Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 2 Tachwedd 2020

Amser: 14.20
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol - Adborth ar Fil Marchnad Fewnol y DU (14.20-14.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Papur(au) i’w nodi

(14.30)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2020

</AI4>

<AI5>

2.1   PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 21 Hydref 2020

                                                                                                       (Tudalen 4)

</AI5>

<AI6>

2.2   PTN 2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Archwilio Cymru: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - adran 118 - 27 Hydref 2020

                                                                                                       (Tudalen 5)

</AI6>

<AI7>

2.3   PTN 3 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Llywydd: Craffu ar reoliadau Covid-19 - 22 Hydref 2020

                                                                                            (Tudalennau 6 - 8)

</AI7>

<AI8>

2.4   PTN 4 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Data Cwynion y GIG - 27 Hydref 2020

                                                                                          (Tudalennau 9 - 10)

</AI8>

<AI9>

3       Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2021-22 a'r Adroddiad Dros Dro: Sesiwn dystiolaeth

(14.30-15.30)                                                                  (Tudalennau 11 - 94)

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

Nicola Evans, Pennaeth Cyllid, Archwilio Cymru

 

Papurau ategol:

FIN(5)-20-20 P1 - Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2022

FIN(5)-20-20 P2 - Gwybodaeth ategol ar gyfer yr Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2022

FIN(5)-20-20 P3 - Adroddiad Interim – Asesiad o gynnydd a wnaed o’i gymharu â’n Cynllun Blynyddol 2020-21 yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2020

FIN(5)-20-20 P4 - Llythyr gan Archwilio Cymru - Gwaith Craffu Blynyddol y Pwyllgor Cyllid ar Swyddfa Archwilio Cymru - 1 Hydref 2020

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI9>

<AI10>

Egwyl (15.30-15.40)

 

</AI10>

<AI11>

4       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth

(15.40-16.40)                                                                (Tudalennau 95 - 196)

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Rheolaeth Ariannol

 

Papurau ategol:

FIN(5)-20-20 P5 - Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

FIN(5)-20-20 P6 - Dyraniadau prif grŵp gwariant

FIN(5)-20-20 P7 - Nodyn Esboniadol

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI11>

<AI12>

5       Bil Marchnad Fewnol y DU

(16.40-17.00)                                                              (Tudalennau 197 - 216)

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Rheolaeth Ariannol

 

 

Papurau ategol:

FIN(5)-20-20 P8 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI12>

<AI13>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer eitemau 1 a 2 yn y cyfarfod ar 9 Tachwedd

(17.00)                                                                                                             

</AI13>

<AI14>

7       Bil Marchnad Fewnol y DU: Trafod y dystiolaeth

(17.00-17.10)                                                                                                  

</AI14>

<AI15>

8       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

(17.10-17.20)                                                                                                  

</AI15>

<AI16>

9       Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2021-22 a'r Adroddiad Dros Dro: Trafod y dystiolaeth

(17.20-17.30)                                                                                                  

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>