Agenda - Y Cyfarfod Llawn


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 3 Tachwedd 2020

Amser y cyfarfod: 13.30
 


299(v5)  

------

<AI1>

Cynhelir y cyfarfod hwn drwy gynhadledd fideo.

Ar ôl ymgynghori â'r Pwyllgor Busnes, mae'r Llywydd wedi penderfynu y bydd Aelodau, yn unol â Rheol Sefydlog 34.14A-D, yn gallu pleidleisio o unrhyw leoliad drwy ddulliau electronig.

Mae'r Llywydd hefyd yn hysbysu, yn unol â Rheol Sefydlog 34.15, fod y cyhoedd wedi eu gwahardd rhag bod yn bresennol yn y Cyfarfod Llawn hwn, fel sy'n ofynnol er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod yn parhau i gael ei ddarlledu'n fyw a bydd cofnod o'r trafodion yn cael ei gyhoeddi yn y ffordd arferol

</AI1>

 

<AI2>

1       Cwestiynau i'r Prif Weinidog

(45 munud)

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

</AI2>

 

<AI3>

2       Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

(15 munud)

Gweld y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

</AI3>

 

<AI4>

3       Datganiad gan y Prif Weinidog: Mesurau Diogelu Iechyd ar ôl y Cyfnod Atal Byr

(45 munud)

</AI4>

 

<AI5>

4       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymorth Strategol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

(30 munud)

</AI5>

 

<AI6>

5       Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Dyfodol Gwasanaethau Rheilffyrdd - Manylion y trefniadau newydd

(45 munud)

</AI6>

 

<AI7>

6       Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Blwyddyn 4 y Rhaglen Tai Arloesol - Thema Dulliau Adeiladu Modern/Modiwlar

(30 munud)

</AI7>

 

<AI8>

7       Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Y Cynllun Adfer Economaidd - Gohiriwyd tan 17 Tachwedd 2020

(0 munud)

</AI8>

 

<AI9>

8       Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Diweddariad ar Ddigartrefedd - Tynnwyd yn ôl

(0 munud)

</AI9>

 

<AI10>

9       Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd: Diweddariad ar Ddatblygiadau ym Mholisi Masnach y DU - I'w gyhoeddi fel Datganiad Ysgrifenedig

(0 munud)

</AI10>

 

<AI11>

10    Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

(5 munud)

NDM7446 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36: Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

1) Adrannau 2 - 24;

2) Atodlen 2;

3) Adran 1;

4) Adrannau 25 - 38;

5) Atodlen 3;

6) Adrannau 40 - 50;

7) Atodlen 4;

8) Adran 51;

9) Adran 39;

10) Adran 53;

11) Atodlen 5;

12) Adrannau 54 - 56;

13) Atodlen 6;

14) Adran 57;

15) Atodlen 7;

16) Adrannau 58 - 63;

17) Atodlen 8;

18) Adrannau 64 - 66;

19) Adran 52;

20) Adrannau 67 - 87;

21) Atodlen 9;

22) Adrannau 88 - 114;

23) Atodlen 10;

24) Adrannau 115 - 135;

25) Atodlen 11;

26) Adran 136;

27) Atodlen 12;

28) Adran 137;

29) Atodlen 1;

30) Adrannau 138 - 160;

31) Atodlen 13;

32) Adrannau 161 - 163;

33) Atodlen 14;

34) Adrannau 164 - 174;

35) Teitl hir.

</AI11>

 

<AI12>

11    Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020 - Tynnwyd yn ôl

(0 munud)

</AI12>

 

<AI13>

12    Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020

(30 munud)

NDM7445 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Hydref 2020.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriath, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Memorandwm Esboniadol

</AI13>

 

<AI14>

13    Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Ty Gwydr 2020

(15 munud)

NDM7444 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Orchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Gorffennaf 2020.

Dogfennau Ategol

Adroddiad Fframwaith Cyffredin y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Memorandwm Esboniadol

</AI14>

 

<AI15>

14    Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) - Gohiriwyd tan 17 Tachwedd 2020

(0 munud)

</AI15>

 

<AI16>

15    Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar Reoliadau Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (Addasiadau Canlyniadol) (Ymadael â'r UE) 2020 - Tynnwyd yn ôl

(0 munud)

</AI16>

 

<AI17>

16    Dadl: Ail Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru - Gohiriwyd tan 17 Tachwedd 2020

(0 munud)

</AI17>

 

<AI18>

17    Cyfnod pleidleisio

 

 

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Senedd am 13.30, Dydd Mercher, 4 Tachwedd 2020

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>