniadau

right to vote

yr hawl i bleidleisio

Sainte-Laguë formula

fformiwla Sainte-Laguë

seat apportionment

dyrannu seddau

sexual orientation

cyfeiriadedd rhywiol

Single Transferable Vote (STV)

Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy

supermajority requirement

gofyniad uwchfwyafrif

surplus votes

pleidleisiau dros ben

Town Councils

Cynghorau Tref

Unitary Authorities

Awdurdodau Unedol

vote transfers

trosglwyddo pleidleisiau

vote value

gwerth pleidlais

voting age

oedran pleidleisio

electoral wards

wardiau etholiadol

 


 

Geirfa safonol – Standard Terms

Before legislation is introduced

Cyn cyflwyno deddfwriaeth

consultation

ymgynghoriad

draft Bill

Bil drafft

Green Paper

Papur Gwyrdd

pre-legislative scrutiny

craffu cyn y broses ddeddfu

White Paper

Papur Gwyn

Introduction of Assembly legislation

Cyflwyno deddfwriaeth Cynulliad

Bill introduction

cyflwyno’r Bil

Explanatory Memorandum

Memorandwm Esboniadol

Explanatory Notes

Nodiadau Esboniadol

impact assessment

asesiad effaith

legislative competence

cymhwysedd deddfwriaethol

purpose and intended effect of the legislation

diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael

Regulatory Impact Assessment (RIA)

Asesiad Effaith Rheoleiddiol

 

 

Westminster Legislation

Deddfwriaeth San Steffan

Act of Parliament

Deddf Seneddol

Legislative Consent Memorandum

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Legislative Consent Motion

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol

UK Statutes

Statudau’r DU

 

 

Other general legislative terms

Termau deddfwriaethol cyffredinol eraill

affirmative / negative procedure

gweithdrefn gadarnhaol / negyddol

amend

diwygio

amendment(s)

gwelliant/gwelliannau

Bill summary

crynodeb o’r Bil

consequential amendments

diwygiadau canlyniadol

delegated powers

pwerau dirprwyedig

enacted, enactment

deddfu, deddfiad

guidance

canllawiau

legislative framework

fframwaith deddfwriaethol

Member in charge (of the Bill)

Aelod sy’n gyfrifol (am y Bil)

minor amendments

mân ddiwygiad

order

gorchymyn

post-legislative scrutiny

craffu ôl-ddeddfu

provision(s)

darpariaeth(au)

regulations

rheoliadau

repeal

diddymu/diddymiad

resolution

penderfyniad

schedule

atodlen/rhestr

section

adran

statement of policy intent

datganiad o fwriad y polisi

statutory framework

fframwaith statudol

statutory instrument

offeryn statudol

statutory requirement

gofyniad statudol

subordinate legislation

is-ddeddfwriaeth

sunrise clause

cymal ‘codiad haul’

sunset clause

cymal machlud

transitional costs

costau pontio

transitional provisions

darpariaethau trosiannol