Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 31 Ionawr 2012

 

 

 

Amser:

09: - 11:00

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_400000_31_01_2012&t=0&l=cy

 

 

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Darren Millar (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Mike Hedges

Julie Morgan

Gwyn R Price

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Leanne Wood

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Huw Vaughan Thomas, Auditor General for Wales, Wales Audit Office

Paul Dimblebee, Group Director - Performance Audit, WAO

Gillian Body, Assistant Auditor General, Wales Audit Office

Mike Usher, Group Director - Financial Audit, WAO

Michael Hearty, Director General for Strategic Planning, Finance & Performance

Dame Gillian Morgan, Permanent Secretary, Welsh Government

Arwel Thomas, Head of Coroporate Governance

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

 

 

 

 

<AI1>

1.  Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.      1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

2.  Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Eitemau 3 a 4

 

</AI2>

<AI3>

3.  Penodi archwilwyr i archwilio cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru

3.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor yr argymhelliad i benodi archwilwyr ar gyfer cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru. Bydd cynnig yn cael ei gyflwyno er mwyn i’r Cynulliad benodi’r archwilwyr.

 

</AI3>

<AI4>

4.  Darparu gwasanaethau TGCh a phrosiectau TGCh o dan gontract Merlin

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei ystyriaeth o adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, Darparu gwasanaethau TGCh a phrosiectau TGCh o dan gontract Merlin.

 

</AI4>

<AI5>

5.  Ystyried rhaglen Swyddfa Archwilio Cymru o astudiaethau gwerth am arian

5. 1 Croesawodd y Pwyllgor Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru a Gillian Body, Partner rheoli, Swyddfa Archwilio Cymru

 

5.2 Bu’r Pwyllgor yn trafod rhaglen swyddfa archwilio Cymru o astudiaethau gwerth am arian. 

 

Camau i’w cymryd:

 

Cytunodd Swyddfa Archwilio Cymru i ddarparu:

 

·         Rhagor o fanylion am waith archwilio lleol a gweithgarwch arall a wneir gan Swyddfa Archwilio Cymru na fyddai fel arfer yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

·         Rhagor o wybodaeth am amserlen adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o fasnachfraint Cymru a’r gororau a sut mae’n cyd-drefnu’r amserlen gyda Llywodraeth Cymru. 

 

</AI5>

<AI6>

6.  Rheoli grantiau yng Nghymru - tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

6. 1 Croesawodd y Pwyllgor y Fonesig Gillian Morgan, Ysgrifennydd Parhaol; Michael Hearty, Cyfarwyddwr Cyffredinol – Cynllunio Strategol, Cyllid a Pherfformiad; ac Arwel Thomas, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd.

 

6.2 Bu’r Pwyllgor yn holi’r tystion.

 

 

Cam i’w gymryd:

 

Cytunodd Llywodraeth Cymru i ddarparu:

 

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad i AWEMA a rhagor o fanylion am y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gwasanaethau a ddarperir gan AWEMA yn cael eu cynnal. 

 

 

 

 

 

 

</AI6>

<AI7>

7.  Papurau i'w nodi

7.1  Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

</AI7>

<AI8>

Trawsgrifiad

 

 

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>