Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 12 Mawrth 2012

 

Amser:
14:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Steve George
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8242
CLA.Committee@wales.gov.uk

Olga Lewis

Diprwy Glerc

02920898154

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.   Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

</AI1>

<AI2>

2.   Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA101 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2012  

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 22 Chwefror 2012. Fe’u gosodwyd ar 27 Chwefror 2012. Yn dod i rym ar 28 Chwefor 2012

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA102 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) 2012  

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 23 Chwefror 2012. Fe’u gosodwyd ar 28 Chwefror 2012. Yn dod i rym ar 21 Mawrth 2012

 

</AI5>

<AI6>

 

CLA104 - Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Menai (Diddymu) 2012 (Saesneg yn Unig)  

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’i gwnaed ar 29 Chwefror 2012. Fe’i gosodwyd ar 2 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

 

</AI6>

<AI7>

 

CLA107 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol)(Diwygio)(Cymru) 2012  

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 4 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 6 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

 

</AI7>

<AI8>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

</AI8>

<AI9>

 

CLA103 - Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol 1983 (Awdurdodaeth Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl) (Cymru) 2012  

Y Weithdrefn Gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’i gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y'i gosodwyd. Yn dod i rym ar 21 Mawrth 2012

 

</AI9>

<AI10>

 

CLA108 - Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Trosglwyddo Swyddogaethau, Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2012  

Y Weithdrefn Gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’i gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’i gosodwyd. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

 

 

</AI10>

<AI11>

3.   Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

</AI11>

<AI12>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI12>

<AI13>

 

CLA105 - Gorchymyn Deddf Gwella'r Fenni 1854 (Diddymu) 2012  (Tudalennau 1 - 11)

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’i gwnaed ar 28 Chwefror 2012. Fe’i gosodwyd ar 2 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 26 Mawrth 2012

 

</AI13>

<AI14>

 

CLA106 - Rheoliadau Caniatau Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2012  (Tudalennau 12 - 32)

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 28 Chwefror 2012. Fe’u gosodwyd gerbron y Senedd ar 5 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 5 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 6 Ebrill 2012

 

</AI14>

<AI15>

 

CLA109 - Rheoliadau Arolygon Etholiadau Lleol (Cymru) 2012  (Tudalennau 33 - 54)

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 4 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 6 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 31 Mawrth 2012

 

</AI15>

<AI16>

 

CLA110 - Gorchymyn Awdurdodau Lleol Ynys Môn (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) 2012  (Tudalennau 55 - 65)

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’i gwnaed ar 6 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar  6 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 27 Mawrth 2012

 

</AI16>

<AI17>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

Dim

</AI17>

<AI18>

4.   Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru 

</AI18>

<AI19>

 

Cymdeithas y Cyfreithwyr  (Tudalennau 66 - 72)

Papurau:

CLA WJ 21 – Ymateb gan Gymdeithas y Cyfreithwyr

 

Yn bresennol:

 

  • Kay Powell, Cyfreithiwr LLM a Chynghorydd Polisi, Cymdeithas y Cyfreithwyr
  • Michael Imperato, Cyfreithwyr NewLaw, Aelod o Bwyllgor Cymru
  • Richard Owen, Dirprwy Bennaeth Ysgol y Gyfraith, Cyfrifeg a Chyllid, Prifysgol Morgannwg, Aelod o Bwyllgor Cymru

 

 

 

</AI19>

<AI20>

5.   Gohebiaeth y Pwyllgor 

</AI20>

<AI21>

 

Cynnig ar gyfer Cyfarwyddeb o Senedd Ewrop a'r Cyngor ar Gaffael Cyhoeddus  (Tudalennau 73 - 75)

Papurau:

CLA(4)-06-12(p1) – Llythyr gan y Cadeirydd at Mr William Cash AS, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Ewropeaidd, dyddiedig 23 Chwefror 2012

CLA(4)-06-12(p2) – Ymateb gan Mr William Cash AS, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Ewropeaidd, dyddiedig 29 Chwefror 2012

 

</AI21>

<AI22>

6.   Dyddiad y cyfarfod nesaf  (Tudalennau 76 - 78)

19 Mawrth 2012

 

Papurau i’w nodi:

CLA(4)-05-12- Adroddiad y cyfarfod ar 5 Mawrth 2012

 

</AI22>

<AI23>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

</AI23>

<AI24>

7.   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:   

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi;  

</AI24>

<AI25>

8.   Ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r Ymchwiliad hyd yn hyn 

</AI25>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>