Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 2 Tachwedd 2020

Amser: 13.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCymunedau@senedd.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod (13.15 - 13.45)

 

</AI1>

<AI2>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

2       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol – sesiwn dystiolaeth 1

(13.45 - 14.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 54)

Ruth Marks, Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Fiona Liddell, Rheolwr, Helpforce Cymru

Noreen Blanluet, Prif ymgynghorydd, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

</AI4>

<AI5>

Egwyl (14.30 - 14.45)

 

</AI5>

<AI6>

3       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol – sesiwn dystiolaeth 2

(14.45 - 15.30)                                                                (Tudalennau 55 - 70)

Kate Griffiths, Cyfarwyddwr Cymru, y Groes Goch Brydeinig

Jas Bains, Prif Weithredwr, Hafod

</AI6>

<AI7>

Egwyl (15.30 - 15.45)

 

</AI7>

<AI8>

4       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol – sesiwn dystiolaeth 3

(15.45 - 16.45)                                                                (Tudalennau 71 - 91)

Carol Mack, Cadeirydd, Fforwm Cyllidwyr Cymru

Rebecca Watkins, Cyfarwyddwr y Sefydliad, Moondance Foundation

Richard Williams, Prif Weithredwr, y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

John Rose, Cyfarwyddwr Cymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

</AI8>

<AI9>

5       Papur(au) i'w nodi

                                                                                        (Tudalennau 92 - 93)

</AI9>

<AI10>

5.1   Tystiolaeth ychwanegol gan Gymorth i Ferched Cymru ynghylch yr ymchwiliad i COVID-19

                                                                                      (Tudalennau 94 - 100)

</AI10>

<AI11>

5.2   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynghylch effaith COVID-19

                                                                                    (Tudalennau 101 - 103)

</AI11>

<AI12>

5.3   Gohebiaeth oddi wrth Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ynghylch effaith COVID-19

                                                                                    (Tudalennau 104 - 105)

</AI12>

<AI13>

5.4   Papur briffio gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar ofal preswyl yng Nghymru a'r pandemig COVID-19

                                                                                    (Tudalennau 106 - 136)

</AI13>

<AI14>

5.5   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Llywydd ynghylch rheoliadau COVID-19

                                                                                    (Tudalennau 137 - 139)

</AI14>

<AI15>

5.6   Gohebiaeth oddi wrth Gymorth i Ferched Cymru ynghylch y Bil Cam-drin Domestig

                                                                                    (Tudalennau 140 - 142)

</AI15>

<AI16>

5.7   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y Bil Cam-drin Domestig

                                                                                    (Tudalennau 143 - 144)

</AI16>

<AI17>

5.8   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghych cysgu allan

                                                                                                   (Tudalen 145)

</AI17>

<AI18>

5.9   Llythyr gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ynghylch anghydraddoldeb yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 146 - 150)

</AI18>

<AI19>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI19>

<AI20>

7       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(16.45 - 17.00)                                                                                                

</AI20>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>