Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Fideo Gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 13 Hydref 2020

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor

Kayleigh Imperato – Dipwrwy Glerc

0300 200 6565373

Deisebau@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

(09.00)                                                                               (Tudalennau 1 - 34)

</AI2>

<AI3>

2       Deisebau newydd Covid-19

(9.00 -9.20)                                                                                                     

</AI3>

<AI4>

2.1     P-05-997 Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

                                                                                        (Tudalennau 35 - 36)

</AI4>

<AI5>

2.2     P-05-1014 Rhowch statws “gweithiwyr allweddol” i bractisau deintyddol a'u staff

                                                                                        (Tudalennau 37 - 41)

</AI5>

<AI6>

2.3     P-05-1021 Peidiwch â gwneud mygydau na gorchuddion wyneb yn orfodol mewn DIM ysgolion

                                                                                        (Tudalennau 42 - 49)

</AI6>

<AI7>

2.4     P-05-1025 Tegwch i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn 2021

                                                                                        (Tudalennau 50 - 61)

</AI7>

<AI8>

2.5     P-05-1027 Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i’r gemau

                                                                                        (Tudalennau 62 - 68)

</AI8>

<AI9>

2.6     P-05-1028 Llaciwch y cyfyngiadau gormodol i ganiatáu i ralïau chwaraeon modur gael eu cynnal yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 69 - 74)

</AI9>

<AI10>

3       Sesiwn Tystiolaeth - P-05-886 Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55 A494)

(09.30 - 10.00)                                                              (Tudalennau 75 - 105)

Ken Skates - Gohebiaeth – Gweinidog yr Economi, Thrafnidiaeth a Gogledd Cymru at y Cadeirydd

 

Andy Falleyn - Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cyflenwi Seilwaith

</AI10>

<AI11>

4       Deisebau newydd

(10.00 - 10.10)                                                                                                

</AI11>

<AI12>

4.1     P-05-1022 Dilyn Llywodraeth yr Alban a dysgu hanes LGBTQ Cymru ym mhob ysgol

                                                                                    (Tudalennau 106 - 116)

</AI12>

<AI13>

4.2     P-05-1023 Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer biniau ailgylchu a chasglu deunyddiau i’w hailgylchu ym mhob lleoliad addysg yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 117 - 125)

</AI13>

<AI14>

4.3     P-05-1026 Deiseb i wahardd maglu bywyd gwyllt i’w defnyddio yn y fasnach ffwr

                                                                                    (Tudalennau 126 - 140)

</AI14>

<AI15>

5       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

(10.10 - 10.30)                                                                                                

</AI15>

<AI16>

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

</AI16>

<AI17>

5.1     P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

                                                                                    (Tudalennau 141 - 149)

</AI17>

<AI18>

5.2     P-05-937 Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati)

                                                                                    (Tudalennau 150 - 159)

</AI18>

<AI19>

5.3     P-05-963 Dylid ei gwneud yn ofynnol i archfarchnadoedd roi unrhyw fwyd sydd dros ben i elusennau

                                                                                    (Tudalennau 160 - 163)

</AI19>

<AI20>

Cydraddoldeb

 

</AI20>

<AI21>

5.4     P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

                                                                                    (Tudalennau 164 - 170)

</AI21>

<AI22>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI22>

<AI23>

5.5     P-05-906 Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri

                                                                                    (Tudalennau 171 - 174)

</AI23>

<AI24>

Deisebau heb unrhyw gyswllt diweddar gan deisebwyr

 

</AI24>

<AI25>

5.6     P-05-743 Rhowch Derfyn ar Fasnachu Anifeiliaid Anwes Egsotig yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 175 - 180)

</AI25>

<AI26>

5.7     P-05-864 Gwahardd y defnydd o Bensaernïaeth Elyniaethus

                                                                                    (Tudalennau 181 - 182)

</AI26>

<AI27>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(10.30)                                                                                                             

Item 7

</AI27>

<AI28>

7       Trafodiaeth o sesiwn dystiolaeth - P-05-886 Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55 A494)

(10.30 - 11.00)                                                                                                

</AI28>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>