Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 2 Tachwedd 2020

Amser: 13.15 - 17.05
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
6501


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

John Griffiths AS (Cadeirydd)

Huw Irranca-Davies AS

Mark Isherwood AS

Delyth Jewell AS

Tystion:

Ruth Marks, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Fiona Liddell, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)

Noreen Blanluet, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Jas Bains, Hafod

Kate Griffiths, Y Groes Goch Brydeinig

Carol Mack, Fforwm Cyllidwyr Cymru

John Rose, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Rebecca Watkins, Moondance Foundation

Richard Williams, Fforwm Cyllidwyr Cymru

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod o’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

1.2.      Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, nododd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

1.3.      Cafwyd ymddiheuriad gan Dawn Bowden AS.

 

1.4.      Nododd y Cadeirydd, os bydd yn gadael y cyfarfod heb rybudd am unrhyw reswm, fod y Pwyllgor wedi cytuno y bydd Huw Irranca-Davies AS yn dod yn Gadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol - sesiwn dystiolaeth 1

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Ruth Marks, Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

·         Fiona Liddell, Rheolwr, Helpforce Cymru

·         Noreen Blanluet, Prif ymgynghorydd, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

 

2.2. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y tystion i rannu enghreifftiau o arfer da a modelau ymgysylltu a chyd-gynhyrchu a ddatblygwyd ac a ddefnyddiwyd yn ystod y pandemig.

 

2.3. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth am y gwersi a ddysgwyd ynghylch rheolaeth ariannol yn ystod y pandemig.

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol - sesiwn dystiolaeth 2

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Kate Griffiths, Cyfarwyddwr Cymru, y Groes Goch Brydeinig

·         Jas Bains, Prif Weithredwr, Hafod

</AI3>

<AI4>

4       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol - sesiwn dystiolaeth 3

4.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Carol Mack, Cadeirydd, Fforwm Cyllidwyr Cymru      

·         Rebecca Watkins, Cyfarwyddwr y Sefydliad, Moondance Foundation

·         Richard Williams, Prif Weithredwr, y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

·         John Rose, Cyfarwyddwr Cymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i’w nodi

</AI5>

<AI6>

5.1   Tystiolaeth ychwanegol gan Gymorth i Fenywod Cymru mewn cysylltiad â'r ymchwiliad i COVID-19

5.1.a. Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth ychwanegol gan Gymorth i Fenywod Cymru mewn cysylltiad â'r ymchwiliad i COVID-19.

</AI6>

<AI7>

5.2   Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru mewn perthynas ag effaith COVID-19

5.2.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru mewn perthynas ag effaith COVID-19.

</AI7>

<AI8>

5.3   Gohebiaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru mewn perthynas ag effaith COVID-19

5.3.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru mewn perthynas ag effaith COVID-19.

</AI8>

<AI9>

5.4   Papur briffio gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar ofal preswyl yng Nghymru a'r pandemig COVID-19

5.4.a. Nododd y Pwyllgor y papur briffio gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar ofal preswyl yng Nghymru a’r pandemig COVID-19.

</AI9>

<AI10>

5.5   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Llywydd mewn perthynas â rheoliadau Covid-19

5.5.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Llywydd mewn perthynas â rheoliadau COVID-19.

</AI10>

<AI11>

5.6   Gohebiaeth gan Gymorth i Fenywod Cymru ynghylch y Bil Cam-drin Domestig

5.6.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gymorth i Fenywod Cymru ynghylch y Bil Cam-drin Domestig.

</AI11>

<AI12>

5.7   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y Bil Cam-drin Domestig.

5.7.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Bil Cam-drin Domestig.

</AI12>

<AI13>

5.8   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cysgu ar y stryd.

5.8.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cysgu ar y stryd.

</AI13>

<AI14>

5.9   Llythyr gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru mewn perthynas ag anghydraddoldeb yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru

5.9.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru mewn perthynas ag anghydraddoldeb yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am y materion a godwyd.

</AI14>

<AI15>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI15>

<AI16>

7       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol - trafod y dystiolaeth a gafwyd.

7.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>