Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:Fideo Gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 8 Hydref 2020

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat

(08.45 - 09.15)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 8 gyda Chomisiynwyr Statudol

(09.15 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 60)

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Jane Houston, Cynghorydd Polisi Addysg ar gyfer Comisiynydd Plant Cymru 

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-23-20 - Papur 1 - Comisiynydd Plant Cymru
CYPE(5)-23-20 - Papur 2 - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-23-20 - Papur 3 - Comisiynydd y Gymraeg

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(10.15 - 10.35)

</AI5>

<AI6>

3       Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 9 sy'n ymwneud ag addysg cydberthynas a rhywioldeb (RSE)

(10.35 - 11.35)                                                              (Tudalennau 61 - 140)

Kelly Harris, Arweinydd Datblygu Busnes a Chyfranogiad – Brook  

Yr Athro Emma Renold, Athro Astudiaethau Plentyndod – Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Iestyn Wyn, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil – Stonewall Cymru

Dr Sarah Witcombe-Hayes, Uwch Ymchwilydd Polisi (Cymru) – NSPCC Cymru

Gwendolyn Sterk, Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus – Cymorth i Ferched Cymru

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-20 - Papur 4 - Brook (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-23-20 - Papur 5 - Yr Athro  EJ Renold (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-23-20 - Papur 6 - Stonewall Cymru (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-23-20 - Papur 7 - NSPCC Cymru (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-23-20 - Paper 8 - Cymorth i Ferched Cymru (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-23-20 - Papur 9 - Grŵp Gweithredu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

4       Papurau i’w nodi

(11.45)                                                                                                             

 

</AI7>

<AI8>

4.1   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch defnyddio pwerau statudol

                                                                                    (Tudalennau 141 - 142)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-20 - Papur i'w nodi 1

</AI8>

<AI9>

4.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Arolygydd Ei Mawrhydi yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

                                                                                    (Tudalennau 143 - 144)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-20 -  Papur i'w nodi 2

</AI9>

<AI10>

4.3   Llythyr gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

                                                                                    (Tudalennau 145 - 146)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-20 - Papur i'w nodi 3

</AI10>

<AI11>

4.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwr Cymwysterau Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

                                                                                    (Tudalennau 147 - 149)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-20 - Papur i'w nodi 4

</AI11>

<AI12>

4.5   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at holl Is-Gangellorion Prifysgol Cymru ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

                                                                                    (Tudalennau 150 - 151)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-20 - Papur i'w nodi 5

</AI12>

<AI13>

4.6   Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch yr adroddiad gan yr Athro Sofya Lyakhova ar addysgu o bell a Covid-19

                                                                                    (Tudalennau 152 - 153)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-20 - Papur i'w nodi 6

</AI13>

<AI14>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd am weddill y cyfarfod

(11.35)                                                                                                             

 

</AI14>

<AI15>

6       Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(11.35 - 11.45)                                                                                                

 

</AI15>

<AI16>

7       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru – trafod yr ymateb gan Lywodraeth Cymru

(11.45 - 12.00)                                                            (Tudalennau 154 - 163)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-20 - Papur preifat

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>