Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 9 Tachwedd 2020

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv

 

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.30-10.00)

 

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

10.00                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

2       Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

10.00-10.05                                                                        (Tudalennau 1 - 2)

CLA(5)-32-20 – Papur 1 - Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

</AI4>

<AI5>

2.1   pNeg(5)33 - Rheoliadau Maeth (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

2.2   pNeg(5)35 - Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

3       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

10.05-10.10                                                                                                    

</AI7>

<AI8>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI8>

<AI9>

3.1   SL(5)640 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                          (Tudalennau 3 - 17)

CLA(5)-32-20 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-32-20 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-32-20 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

</AI9>

<AI10>

3.2   SL(5)644 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2020

                                                                                        (Tudalennau 18 - 36)

CLA(5)-32-20 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-32-20 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-32-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-32-20 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 30 Hydref 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 9 – Datganiad ysgrifenedig, 29 Hydref 2020

</AI10>

<AI11>

4       Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

10.10-10.15                                                                                                    

</AI11>

<AI12>

4.1   SICM(5)36 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2020

                                                                                        (Tudalennau 37 - 69)

CLA(5)-32-20 – Papur 10 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-32-20 – Papur 11 – Rheoliadau

CLA(5)-32-20 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-32-20 – Papur 13 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 27 Hydref 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 14 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-32-20 – Papur 15 – Sylwebaeth

</AI12>

<AI13>

4.2   SICM(5)38 - Rheoliadau Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (Addasiadau Canlyniadol) (Ymadael â'r UE) 2020

                                                                                      (Tudalennau 70 - 108)

CLA(5)-32-20 – Papur 16 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-32-20 – Papur 17 – Rheoliadau

CLA(5)-32-20 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-32-20 – Papur 19 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 2 Tachwedd 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 20 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-32-20 – Papur 21 – Sylwebaeth

</AI13>

<AI14>

5       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

10.15-10.25                                                                                                    

</AI14>

<AI15>

5.1   WS-30C(5)191 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 109 - 116)

CLA(5)-32-20 – Papur 22 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-32-20 – Papur 23 – Sylwebaeth

 

</AI15>

<AI16>

5.2   WS-30C(5)192 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2020

                                                                                    (Tudalennau 117 - 122)

CLA(5)-32-20 – Papur 24 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-32-20 – Papur 25 - Sylwebaeth

 

</AI16>

<AI17>

5.3   WS-30C(5)193 - Rheoliadau Glanedyddion (Diwygiadau) (Ymadael â'r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 123 - 126)

CLA(5)-32-20 – Papur 26 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-32-20 – Papur 27 – Sylwebaeth

 

</AI17>

<AI18>

5.4   WS-30C(5)195 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 127 - 131)

CLA(5)-32-20 – Papur 28 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-32-20 – Papur 29 – Sylwebaeth

 

</AI18>

<AI19>

5.5   WS-30C(5)197 - Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 132 - 139)

CLA(5)-32-20 – Papur 30 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-32-20 – Papur 31 – Sylwebaeth

 

</AI19>

<AI20>

5.6   WS-30C(5)198 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Cynhyrchion Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 140 - 146)

CLA(5)-32-20 – Papur 32 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-32-20 – Papur 33 – Sylwebaeth

 

</AI20>

<AI21>

6       Papurau i'w nodi

10.25-10.30                                                                                                    

</AI21>

<AI22>

6.1   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:  Bil Pysgodfeydd y DU

                                                                                    (Tudalennau 147 - 149)

CLA(5)-32-20 – Papur 34 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 30 Hydref 2020

</AI22>

<AI23>

6.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 150 - 157)

CLA(5)-32-20 – Papur 35 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 30 Hydref 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 36 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 30 Hydref 2020

</AI23>

<AI24>

6.3   Gohebiaeth gyda'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:  Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020

                                                                                    (Tudalennau 158 - 168)

CLA(5)-32-20 – Papur 37 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 3 Tachwedd 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 38 – Llythyr at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 22 Hydref 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 39 – Ymateb Llywodraeth Cymru

CLA(5)-32-20 – Papur 40 - Adroddiad

</AI24>

<AI25>

6.4   Llythyr gan y Prif Weinidog: Y Cyngor Prydeinig– Gwyddelig

                                                                                    (Tudalennau 169 - 170)

CLA(5)-32-20 – Papur 41 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 3 Tachwedd 2020

</AI25>

<AI26>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

10.30                                                                                                               

</AI26>

<AI27>

8       Trafodaeth ar Femoranda Cydsyniad Offeryn Statudol

10.30-10.35                                                                (Tudalennau 171 - 176)

CLA(5)-32-20 – Papur 42 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 4 Tachwedd 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 43 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Hydref 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 44 – Llythyr gan y Llywydd, 7 Mai 2019

</AI27>

<AI28>

9       Papur briffio ar y trefniadau ar gyfer Etholiadau'r Senedd 2021

10.35-10.40                                                                (Tudalennau 177 - 187)

CLA(5)-32-20 – Papur 45 – Papur briffio

</AI28>

<AI29>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Masnach

10.40-10.55                                                                (Tudalennau 188 - 204)

CLA(5)-32-20 – Papur 46 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

CLA(5)-32-20 – Papur 47 – Nodyn Cyngor Cyfreithio

CLA(5)-32-20 – Papur 48 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 11 Medi 2020

</AI29>

<AI30>

11    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y DU: Trafod yr adroddiad drafft

10.55-11.15                                                                                                    

CLA(5)-32-20 – Papur 49 – Adroddiad drafft

</AI30>

<AI31>

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 16 Tachwedd 2020

 

118

</AI31>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>