Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 12 Hydref 2020

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv

 

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09:30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09:30                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

2       Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 2

09:30-10:30                                                                      (Tudalennau 1 - 32)

Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Jeremy Miles AS, Cwnsler Cyffredinol

Christopher Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Llywodraeth Cymru

James Gerard, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Trawsnewid a Datganoli Cyfiawnder, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-29-20 – Papur briffio

CLA(5)-29-20 – Papur 1 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 28 Awst 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 2 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 23 Gorffennaf 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 3 – Llythyr gan yr Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder, 7 Gorffennaf 2020

 

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

10:30-10:40                                                                                                    

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(5)623 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020

                                                                                        (Tudalennau 33 - 66)

CLA(5)-29-20 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-29-20 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-29-20 – Papur 7 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 28 Medi 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 8 – Datganiad ysgrifenedig, 28 Medi 2020

</AI7>

<AI8>

3.2   SL(5)628 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2020

                                                                                        (Tudalennau 67 - 79)

CLA(5)-29-20 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-29-20 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-29-20 – Papur 12 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 2 Hydref 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 13 – Datganiad ysgrifenedig, 1 Hydref 2020

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI9>

<AI10>

3.3   SL(5)625 - Rheoliadau Mangreoedd a Cherbydau Di-fwg (Cymru) 2020

                                                                                      (Tudalennau 80 - 148)

CLA(5)-29-20 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-29-20 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-29-20 – Papur 17 – Datganiad ysgrifenedig, 29 Medi 2020

 

</AI10>

<AI11>

3.4   SL(5)626 - Gorchymyn Senedd Cymru (Anghymhwyso) 2020

                                                                                    (Tudalennau 149 - 166)

CLA(5)-29-20 – Papur 18 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 19 – Rheoliadau

CLA(5)-29-20 – Papur 20 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI11>

<AI12>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

</AI12>

<AI13>

3.5   SL(5)627 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) 2020

                                                                                    (Tudalennau 167 - 182)

CLA(5)-29-20 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 22 – Rheoliadau

CLA(5)-29-20 – Papur 23 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-29-20 – Papur 24 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 30 Medi 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 25 – Datganiad, 29 Medi 2020

</AI13>

<AI14>

3.6   SL(5)629 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2020

                                                                                    (Tudalennau 183 - 196)

CLA(5)-29-20 – Papur 26 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 27 – Rheoliadau

CLA(5)-29-20 – Papur 28 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-29-20 – Papur 29 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 2 Hydref 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 30 – Datganiad, 2 Hydref 2020

 

</AI14>

<AI15>

4       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

10:40-10:45                                                                                                    

</AI15>

<AI16>

4.1   SL(5)619 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2020

                                                                                    (Tudalennau 197 - 201)

CLA(5)-29-20 – Papur 31 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 32 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI16>

<AI17>

4.2   SL(5)621 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2020

                                                                                    (Tudalennau 202 - 204)

CLA(5)-29-20 – Papur 33 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 34 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI17>

<AI18>

5       Is-ddeddfwriaeth sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7

10:45-10:50                                                                                                    

</AI18>

<AI19>

5.1   C(5)042 - Gorchymyn Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 (Cychwyn) 2020

                                                                                    (Tudalennau 205 - 208)

CLA(5)-29-20 – Papur 35 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 36 – Gorchymyn

CLA(5)-29-20 – Papur 37 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 28 Medi 2020

</AI19>

<AI20>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

10:50-10:55                                                                                                    

</AI20>

<AI21>

6.1   WS-30C(5)167 - Rheoliadau yr Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol ac ati) (Ymadael â'r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 209 - 212)

CLA(5)-29-20 – Papur 38 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-29-20 – Papur 39 – Sylwebaeth

 

</AI21>

<AI22>

6.2   WS-30C(5)168 - Rheoliadau Maeth (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 213 - 216)

CLA(5)-29-20 – Papur 40 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-29-20 – Papur 41 – Sylwebaeth

</AI22>

<AI23>

7       Papurau i'w nodi

10:55-11:00                                                                                                    

</AI23>

<AI24>

7.1   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Gwaith dilynol i sesiwn graffu’r Pwyllgor ar 21 Medi 2020

                                                                                    (Tudalennau 217 - 218)

CLA(5)-29-20 – Papur 42 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 5 Hydref 2020

</AI24>

<AI25>

7.2   Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Bil Marchnad Fewnol y DU

                                                                                                   (Tudalen 219)

CLA(5)-29-20 – Papur 43 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 3 Hydref 2020

</AI25>

<AI26>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

11:00                                                                                                               

</AI26>

<AI27>

9       Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth

11:00-11:10                                                                (Tudalennau 220 - 229)

CLA(5)-29-20 – Papur 44 – Nodyn cryno ar ymarfer ymgysylltu

</AI27>

<AI28>

10    Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020: Trafod yr adroddiad drafft

11:10-11:20                                                                (Tudalennau 230 - 241)

CLA(5)-29-20 – Papur 45 – Adroddiad drafft

</AI28>

<AI29>

11    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cam-Drin Domestig: Trafod yr ohebiaeth

11:20-11:30                                                                (Tudalennau 242 - 247)

CLA(5)-29-20 – Papur 46 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, 6 Hydref 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 47 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI29>

<AI30>

12    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestri) (Rhif 2): Trafod y materion allweddol

11:30-11:40                                                                (Tudalennau 248 - 254)

CLA(5)-29-20 – Papur 48 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-29-20 – Papur 49 – Nodyn cyngor cyfreithiol

</AI30>

<AI31>

13    Rheoliadau Covid-19: Trafod yr ohebiaeth

11:40-11:50                                                                               (Tudalen 255)

CLA(5)-29-20 – Papur 50 – Llythyr gan y Llywydd, 8 Hydref 2020

</AI31>

<AI32>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 19 Hydref 2020

 

</AI32>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>