Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 21 Medi 2020

Amser: 08.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.45)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.45)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.45 - 10.05)                                                                                                

</AI4>

<AI5>

2a     Rheoli meddyginiaethau: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (28 Awst 2020)

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

</AI5>

<AI6>

2b     Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws Cymru: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (28 Awst 2020)

                                                                                          (Tudalennau 3 - 12)

</AI6>

<AI7>

2c     Gwasanaethau radioleg - adroddiad cryno cenedlaethol: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (28 Awst 2020)

                                                                                        (Tudalennau 13 - 14)

</AI7>

<AI8>

2d     Gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau:  Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (28 Awst 2020)

                                                                                        (Tudalennau 15 - 71)

</AI8>

<AI9>

3       Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Comisiwn y Senedd

(10.05 - 11.15)                                                              (Tudalennau 72 - 410)

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-18-10 Papur 1- Comisiwn y Senedd: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019-20

PAC(5)-18-10 Papur 2 - Comisiwn y Senedd: Amrywiaeth a chynhwysiant:

Adroddiad Blynyddol 2019-20

PAC(5)-18-10 Papur 3 - Comisiwn y Senedd: Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol

Adroddiad Blynyddol 2019-20

PAC(5)-18-10 Papur 4 - Comisiwn y Senedd: Cynaliadwyedd:

Adroddiad Blynyddol 2019-20

PAC(5)-18-20 Papur 5 – Llythyr oddi wrth Gomisiwn y Senedd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – Goblygiadau ariannol pandemig COVID-19, 7 Gorffennaf 2020

PAC(5)-18-20 Papur 6 - Gohebiaeth â Chomisiwn y Senedd

 

 

Manon Antoniazzi – Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Nia Morgan – Cyfarwyddwr Cyllid

Suzy Davies AS - Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu

 

</AI9>

<AI10>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r busnes a ganlyn:

(11.15)                                                                                                             

Eitemau 5, 6, 7, 8 a 9

</AI10>

<AI11>

(Egwyl)

(11.15 - 11.25)

</AI11>

<AI12>

5       Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(11.25 - 11.40)                                                                                                

</AI12>

<AI13>

6       Blaenraglen Waith

(11.40 - 11.50)                                                            (Tudalennau 411 - 415)

PAC(5)-18-20 Papur 7 – Blaenraglen waith

</AI13>

<AI14>

7       Cysgu Allan yng Nghymru - Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i neb: Adroddiad Archwilio Cymru

(11.50 - 12.00)                                                            (Tudalennau 416 - 419)

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-18-20 Papur 8 – Adroddiad Archwilio Cymru: Cysgu Allan yng Nghymru - Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i neb (Gorffennaf 2020)

</AI14>

<AI15>

8       Gwrth-Dwyll yng Nghymru: Adroddiad Archwilio Cymru

(12.00- 12.10)                                                             (Tudalennau 420 - 423)

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-18-20 Papur 9 – Adroddiad Archwilio Cymru: ‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru (Gorffennaf 2020)

 

</AI15>

<AI16>

9       Rhaglen cael gwared ar asbestos yn Ysbyty Glan Clwyd: Adroddiad Archwilio Cymru

(12:10 - 12:20)                                                            (Tudalennau 424 - 428)

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-18-20 Papur 10 – Adroddiad Archwilio Cymru: Rhaglen cael gwared ar asbestos yn Ysbyty Glan Clwyd (Medi 2020)

 

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>