Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 16 Tachwedd 2020

Amser: 09.30 - 10.41
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/6474


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AS (Cadeirydd)

Carwyn Jones AS

Dai Lloyd AS

David Melding AS

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Nia Moss (Ymchwilydd)

Lucy Valsamidis (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

</AI2>

<AI3>

2.1   pNeg(5)36 - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol a Chynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

</AI3>

<AI4>

2.2   pNeg(5)37 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau etc.) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

</AI4>

<AI5>

2.3   pNeg(5)38 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

</AI5>

<AI6>

2.4   pNeg(5)39 - Rheoliadau Bwyd a Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

</AI6>

<AI7>

3       Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI7>

<AI8>

3.1   SL(5)645 - Rheoliadau Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI8>

<AI9>

3.2   SL(5)646 - Rheoliadau Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Diwygio Atodlen 1) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI9>

<AI10>

4       Offerynnau a drafodwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn destun gwaith craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

</AI10>

<AI11>

4.1   SL(5)650 - Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

</AI11>

<AI12>

5       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI12>

<AI13>

5.1   SL(5)643 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI13>

<AI14>

5.2   SL(5)647 - Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

</AI14>

<AI15>

5.3   SL(5)648 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestri Cyflawnwyr) (Cymru) (Diwygio) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI15>

<AI16>

5.4   SL(5)651 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 18) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI16>

<AI17>

5.5   SL(5)652 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI17>

<AI18>

5.6   SL(5)649 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI18>

<AI19>

5.7   SL(5)653 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Cymru) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI19>

<AI20>

6       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

</AI20>

<AI21>

6.1   SL(5)636 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) (Diwygio) 2020

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

</AI21>

<AI22>

6.17SL(5)638 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

</AI22>

<AI23>

6.3   SL(5)641 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i’w drafod ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI23>

<AI24>

7       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

</AI24>

<AI25>

7.1   WS-30C(5)199 - Rheoliadau Cemegion (Iechyd a Diogelwch) ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

</AI25>

<AI26>

7.2   WS-30C(5)201 - Rheoliadau Cynhyrchion Tybaco a Chynhyrchion Mewnanadlu Nicotin (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwadau cysylltiedig, yn benodol bod anghytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynghylch a oes angen cydsyniad.

</AI26>

<AI27>

7.3   WS-30C(5)202 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol a Rhywogaethau Estron mewn Dyframaeth, Anifeiliaid, a Marchnata Hadau, Planhigion a Deunyddiau Lluosogi (Swyddogaethau Deddfwriaethol a Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

</AI27>

<AI28>

7.4   WS-30C(5)203 - Rheoliadau Meddyginiaethau a Gweddillion Milfeddygol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

</AI28>

<AI29>

8       Papurau i'w nodi

</AI29>

<AI30>

8.1   Llythyr gan y Prif Weinidog: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

</AI30>

<AI31>

8.2   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip a chytunodd i gyfeirio at y llythyr a’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol yn ei lythyr at y Llywydd ynghylch dull Llywodraeth Cymru o ran SICMs (fel y cytunwyd yn y cyfarfod ar 9 Tachwedd 2020).

</AI31>

<AI32>

8.3   Llythyr gan y Prif Weinidog: Craffu ar reoliadau sy’n deillio o ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog a bod y Protocol diwygiedig mewn perthynas â chraffu ar reoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd bellach mewn grym.

</AI32>

<AI33>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI33>

<AI34>

10    Bil Marchnad Fewnol y DU: Y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Bil yn Nhŷ'r Arglwyddi

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd Bil Marchnad Fewnol y DU yn Nhŷr Arglwyddi.

</AI34>

<AI35>

11    Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Diweddariad

Nododd y Pwyllgor y diweddariad mewn perthynas â chraffu ar y rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018.

</AI35>

<AI36>

12    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y DU: Trafod yr adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor ddrafft diwygiedig o’i adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil Marchnad Fewnol y DU, a chytunodd i drafod drafft terfynol cyn ei osod erbyn y terfyn amser gofynnol.

</AI36>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>