Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 29 Medi 2020

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor

Kayleigh Imperato – Dipwrwy Glerc

0300 200 6565

Deisebau@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                          (Tudalennau 1 - 51)

</AI2>

<AI3>

2       Deisebau COVID-19

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

2.1     P-05-1006 Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau

                                                                                        (Tudalennau 52 - 55)

</AI4>

<AI5>

2.2     P-05-1013 Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

                                                                                        (Tudalennau 56 - 59)

</AI5>

<AI6>

2.3     P-05-1011 Gwersi rhithwir ar-lein dan arweiniad athrawon ar gyfer pob plentyn ysgol

                                                                                        (Tudalennau 60 - 71)

</AI6>

<AI7>

2.4     P-05-1015 Dylid categoreiddio ysgolion fel seilwaith hanfodol

                                                                                        (Tudalennau 72 - 82)

</AI7>

<AI8>

2.5     P-05-1017 Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle'r ysgol

                                                                                        (Tudalennau 83 - 92)

</AI8>

<AI9>

2.6     P-05-1020 Cyflwyno proses apeliadau yng Nghymru mewn perthynas â'r holl Raddau Asesu Canolfannau

                                                                                      (Tudalennau 93 - 101)

</AI9>

<AI10>

3       Deisebau newydd

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

3.1     P-05-995 Rhyddid i Roi Gwaed

                                                                                    (Tudalennau 102 - 111)

</AI11>

<AI12>

3.2     P-05-1007 Uno Yr Hôb a Chaergwrle i greu ward dau aelod yn Sir y Fflint

                                                                                    (Tudalennau 112 - 121)

</AI12>

<AI13>

3.3     P-05-1008 Dysgu cymorth cyntaf iechyd meddwl yn ysgolion Cymru

                                                                                    (Tudalennau 122 - 128)

</AI13>

<AI14>

3.4     P-05-1009 Gorchmynnwch Gynghorau Cymru i gymhwyso gordal o 100 y cant o leiaf i'r Dreth Gyngor ar ail gartrefi

                                                                                    (Tudalennau 129 - 138)

</AI14>

<AI15>

3.5     P-05-1010 Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu

                                                                                    (Tudalennau 139 - 159)

</AI15>

<AI16>

3.6     P-05-1012 Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i hariannu drwy'r GIG

                                                                                    (Tudalennau 160 - 168)

</AI16>

<AI17>

3.7     P-05-1016 Dylid ymestyn y Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i Gymru

                                                                                    (Tudalennau 169 - 175)

</AI17>

<AI18>

4       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

                                                                                                                          

</AI18>

<AI19>

COVID-19

 

</AI19>

<AI20>

4.1     P-05-960 Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy'n marw o Covid-19 neu gyda'r feirws

                                                                                    (Tudalennau 176 - 178)

</AI20>

<AI21>

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

</AI21>

<AI22>

4.2     P-05-868 Diogelwch Dwr, Atal Boddi ac effeithiau Sioc Dwr Oer i'w haddysgu ym mhob Ysgol yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 179 - 182)

</AI22>

<AI23>

4.3     P-05-933 Gwahardd pysgod aur rhag cael eu rhoi i ffwrdd mewn ffair. #OperationGoldfish

                                                                                    (Tudalennau 183 - 185)

</AI23>

<AI24>

4.4     P-05-941 Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru

                                                                                    (Tudalennau 186 - 195)

</AI24>

<AI25>

4.5     P-05-951 Gosodwch derfyn ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cwn trwyddedig yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 196 - 198)

</AI25>

<AI26>

4.6     P-05-953 Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion

                                                                                    (Tudalennau 199 - 201)

</AI26>

<AI27>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI27>

<AI28>

4.7     P-05-965 Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad

                                                                                    (Tudalennau 202 - 204)

</AI28>

<AI29>

4.8     P-05-940 Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo

                                                                                    (Tudalennau 205 - 206)

</AI29>

<AI30>

Cydraddoldeb

 

</AI30>

<AI31>

4.9     P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

                                                                                    (Tudalennau 207 - 210)

</AI31>

<AI32>

Tai a Llywodraeth Leol

 

</AI32>

<AI33>

4.10 P-05-898 Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 211 - 213)

</AI33>

<AI34>

Economi a Thrafnidiaeth

 

</AI34>

<AI35>

4.11 P-05-913 Creu Llwybr Amlddefnydd Lôn Las Môn

                                                                                    (Tudalennau 214 - 245)

</AI35>

<AI36>

Addysg

 

</AI36>

<AI37>

4.12 P-05-932 Addysg ar alergeddau bwyd mewn ysgolion a hyfforddiant EPI-PEN gorfodol

                                                                                    (Tudalennau 246 - 259)

</AI37>

<AI38>

4.13 P-05-950 Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion

                                                                                    (Tudalennau 260 - 262)

</AI38>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>