Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 16 Tachwedd 2020

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i’w nodi

(14:30)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2020

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN 1 - Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig - 5 Tachwedd 2020

                                                                                            (Tudalennau 4 - 6)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol:  Sesiwn dystiolaeth 7

(14:30 - 15:30)                                                                  (Tudalennau 7 - 22)

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Papurau ategol:

Papur briffio

</AI5>

<AI6>

EGWYL (15.30 - 15.40)

 

</AI6>

<AI7>

4       Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol:  Sesiwn dystiolaeth 8

(15:40 - 16:25)                                                                (Tudalennau 23 - 33)

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Prif Swyddog Strategaeth, Awdurdod Cyllid Cymru

 

Papur ategol:

Papur briffio

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig i wahardd cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn; y cyfarfod ar 23 Tachwedd 2020; ac eitem 1 o’r cyfarfod ar 30 Tachwedd

(16:25)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

6       Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol: Trafod y dystiolaeth

(16:25-16:35)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

7       Gwaith craffu blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

(16:35 - 16:50)                                                              (Tudalennau 34 - 103)

Papurau ategol:

FIN(5)-22-20 P1 – Addrodiad drafft

FIN(5)-22-20 P2 – Llythyr oddi wrth Archwilio Cymru - Amcangyfrif Archwilio Cymru 2021-22 - Eglurhad - 11 Tachwedd 2020

FIN(5)-22-20 P3 - Llythyr gan RSM UK Audit LLP ac adroddiad - Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad ar ganfyddiadau’r archwiliad ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 - 9 Tachwedd 2020

 

</AI10>

<AI11>

8       Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

(16:50 - 17:10)                                                            (Tudalennau 104 - 142)

Papurau ategol:

FIN(5)-22-20 P4 – Adroddiad drafft

FIN(5)-22-20 P5 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ymgynghoriad ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Ymateb gan Archwilio Cymru

</AI11>

<AI12>

9       Bil y Farchnad Fewnol: Trafod yr adroddiad drafft

(17:10 - 17:25)                                                            (Tudalennau 143 - 161)

Dogfennau ategol:

FIN(5)-22-20 P6 Adroddiad drafft

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>