Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 2 Gorffennaf 2012

 

Amser:
14:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Steve George
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8242
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

Olga Lewis

Diprwy Glerc

029 2089 8154

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.   Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

</AI1>

<AI2>

1.   Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.     

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA159 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2012  

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 12 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 15 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 1 Awst 2012

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA160 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf) 2012  

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’i gwnaed ar 13 Mehefin 2012. Fe’i gosodwyd ar 15 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 1 Awst 2012.

 

</AI5>

<AI6>

 

CLA161 - Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) (Diwygio) 2012  

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 20 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 22 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 1 Medi 2012.

 

</AI6>

<AI7>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI7>

<AI8>

 

CLA158 - Rheoliadau Dynodi Nodweddion (Apelau) (Cymru) 2012  

Y Weithdrefn Gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(1).

 

</AI8>

<AI9>

3.   Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

</AI9>

<AI10>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

Dim

</AI10>

<AI11>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

Dim

</AI11>

<AI12>

4.   CLA155 - Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012  (Tudalennau 1 - 9)

Papurau:

CLA(4)-16-12(p1) - Llythyr oddi wrth y Gweinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-12(p1) – Atodiad  (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-12(p2) - Ymateb Cadeirydd Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd i'r Gweinidog (Saesneg yn unig)

 

 

 

</AI12>

<AI13>

5.   Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru  (Tudalennau 10 - 18)

Yn bresennol:

David Hughes, Bargyfreithiwr

 

Papurau:

CLA(4)-16-12(p3) – WJ 7 – Ymateb personol (David Hughes)

 

 

</AI13>

<AI14>

6.   Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 

</AI14>

<AI15>

 

Sesiwn dystiolaeth gyda Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

  (Tudalennau 19 - 100)

 

Yn bresennol:

·         Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

·         Mr Christopher Humphreys
Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

·         Mr Christopher Brereton
Pennaeth Deddfwriaeth ynghylch Iechyd Amgylcheddol y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru

 

Papurau:

CLA(4)-16-12(p4) – Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

CLA(4)-16-11(p5) – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-16-11(p6) – Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

CLA(4)-16-11(p7) – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-11(p8) – Ymateb y Gweinidog (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-11(p8) – Atodiad i ymateb y Gweinidog (Saesneg yn unig)

 

 

</AI15>

<AI16>

7.   Papurau i'w nodi   

Papur i’w nodi

CLA(4)-15-12 – Adroddiad y cyfarfod ar 25 Mehefin 2012

 

</AI16>

<AI17>

Dyddiad y cyfarfod nesaf

9 Gorffennaf 2012

</AI17>

<AI18>

8.   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi

</AI18>

<AI19>

 

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma  

 

</AI19>

<AI20>

 

Trafod y dystiolaeth ynghylch Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)  

 

</AI20>

<AI21>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

</AI21>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>